Informācija presei
2.augustā, Valsts sekretāru sanāksmē pieņemts zināšanai Tieslietu ministrijas (TM) informatīvais ziņojums par ārvalstu pieredzi prostitūcijas ierobežošanas jomā un priekšlikumiem prostitūcijas mazināšanai Latvijā. Lai apzinātu un apkopotu ārvalstu pieredzi minēto problēmu risināšanā un sagatavotu priekšlikumus turpmākās rīcības virzieniem, ar tieslietu ministra rīkojumu tika apstiprināta darba grupa. Tajā tika iesaistīti pārstāvji no biedrībām „Resursu centrs sievietēm „Marta”” un „Latvijas Ģimenes plānošanas un seksuālās veselības asociācija „Papardes zieds””, Iekšlietu ministrijas, Labklājības ministrijas, Veselības ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Kultūras ministrijas un Valsts policijas. Informatīvā ziņojuma izstrādes gaitā darba grupas sēdēs piedalījās arī seksologs Arturs Šulcs. Informatīvajā ziņojumā ir apkopota un salīdzināta ārvalstu praktiskā pieredze prostitūcijas ierobežošanas jomā. Īpaša uzmanība veltīta tieši Zviedrijas, Dānijas, Austrijas, Vācijas, Igaunijas un Lietuvas pieredzei prostitūcijas pieprasījuma un piedāvājuma mazināšanā. Vienlaikus iegūta informācija arī par citām valstīm – kopumā 30 Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm - noskaidrojot, ka seksuālo pakalpojumu pirkšana ir aizliegta tikai 6 valstīs (Islandē, Lietuvā, Lihtenšteinā, Norvēģijā, Rumānijā un Zviedrijā) no 30. Tāpat ziņojumā norādīts, ka prostitūcijas izplatību veicina ļoti dažādi apstākļi, līdz ar to, lai sasniegtu rezultātu prostitūcijas izplatības mazināšanā, ir nepieciešams apzināt prostitūcijas cēloņus un attiecīgi veikt kompleksus pasākumus šo cēloņu novēršanai. Lai mazinātu prostitūciju, nepieciešams veikt pasākumus, kas vērsti uz prostitūcijā jau iesaistītajām personām, kā arī personām, kuras prostitūcijā līdz šim nav iesaistījušās. Ziņojumā skaidrots, ka attiecībā uz pirmo mērķa grupu ir nepieciešams veikt pasākumus, kas palīdzētu tiem seksuālo pakalpojumu sniedzējiem, kuri šajā nodarbē nav iesaistīti brīvprātīgi. Tie pēc būtības ir pasākumi cilvēku tirdzniecības novēršanai. Tāpat ziņojumā norādīts, ka ir jāveicina prostitūcijā iesaistīto personu atteikšanās no šīs nodarbes. Tomēr, lai gan šādi pasākumi faktiski neietekmēs prostitūcijas izplatību kā tādu, tomēr attiecībā uz šo mērķa grupu būtiski ir arī palīdzības un atbalsta pasākumi, kuri nav vērsti uz personas motivēšanu vai citādu ietekmēšanu nolūkā panākt, ka tā vairs nenodarbojas ar prostitūciju. Savukārt attiecībā uz personām, kuras prostitūcijā vēl nav iesaistījušās, ir piedāvāti dažādi agrīnās prevencijas pasākumi, proti, pasākumi, kas vērsti uz prostitūcijas izplatības mazināšanu nākotnē - to, lai prostitūcijā neiesaistās un šos pakalpojumus neizmanto cilvēki, kuri to iepriekš vēl nav darījuši. Šādiem pasākumiem jābūt vērstiem uz visām sabiedrības grupām, tomēr īpaši izdalāmi ir bērni, jo viņu vērtību sistēma un uzskati par normālām dzimumattiecībām vēl tikai veidojas. Tāpat arī būtiski ir pasākumi, kas orientēti uz bērnu vecākiem un speciālistiem, kas ar šiem bērniem saskaras ikdienā, jo viņi atstāj ļoti būtisku iespaidu uz bērniem viņu attīstības procesā. Informatīvajā ziņojumā piedāvāti arī iespējamie risinājumu virzieni prostitūcijas izplatības mazināšanai Latvijā. Tostarp ir plānots turpināt cilvēku tirdzniecības novēršanas un apkarošanas pasākumus. Tāpat ir paredzēts skaidri noteikt aizliegumu iegādāties seksuālos pakalpojumus no personām, kuras tos nedrīkst sniegt, kā arī paredzēt atbildību par šāda aizlieguma pārkāpšanu. Lai mazinātu prostitūciju, informatīvajā ziņojumā tiek rosināts īstenot informatīvus pasākumus , uzrunājot prostitūcijas klientus, sabiedrību kopumā un potenciālās vai esošās prostitūtas. Cita starpā ir secināts, ka būtiski ir arī apmācīt veselības aprūpes un tiesībsargājošo iestāžu darbiniekus, lai viņi spētu identificēt prostitūcijā iesaistītās personas un sniegt atbilstošu palīdzību un informāciju, kas palīdzētu personām izkļūt no prostitūcijas. Visbeidzot informatīvajā ziņojumā ietverts priekšlikums izstrādāt un nodrošināt sociālās integrācijas (izejas) programmas prostitūcijā iesaistītajām personām, ka arī veicināt veselības pakalpojumu pieejamību prostitūcijā iesaistītām personām. Papildus ziņojumā norādīts, ka no ētikas viedokļa prostitūcija ir nosodāma, tomēr prostitūcijas aizliegums nav atbalstāms. Līdz ar to ir jādomā par citiem instrumentiem, kas veicinātu prostitūcijas pieprasījuma un piedāvājuma mazināšanu sabiedrībā. Savukārt TM sadarbībā ar kompetentajām institūcijām līdz 2012.gada 1.oktobrim ir nepieciešams izvērtēt grozījumu nepieciešamību Krimināllikuma regulējumā attiecībā uz cilvēku tirdzniecības upuru prostitūcijas izmantošanu. Ar informatīvo ziņojumu var iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Ksenija Novikova Tieslietu ministrijas Preses sekretāre E-pasts: ksenija.novikova@tm.gov.lv Tālr.: 67036712, 25435652 Adrese: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536 www.tm.gov.lv