Eiropas Komisijas Tieslietu direktorāts izsludina atklātu konkursu programmā "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014-2020"
Eiropas Komisijas Tieslietu direktorāts ir izsludinājis atklātu konkursu: Programma: "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014-2020" 2016. gada darba programma Tēma: Atklāts konkurss, lai sekmētu pieeju tiesiskumam un atbalstu upuriem, kuri dzimuma dēļ cietuši no vardarbības, kā arī darbu ar cilvēkiem, kuri veic vardarbību Konkursa sludinājuma Nr. REC-RDAP-VICT-AG-2016 Izsludināšanas datums: 2016. gada 25. novembris Iesniegšanas termiņš: 2017. gada 8. marts 17.00 (CET) Kopējā pieejamā summa konkursa ietvaros:   4 000 000 EUR Projekta minimālā summa: 75 000 EUR Līdzfinansējuma likme 80%     Atklāts konkurss, lai sekmētu pieeju tiesiskumam un atbalstu upuriem, kuri dzimuma dēļ cietuši no vardarbības, kā arī darbu ar cilvēkiem, kuri veic vardarbību Konkursa sludinājums Eiropas Komisijas (turpmāk – EK) mājaslapas konkursu sadaļā: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rdap-vict-ag-2016.html EK Tieslietu ģenerāldirektorāta funkcionālais e-pasts jautājumiem par konkursiem šīs programmas ietvaros: EC-REC-CALLS@ec.europa.eu. Izvēlētie projekti būs daļa no Eiropas Komisijas (turpmāk – EK) 2017. gada aktivitātēm cīņai ar vardarbību pret sievietēm. Iespējams, ka šajos projektos būs vizuāli jāiekļauj EK izstrādātā vizuālā informācija, kā arī projektu līderiem jābūt gataviem projektu aktivitātes un rezultātus šajā gadā atspoguļot pasākumos, EK sociālajos medijos un presē. 1. Konkursa mērķis Konkursa mērķis ir uzlabot atbalstu un aizsardzību vardarbības dzimuma dēļ upuriem un ieviest tiesību aktus, kas atbalsta šādus upurus, kā arī uzlabot darbu ar cilvēkiem, kuri veic vardarbību, lai novērstu atkārtotu noziegumu izdarīšanu. Projektiem jāsniedz iespēja vardarbības dzimuma dēļ upuriem ziņot par vardarbību, lai nodrošinātu pieeju tiesiskumam, aizsardzību un atbalstu. Konkursa ietvaros vardarbība dzimuma dēļ ir definēta kā vardarbība, kas vērsta pret personu tās dzimuma dēļ (tai skaitā dzimumu identitātes/izpausmes dēļ) vai kā vardarbība, kas neproporcionāli ietekmē noteikta dzimuma personas. Projektu vēlamās mērķa grupas ir upuri vai potenciālie vardarbības dzimuma dēļ upuri un/vai personas (perpetrators), kuras veic vardarbību dzimuma dēļ.  Vardarbības dzimuma dēļ upuri var būt (bet ne tikai) sievietes un meitenes, bēgļi un migranti, personas ar invaliditāti, romi, personas, kuras pieder nacionālajām, etniskajām vai reliģiskajām minoritātēm, LGBTI (lesbietes, geji, biseksuāļi, transpersonas un hermafrodīti) (turpmāk – LGBTI), vecākas paaudzes sievietes, sievietes bez pajumtes. 2. Konkursa ietvaros atbalstāmās aktivitātes
 • Profesionāļu rīcībspējas celšana un apmācība, jo īpaši personāla, kas sniedz īpašu atbalstu vardarbības dzimuma dēļ upuriem vai strādā ar cilvēkiem, kuri veic vardarbību;
 • Profesionāļu rīcībspējas celšana un apmācība saistībā ar dzimumu specifiku un, ja attiecināms, specifiskiem jautājumiem saistībā ar bērniem, jo īpaši profesionāļu (policija, juristi, skolotāji medicīnas jomas darbinieki, atbalsta un palīdzības personāls, darba devēji), kas ir pirmās kontaktpersonas vardarbības dzimuma dēļ upuriem. Tādējādi šie profesionāļi var labāk risināt riskam pakļauto upuru specifiskās vajadzības, tai skaitā ziņošanu par vardarbību, un nosūtīt upurus specializētāku atbalsta pakalpojumu saņemšanai;
 • Specifiskas atbalsta programmas ar mērķi atbalstīt dažas no vardarbībai dzimuma dēļ visvairāk pakļautajām grupām – bēgļus un migrantus, personas ar invaliditāti, romus, personas, kuras pieder nacionālajām, etniskajām vai reliģiskajām minoritātēm, LGBTI, vecākas paaudzes sievietes, sievietes bez pajumtes;
 • Atbalsts vardarbības dzimuma dēļ upuriem un darbs ar cilvēkiem, kuri veic vardarbību: savstarpēja mācīšanās, labo prakšu noteikšana un sniegšana, darba metožu attīstība (iekļaujot lietu nodošanas metodes), kuras var tikt nodotas citām iesaistītajām valstīm, kā arī to praktiska īstenošana;
 • Izpratni sekmējošas aktivitātes, apmācības un labās prakses nodošana praktiķu un/vai atbalsta dienestu starpā par vardarbības dzimuma dēļ upuru tiesībām, aizsardzību un pieejamo atbalstu, kā arī par inovatīvām aizsardzības metodēm (piemēram, izmantojot jaunās tehnoloģijas).
NB!
 1. Informējam, ka ir mainījusies projektu iesniegšanas kārtība elektroniskajā projektu iesniegšanas sistēmā. Lūdzam ar to detalizēti iepazīties: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/common/just-rec-guide-applicants_en.pdf
 2. Projektu iesniedzēji un partneri var būt valsts iestādes (public entities), privātas organizācijas vai starptautiskas organizācijas. Organizācijām, kuras gūst peļņu, projekti jāiesniedz sadarbībā ar valsts iestādēm (public entities) vai privātām bezpeļņas organizācijām.
 3. Projektā jāpiedalās organizācijām no vismaz divām valstīm.
 4. Projektus drīkst iesniegt visas ES dalībvalstis un Islande.
 5. Projekta īstenošanas periods nedrīkst pārsniegt 24 mēnešus.
 6. Projektu īstenošanu nedrīkst uzsākt pirms projekta iesnieguma iesniegšanas.
* Šis ir tikai informatīvs materiāls. Detalizētāka informācija par konkursu pieejama EK mājaslapas konkursu sadaļā (lūdzam skatīt augstāk). Plašāka informācija par darbu ar cilvēkiem, kuri veic vardarbību: http://www.work-with-perpetrators.eu/home/ un http://www.work-with perpetrators.eu/fileadmin/WWP_Network/redakteure/2006_-_2012/guidelines/wwp_standards_lv_2008_vers_1_1.pdf