Informācija presei
Eiropas Komisijas Tieslietu direktorāts izsludina atklātus konkursus programmā "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014-2020"
Eiropas Komisijas Tieslietu direktorāts ir izsludinājis atklātu konkursu: Programma: "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014-2020" 2016. gada darba programma Tēma: "Atklāts konkurss, lai sekmētu veiksmīgu Eiropas pilsoņu iekļaušanos un iesaisti uzņemošās Eiropas Savienības valsts pilsoniskajā un politiskajā dzīvē " Konkursa sludinājuma Nr. REC-RCIT-CITI-AG-2016 Izsludināšanas datums: 2016. gada 17. novembris Iesniegšanas termiņš: 2017. gada 17. janvāris 17.00 (CET) Kopējā pieejamā summa konkursa ietvaros: 1 161 000 EUR Projekta minimālā summa: 150 000 EUR Projekta maksimālā summa: 500 000 EUR Līdzfinansējuma likme 80%  "Atklāts konkurss, lai sekmētu veiksmīgu Eiropas pilsoņu iekļaušanos un iesaisti uzņemošās Eiropas Savienības valsts pilsoniskajā un politiskajā dzīvē" Konkursa sludinājums Eiropas Komisijas (turpmāk – EK) mājaslapas konkursu sadaļā: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rcit-citi-ag-2016.html EK Tieslietu ģenerāldirektorāta funkcionālais e-pasts jautājumiem par konkursiem šīs programmas ietvaros: EC-REC-CALLS@ec.europa.eu. 1. Konkursa mērķis Konkursa ietvaros tiks atbalstīti projekti, kuri sekmē Eiropas Savienības (turpmāk – ES) pilsonības politiku, jo īpaši projekti, kuri veicina ES pilsonībā paredzēto tiesību uz brīvu pārvietošanos un vēlēšanu tiesību izmantošanu. Konkursa prioritāte ir sekmēt veiksmīgu Eiropas pilsoņu iekļaušanos un iesaisti uzņemošajā Eiropas Savienības valstī un tās pilsoniskajā un politiskajā dzīvē. 2. Konkursa ietvaros atbalstāmās darbības Konkursa ietvaros tika atbalstītas aktivitātes, kuras attīsta, identificē un sekmē labo prakšu apmaiņu un izplatību ES vietējā/reģionālā/nacionālā līmenī, lai sekmētu veiksmīgu Eiropas pilsoņu iekļaušanos un iesaisti uzņemošajā ES valstī un tās pilsoniskajā un politiskajā dzīvē. Prioritāte tiks piešķirta aktivitātēm ar mērķi uzlabot ES pilsoņu izpratni par viņu tiesībām, tai skaitā par tiesībām uz brīvu pārvietošanos, lai sekmētu viņu iesaistīšanos uzņemošajā ES valstī un uzlabotu viņu iespējas efektīvi izmantot tiesības. Prioritāte arī tiks piešķirta projektiem, kuri palielina ES pilsoņu (galvenokārt mobilo ES pilsoņu) iesaisti demokrātijas procesā, jo īpaši projektiem, kuri meklēs iemeslus zemajai vēlētāju aktivitātei. Tāpat tiks atbalstīti projekti, kuri sekmē izpratni par Eiropas un vietējām vēlēšanām uzņemošajā valstī un tiesībām tajās piedalīties, tādējādi stiprinot Eiropas dimensiju šajās vēlēšanās. NB!
 • Informējam, ka ir mainījusies projektu iesniegšanas kārtība elektroniskajā projektu iesniegšanas sistēmā. Lūdzam ar to detalizēti iepazīties: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/common/just-rec-guide-applicants_en.pdf
 • Projektu konkursā var pieteikties valsts iestādes (public entities), privātas organizācijas vai starptautiskas organizācijas. Organizācijām, kuras gūst ienākumus, projektu pieteikumi jāsagatavo sadarbībā ar valsts iestādēm vai privātām bezpeļņas organizācijām.
 • Projektu pieteikumus drīkst iesniegt visas ES dalībvalstis, tai skaitā to aizjūras departamenti, Islande un Lihtenšteina.
 • Projekta īstenošanas periods nedrīkst pārsniegt 24 mēnešus.
 • Projektu īstenošanu nedrīkst uzsākt pirms projekta pieteikuma iesniegšanas.
* Šis ir tikai informatīvs materiāls. Detalizētāka informācija par konkursu pieejama EK mājaslapas konkursu sadaļā (lūdzam skatīt augstāk).  ________________________________________________________________________________________________ Eiropas Komisijas Tieslietu direktorāts ir izsludinājis atklātu konkursu: Programma: "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014-2020" 2016. gada darba programma Tēma: Interneta rīku loma demokrātiskas iesaistes veicināšanā un digitālie rīki spēcīgākai un ilgstošākai pilsoņu iesaistei pilotprojekta "E-balsošana: labākā moderno tehnoloģiju pielietošana aktīvākām un demokrātiskākām vēlēšanu procedūrām" ietvaros Konkursa sludinājuma Nr. REC-RPPI-EVOT-AG-2016 Izsludināšanas datums: 2016. gada 17. novembris Iesniegšanas termiņš: 2017. gada 24. janvāris 17.00 (CET) Kopējā pieejamā summa konkursa ietvaros:   700 000 EUR Projekta minimālā summa: 75 000 EUR Projekta maksimālā summa: 350 000 EUR Līdzfinansējuma likme 80%  Interneta rīku loma demokrātiskas iesaistes veicināšanā un digitālie rīki spēcīgākai un ilgstošākai pilsoņu iesaistei pilotprojekta "E-balsošana: labākā moderno tehnoloģiju pielietošana aktīvākām un demokrātiskākām vēlēšanu procedūrām" ietvaros Konkursa sludinājums Eiropas Komisijas (turpmāk – EK) mājaslapas konkursu sadaļā: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rppi-evot-ag-2016.html EK Tieslietu ģenerāldirektorāta funkcionālais e-pasts jautājumiem par konkursiem šīs programmas ietvaros: EC-REC-CALLS@ec.europa.eu. 1. Konkursa prioritātes Pēdējo gadu laikā pieaudzis Eiropas Savienības (turpmāk – ES) iedzīvotāju skaits, kuri pārceļas uz dzīvi citās valstīs. Konkursa mērķis ir meklēt iespējas, kā stimulēt visu ES pilsoņu iesaisti vēlēšanās, vienkāršojot iespējas balsot, tai skaitā izmantojot modernās tehnoloģijas. 2. Konkursa ietvaros atbalstāmās darbības Aktivitātes, kuru mērķis ir:
 • izpētīt interneta pakalpojumu un pieteikumu lomu demokrātiskas iesaistes stiprināšanā un izpētīt, kā digitālie rīki var veicināt lielāku un ilgāku pilsoņu demokrātisku iesaisti;
 • iegūt idejas īpaši (bet ne tikai) jaunu cilvēku un mobilo ES pilsoņu mērķauditorijas sasniegšanai.
Projektiem jābūt mērķtiecīgiem un praktiskiem un jāsniedz labums ES demokrātijai. Ar terminu labums tiek saprasts potenciāls mobilizēt vēlētājus vai veicināt viņu iesaisti, izmantojot piekļuvi informācijai, analītisko atbalstu, procesu stiprināšanu, rīkus, pieejamību, digitālos procesus vai labo praksi. Projektiem par tele-balsojumu jānodrošina konfidencialitāte, neatkarība un vienlaikus racionalizācija un pieejamība. Projektiem mobilajiem ES pilsoņiem jāatspoguļo izpratne par ES iniciatīvām un politiku šajā jomā. Var tikt atbalstīti projekti jauniešiem – veiktā EK pētījuma par interneta un sociālo mediju ietekmi un jauniešu darbu ietvaros (skat: http://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/calls-for-tender-eacea/study-impact-internet-and-social-media-youth-participation-and-youth-work_en). NB!
 1. Informējam, ka ir mainījusies projektu iesniegšanas kārtība elektroniskajā projektu iesniegšanas sistēmā. Lūdzam ar to detalizēti iepazīties: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/common/just-rec-guide-applicants_en.pdf
 2. Projektus var iesniegt valsts iestādes (public entities), privātas bezpeļņas organizācijas vai starptautiskas organizācijas. Partneri var būt valsts iestādes (public entities), privātas organizācijas vai starptautiskas organizācijas.
 3. Var tikt iesniegti nacionāli projekti, tomēr projektu rezultātiem jābūt ES pievienotajai vērtībai.
 4. Projektu pieteikumus drīkst iesniegt visas ES dalībvalstis, tai skaitā to aizjūras departamenti.
 5. Projekta īstenošanas periods nedrīkst pārsniegt 18 mēnešus.
 6. Projektu īstenošanu nedrīkst uzsākt pirms projekta pieteikuma iesniegšanas.
* Šis ir tikai informatīvs materiāls. Detalizētāka informācija par konkursu pieejama EK mājaslapas konkursu sadaļā (lūdzam skatīt augstāk). ___________________________________________________________________________________________________ Eiropas Komisijas Tieslietu direktorāts ir izsludinājis atklātu konkursu: Programma: "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014-2020" 2016. gada darba programma Tēma: Pilotprojekts "Eiropas daudzveidība" Konkursa sludinājuma Nr. REC-RPPI-EUDI-AG-2016 Izsludināšanas datums: 2016. gada 17. novembris Iesniegšanas termiņš: 2017. gada 28. februāris 17.00 (CET) Kopējā pieejamā summa konkursa ietvaros: 1 000 000 EUR Projekta minimālā summa: 75 000 EUR (vēlams ne mazāk kā 150 000 EUR) Projekta maksimālā summa: 250 000 EUR Līdzfinansējuma likme 80%     Pilotprojekts "Eiropas daudzveidība" Konkursa sludinājums Eiropas Komisijas (turpmāk – EK) mājaslapas konkursu sadaļā: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rppi-eudi-ag-2016.html EK Tieslietu ģenerāldirektorāta funkcionālais e-pasts jautājumiem par konkursiem šīs programmas ietvaros: EC-REC-CALLS@ec.europa.eu. 1. Konkursa mērķis Pilotprojekta "Eiropas daudzveidība" mērķis ir veicināt Eiropas Savienības (turpmāk – ES) moto "Vienoti daudzveidībā", jo īpaši vietējā un reģionālā līmenī. Pilotprojekta ietvaros ES pilsoņi reģionos ar multikulturālu un daudzvalodu izcelsmi, vai reģionos, kur minoritāšu grupas ir īpaši atstumtas vai pakļautas diskriminācijai, iegūs iespēju labāk iepazīt citu kultūru, valodu un identitāti. Savstarpējā saprašana, pieņemšana un tolerance ir pamats dažādu etnisko, reliģisko, nacionālo un valodu grupu, kā arī dažādu paaudžu un minoritāšu līdzāspastāvēšanai. Pilotprojekts sekmēs jau paveikto darbu pretdiskriminācijas, izglītības un valodu apmācību jomā, tomēr mērķis ir sasniegt dažādas sabiedrības grupas un sekmēt multikulturālu dialogu starp ES pilsoņiem, izmantojot ES sniegtās iespējas. 2. Konkursa ietvaros atbalstāmās darbības
 • apmācības, semināri, darba grupas un konferences par Eiropas daudzveidības unikalitātes saglabāšanu un vienotību daudzveidībā;
 • labo prakšu apmaiņa cīņai ar diskrimināciju un daudzveidības sekmēšanai vietējā un reģionālā līmenī;
 • atbalsts diskriminējošo prakšu noteikšanai vietējā un reģionālā līmenī un sapratnes veidošanai starp sabiedrības vairākumu un mazākumu;
Mērķa grupa: vietējās un reģionālās ieinteresētās puses, jo īpaši valsts iestādes (public authorities) (pilsētas, reģioni, pašvaldības), nevalstiskās organizācijas, jaunatnes organizācijas, skolas, pilsoniskā sabiedrība un uzņēmumi (businesses). NB!
 1. Informējam, ka ir mainījusies projektu iesniegšanas kārtība elektroniskajā projektu iesniegšanas sistēmā. Lūdzam ar to detalizēti iepazīties: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/common/just-rec-guide-applicants_en.pdf
 2. Projektus var iesniegt valsts iestādes (public entities), privātas bezpeļņas organizācijas vai starptautiskas organizācijas. Partneri var būt valsts iestādes (public entities), privātas organizācijas vai starptautiskas organizācijas.
 3. Projektu pieteikumus drīkst iesniegt visas ES dalībvalstis, tai skaitā to aizjūras departamenti.
 4. Projekta īstenošanas periods nedrīkst pārsniegt 18 mēnešus.
 5. Projektu īstenošanu nedrīkst uzsākt pirms projekta pieteikuma iesniegšanas.
* Šis ir tikai informatīvs materiāls. Detalizētāka informācija par konkursu pieejama EK mājaslapas konkursu sadaļā (lūdzam skatīt augstāk).