Eiropas Komisijas Tieslietu direktorāts ir izsludinājis atklātu konkursu programmā "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014-2020"
  Programma: "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014-2020" 2018. gada darba programma Tēma: "Rasisma, ksenofobijas un citu neiecietības formu novēršana un apkarošana" Konkursa sludinājuma Nr. REC-RRAC-RACI-AG-2018 Izsludināšanas datums: 2018. gada 25. aprīlis Iesniegšanas termiņš: 2018. gada 4. oktobris 17.00 (CET) Kopējā pieejamā summa konkursa ietvaros: 4 000 000 EUR Projekta minimālā summa: 75 000 EUR Līdzfinansējuma likme 80%      "Rasisma, ksenofobijas un citu neiecietības formu novēršana un apkarošana" Konkursa sludinājums Eiropas Komisijas (turpmāk – EK) mājaslapas konkursu sadaļā: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rrac-raci-ag-2018.html EK Tieslietu ģenerāldirektorāta funkcionālais e-pasts jautājumiem par konkursiem šīs programmas ietvaros: EC-REC-CALLS@ec.europa.eu.   1. Konkursa mērķis Konkursa mērķis ir atbalstīt projektus, kuri sekmē rasisma, ksenofobijas un citu neiecietības formu novēršanu un apkarošanu:
 • uzlabojot atbildes uz naida noziegumiem un naida runu, tai skaitā iekļaujot krimināltiesību līdzekļus, bet ne tikai;
 • atbalsot naida noziegumu un naida runas upurus;
 • veicināt toleranci un sociālo kohēziju, novēršot naidu.
Projekti var aptvert konkrētas neiecietības formas, piemēram, antisemītismu, anti-musulmaņu naidu, homofobiju un transfobiju, anti-čigānismu, ksenofobiju un pretmigrantu naidu, afrofobiju, naida noziegumus pret personām ar invaliditāti.   2. Konkursa ietvaros atbalstāmās aktivitātes
 • Rīku un prakšu izstrāde, lai uzlabotu atbildes uz naida noziegumiem un naida runu ar mērķi:
 • celt valsts iestāžu (public authorities), pilsoniskās sabiedrības un citu attiecīgo pušu kapacitāti;
 • sniegt atbalstu un aizsardzību naida noziegumu un naida runas upuriem;
 • stiprināt sadarbību starp galvenajām iesaistītajām pusēm.
 • Izpratnes sekmēšana kopienu starpā, tai skaitā starpreliģiozas un starpkultūru aktivitātes, kā arī koalīciju veidojošas aktivitātes.
 • Izpratnes sekmēšana, informācijas sniegšana.
 • Savstarpēja mācīšanās un labo prakšu apmaiņa.
  NB!
 • Projekti var būt nacionāla mēroga vai starptautiski. Nepieciešama vismaz divu organizāciju (iesniedzējs un partneris) dalība.
 • Projektu konkursā var pieteikties valsts iestādes (public entities), privātas organizācijas vai starptautiskas organizācijas. Organizācijām, kuras gūst ienākumus, projektu pieteikumi jāsagatavo sadarbībā ar valsts iestādēm vai privātām bezpeļņas organizācijām.
  * Šis ir tikai informatīvs materiāls. Detalizētāka informācija par konkursu pieejama EK mājaslapas konkursu sadaļā (lūdzam skatīt augstāk).  Lūdzam rūpīgi iepazīties ar konkursa mājaslapā pieejamajiem dokumentiem un konkursa nosacījumiem, precizējošu jautājumu gadījumā sazinoties ar Eiropas Komisijas pārstāvjiem.