Šodien Ministru kabinets pieņēma Rūpnieciskā īpašuma Apelācijas padomes koncepciju, lai uzlabotu ar rūpnieciskā īpašuma aizsardzību saistīto strīdu izskatīšanu. Koncepciju izstrādājuši Tieslietu ministrijas (turpmāk – TM) speciālisti. Kā teikts koncepcijā, TM ir uzsākusi sistemātisku administratīvā procesa īstenošanas izvērtēšanu, meklējot risinājumus procesa pilnveidošanai – gan grozot normatīvos aktus, gan paaugstinot institucionālo un administratīvo kapacitāti. Viena no TM padotības iestāžu struktūrvienībām, kuras darbību atbilstoši minētajam nepieciešams pārskatīt, ir Patentu valdes (turpmāk – PV) Apelācijas padome (turpmāk – padome). Padome 12 pastāvēšanas gados ir izskatījusi vairāk nekā 1400 rūpnieciskā īpašuma objektu strīdu, jo kuriem lielākā daļa - apmēram 98% - ir strīdi par preču zīmēm. Tas ir būtiski samazinājis tiesu darbu. Taču strīdi, ko izskata padome, pamatā attiecas uz privāttiesību jomu, un tiem pārsvarā ir civiltiesisks raksturs. Administratīvā procesa piemērošana to izskatīšanā, īpaši iebildumu lietās, bieži nonāk pretrunā ar strīda būtību. Tāpēc jau 2007.gadā, apstiprinot Administratīvā procesa efektivizēšanas koncepciju, tika atbalstīts administratīvo procesu padomes lēmumu pārsūdzības lietās aizstāt ar civilprocesu, vienlaikus norādot, ka ir nepieciešams precizēt un papildināt padomes darbības normatīvo regulējumu. Turklāt, lai uzlabotu ar rūpnieciskā īpašuma aizsardzību saistīto strīdu izskatīšanu, nepieciešama padomes reorganizācija. Rūpnieciskā īpašuma Apelācijas padomes koncepcijā plānots, ka padomi varētu izslēgt no PV kā tās struktūrvienību, vienlaikus saglabājot padomes piederību PV atsevišķos ar padomes administratīvā darba nodrošināšanu saistītos jautājumos, un veidot to kā neatkarīgu, koleģiālu lēmējinstitūciju, kurai piemīt kvazitiesas raksturs. Padome izskatītu Patentu likumā, likumā „Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm”, Dizainparaugu likumā un Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju aizsardzības likumā paredzētās apelācijas par PV lēmumiem un šajos likumos paredzētos trešo personu iebildumus pret rūpnieciskā īpašuma objektu reģistrāciju, kā arī veidotu judikatūru rūpnieciskā īpašuma objektu strīdu izskatīšanas jomā. Savukārt PV organizētu un nodrošinātu Apelācijas padomes administratīvo darbu. Koncepcijā paredzēts risinājuma variants padomes sastāva iecelšanas kārtībai, nosakot, ka sastāvā ir priekšsēdētājs un divi locekļi, kurus iecels valdība pēc tieslietu ministra priekšlikuma. Plānots, ka padome varēs lūgt eksperta viedokli lietās, kurās padomes locekļu kompetence par lietas tehniskajiem vai juridiskajiem jautājumiem būs nepietiekama. Ekspertus izvēlēsies no rūpnieciskā īpašuma jomas speciālistiem. Lai efektivizētu padomes lēmumu pieņemšanas un pārsūdzēšanas procedūru, plānots noteikt gan apelācijas, gan iebildumu lietu izskatīšanu padomē civilprocesuālā kārtībā, papildinot procesu ar vairākiem administratīvā procesa principiem. Padomes lēmumu pārsūdzību iebildumu lietās nepieciešams noteikt civilprocesuālā kārtībā Rīgas apgabaltiesā, kura konkrēto rūpnieciskā īpašuma strīdu izskatītu pēc būtības. Savukārt padomes lēmumu pārsūdzību apelāciju lietās nepieciešams noteikt administratīvi procesuālā kārtībā Administratīvajā apgabaltiesā. Valsts nodeva par apelācijas izskatīšanu padomē un attiecīga lēmuma pieņemšanu jāsamēro ar valsts nodevu par pieteikumu par lietas ierosināšanu Administratīvajā rajona tiesā. Valsts nodevu par iebilduma izskatīšanu Apelācijas padomē  un attiecīga lēmuma pieņemšanu var saglabāt tikpat lielu kā pašlaik, proti, Ls120. Lai nodrošinātu administratīvā procesa aizstāšanu ar civilprocesu padomes un tās lēmumu pārsūdzēšanas procedūrās, kā arī pārējo ar padomes reorganizāciju saistīto jautājumu risināšanu, nepieciešams izstrādāt ietvarlikuma "Rūpnieciskā īpašuma likums" projektu, attiecīgi izdarot grozījumus Patentu likumā, kurā līdz šim bija ietverti padomes darbību reglamentējoši noteikumi, kā arī visos rūpnieciskā īpašuma speciālajos likumos, kuros ietverti ar lietu izskatīšanu padomē saistītie jautājumi. Tā kā Rūpnieciskā īpašuma likums varētu stāties spēkā 2012. gadā, pārejas periodā no 2009. – 2011.gadam lietu izskatīšana padomē jānodrošina ar esošajiem resursiem. Ar koncepciju iespējams iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Laura Pakalne TM Sabiedrisko attiecību nodaļas pārvaldes vecākā referente Tālr. 67036739 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv