Tieslietu ministrija (turpmāk – TM) saņēmusi informāciju, ka Norvēģijas Karalistes Ārlietu ministrija pieņēmusi lēmumu apstiprināt četrus projektu iesniegumus, kuri paredz dažādu aktivitāšu veikšanu Latvijas tieslietu sistēmā, izmantojot Norvēģijas piedāvāto finansējumu. Kā jau ziņots iepriekš, 2008. gada 11. jūnijā noslēdzās Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta otrais atklātais individuālo projektu iesniegumu konkurss, kurā varēja pieteikt projektus TM  administrētajā prioritātē „Tieslietas”. Prioritātē „Tieslietas” tika iesniegti deviņi individuālie projekti par kopējo līdzfinansējuma summu 5 235 824 eiro (Ls 3 679 758), kas aptuveni trīs reizes pārsniedza otrajā atklāta konkursā pieejamo līdzfinansējuma apjomu. Individuālo projektu iesniegumu pieteicēju lokā bija gan tiešās pārvaldes iestādes, gan reliģiskās organizācijas, biedrības un plānošanas reģioni. Izvērtējot projektu pieteikumus, Norvēģijas valdība atbalstījusi  Valsts probācijas dienesta projekta iesniegumu „Par dzimumnoziegumiem notiesāto personu uzvedības korekcijas sistēmas attīstīšana Latvijā” ar līdzfinansējuma apjomu 614 274 eiro (Ls 431 714). Projekta laikā paredzēts izstrādāt un ieviest jaunas metodes, lai samazinātu dzimumnoziegumus izdarījušo personu recidīvisma līmeni. Projekta galvenās aktivitātes ir speciālistu apmācības darbam ar dzimumnoziegumus izdarījušām personām, dzimumnoziegumus izdarījušo personu, kuras atrodas sabiedrībā, grupas terapijas ieviešana un nepieciešamā atbalsta sniegšana dzimumnoziegumu upuriem, jo īpaši bērniem. Atbalstu guvuši arī divi Ieslodzījuma vietu pārvaldes projekti – „Dzīvojamā korpusa renovācija Cēsu Audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem” ar līdzfinansējuma apjomu 815 299 eiro (Ls 572 995) un „Ieslodzīto informācijas sistēmas izveide un ieviešana” ar līdzfinansējuma apjomu 552 497 (Ls 388 297) eiro. Pirmajā projektā plānots atjaunot Cēsu Audzināšanas iestādes nepilngadīgajiem dzīvojamo ēku, kurā uzturas apmēram 100 nepilngadīgie notiesātie, lai nodrošinātu nepilngadīgajiem ieslodzītajiem efektīvu resocializācijas procesu un pilnvērtīgu fizisko un intelektuālo attīstību. Otrā projekta izstrādes laikā plānots izveidot un ieviest centralizētu informācijas sistēmu, kuru izmantos visās Latvijas ieslodzījuma vietās esošo ieslodzīto personu uzskaitei, informācijas analīzei un apmaiņai ar citām tieslietu jomas iestādēm. Pašlaik informācija par ieslodzītajiem tiek apkopota katrā ieslodzījuma vietā atsevišķi, informāciju pierakstot ar roku. Šāds informācijas fiksēšanas veids ir ļoti neefektīvs, jo informācijas apmaiņa starp iestādēm prasa nesamērīgu personāla resursu izlietošanu. Kā ziņo TM Projektu departaments, tika atbalstīta arī  Zemgales plānošanas reģiona projekta iesnieguma „Preventīvi pasākumi jauniešu noziedzības mazināšanai Zemgalē” ar līdzfinansējuma apjomu 301 184 (Ls 211 673) eiro tālāka virzība. Projekta  mērķis ir jauniešu noziedzības līmeņa mazināšana un ierobežošana Zemgales plānošanas reģionā. Tiks izvietotas video novērošanas kameras skolās un jauniešu pulcēšanās vietās, veikti informēšanas pasākumi ar drošību saistītos jautājumos, pilnveidotas piecu pašvaldību mājas lapas, kā arī izveidots un testēts nepilngadīgo noziedzības mazināšanā iesaistīto institūciju sadarbības mehānisms. Pašlaik norit darbs pie granta līgumu un sadarbības līgumu slēgšanas, lai minētie projektu iesniedzēji varētu uzsākt projektu īstenošanu šā gada otrajā pusē. Norvēģijas un EEZ finanšu instrumenta ieguldījumu mērķis ir novērst sociālo un ekonomisko nevienlīdzību Eiropas Ekonomikas zonas ietvaros un atbalstīt jaunās ES dalībvalstis to centienos efektīvi piedalīties paplašinātās Eiropas iekšējā tirgū, sniedzot finansiālu palīdzību. Laura Pakalne TM Sabiedrisko attiecību nodaļas pārvaldes vecākā referente Tālr. 67036714 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv