Eiropas Komisijas Migrācijas un iekšlietu ģenerāldirektorāts ir izsludinājis atklātu konkursu
Eiropas Komisijas Migrācijas un iekšlietu ģenerāldirektorāts ir izsludinājis atklātu konkursu Programma: „Iekšējās drošības fonds - Policija”, 2015. gada darba programma Tēma: „Atklāts konkurss tiesībaizsardzības apmācībai” Izsludināšanas datums: 2015.gada 17.septembris Iesniegšanas termiņš: 2016.gada 26.novembris 12.00 (CET) Rezultātu paziņošana: 2016.gada maijs / jūnijs Līgumu slēgšana ar uzvarētājiem: 2016. gada augusts / septembris Kopējā pieejamā summa konkursa ietvaros: EUR 3 000 000 Projekta minimālā summa: EUR 150 000 Projekta maksimālā summa: EUR 750 000 Līdzfinansējuma likme: 90% Atklāts konkurss tiesībaizsardzības apmācībai Konkursa sludinājums Eiropas Komisijas (turpmāk – EK) Migrācijas un iekšlietu ģenerāldirektorāta mājaslapā, t.sk. konkursa sludinājums un rokasgrāmata ar detalizētu informāciju projektu iesniedzējiem: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/internal-security-fund-police/calls/2015/letx/index_en.htm. EK Migrācijas un iekšlietu ģenerāldirektorāta funkcionālais e-pasts jautājumiem par konkursiem šīs programmas ietvaros: HOME-ISF@ec.europa.eu.
 1. Atklātā konkursa prioritātes
Projektu konkursa mērķis ir finansēt projektus, kas tematiski saistīti ar augstas kvalitātes tiesībaizsardzības apmācībām, lai novērstu un efektīvi cīnītos ar pārrobežu noziedzību. Projekta pieteikumā ir jāietver (tikai) viena no sekojošajām prioritātēm:
 1. Radikalizācijas novēršana: prasmju un rīku nodrošināšana radikalizācijas identificēšanai un reaģēšanai uz to piemērotā veidā;
 2. Pārrobežu tiesībaizsardzības informācijas apmaiņa, īpaši pārrobežu koordinācijas vienību personālam; informācijas apmaiņa saskaņā ar Eiropas Informācijas apmaiņas modeli un ņemot vērā pārrobežu koordinācijas vienību vadlīnijas starptautiskajai tiesībaizsardzības informācijas apmaiņai;
 3. Jaunie Šengenas novērtēšanas mehānismi policijas sadarbībai, risinot ES dalībvalstu ekspertu vajadzības piedaloties šādās novērtēšanās;
 4. Cīņa pret kibernoziegumiem, paaugstinot izmeklētāju kapacitāti;
 5. Tiesībaizsardzības kapacitātes celšana trešajās valstīs, ko vada ES dalībvalstu tiesībaizsardzības speciālisti.
 6. Atklātā konkursa ietvaros atbalstāmās aktivitātes
 7. Radikalizācijas novēršana:
  1. Apmācība praktiķiem atklāt un reaģēt uz radikalizētiem indivīdiem, kā arī tiem, kuri nav pasargāti no radikalizācijas;
  2. Veicināt starpiestāžu pieeju, aicinot kopā praktiķus no dažādiem sektoriem. Šāda pieeja būtu ieviešama vietējā līmenī;
  3. Specifiskas sektora apmācības par izejas stratēģijām cietumu un probācijas darbiniekiem.
 8. Pārrobežu tiesībaizsardzības informācijas apmaiņa:
  1. Visaptverošas apmācības par dažādiem ES policijas komunikācijas kanāliem un ES informācijas apmaiņas mehānismiem un instrumentiem;
  2. Kopā ar Eiropas Policijas koledžu nodibināt labo prakšu krātuvi attiecībā uz apmācībām par ES tiesībaizsardzības informācijas apmaiņu, ņemot vērā saistītās esošās mācību programmas un saistīto iniciatīvu rezultātus;
  3. Labāko prakšu apmaiņa saistībā ar pārrobežu koordinācijas vienību darbību, un/vai šo vienību vadītāju regulāru kontaktu formāta izveide, fokusējoties uz apmācību vajadzībām un aktivitātēm;
  4. Kopējas pārrobežu koordinācijas vienību darba plūsmas prasību identificēšana ES dalībvalstīs un saistītu vadlīniju kā apmācību bāzes attīstīšana šīm vienībām.
 9. Jaunie Šengenas novērtēšanas mehānismi:
  1. Esošo Eiropas Policijas koledžas apmācību stiprināšana un esošās daudzgadu Šengenas novērtējuma programmas (2014-2019) nosegšana, organizējot 2-3 apmācības gadā, iesaistot 10-20 ekspertus Šengenas novērtējumā policijas sadarbības jomā;
  2. Ciešā sadarbībā ar Eiropas Policijas koledžu apkopot labo prakšu krātuvi, ko izplatīt caur koledžas informācijas kanāliem.
 10. Cīņa pret kibernoziegumiem:
  1. Apmācība, kas mērķēta uz izmeklētājiem, palielinot veiksmīgu kibernoziedzinieku kriminālvajāšanu un efektīvu prevenciju;
  2. Apmācība speciālistiem, kas atbilst Eiropas Policijas koledžas, Eurojust, Europol un ECTEG identificētajām apmācību prasībām un kompetenču ietvaram.
  3. Apmācības citiem tiesībaizsardzības jomas darbiniekiem ar mērķi paplašināt sapratni un pamata izmeklēšanas prasmes;
  4. Nepilnību identificēšana esošajos Eiropas Policijas koledžas un Eiropas Kibernoziedzības izglītības un apmācību grupas apmācību moduļos.
 11. Tiesībaizsardzības kapacitātes stiprināšana trešajās valstīs:
  1. Nodrošināt apmācību tiesībaizsardzības speciālistiem no ES dalībvalstīm par nepieciešamajām zināšanām un prasmēm, kā atbalstīt un veicināt tiesībaizsardzības kapacitātes stiprināšanu trešajās valstīs.
NB!
 1. Pieteikums, kas aptvers vairākas prioritātes, netiks izvērtēts.
 2. Pieteikumi jāizstrādā pilnā sadarbībā un papildinoši ar Eiropas Policijas koledžas sagatavotajiem materiāliem.
 3. Pieteikums ir jāiesniedz nolikumā norādītajā termiņā gan nosūtot papīra versijā, gan elektroniskā formātā (PRIAMOS sistēmā).
 4. Ja projektā plānots īstenot 1., 2., 3., 5. prioritāti, aktivitātes nedrīkst būt ilgākas par 30 mēnešiem. Ja projektā plānots īstenot 4. prioritāti, aktivitātes nedrīkst būt ilgākas par 18 mēnešiem.
 5. Projekta vadošais partneris nedrīkst būt starptautiska organizācija.
 6. Projektā nevar piedalīties organizācijas no Apvienotās Karalistes un Dānijas.
 7. Projektiem jābūt starptautiskiem, ietverot vismaz divas iestādes no divām dažādām ES dalībvalstīm, kas darbojas ISF Policijas instrumentā;
 8. Konkursa ietvaros ieguldījumi natūrā līdzfinansējuma nodrošināšanai nav pieļaujami.
Projektu īstenošanu nedrīkst uzsākt pirms projekta iesnieguma iesniegšanas.