Eiropas Komisijas Tieslietu direktorāts izsludina atklātus konkursus programmā "Tiesiskums 2014-2020"
Eiropas Komisijas Tieslietu direktorāts ir izsludinājis atklātu konkursu: Programma: "Tiesiskums 2014-2020" 2016. gada darba programma Tēma: "Atklāts konkurss starptautisku projektu atbalstam, lai uzlabotu noziegumu upuru tiesības " Konkursa sludinājuma Nr. JUST-JACC-VICT-AG-2016 Izsludināšanas datums: 2016. gada 15. septembris Iesniegšanas termiņš: 2016. gada 25. oktobris 17.00 (CET) Kopējā pieejamā summa konkursa ietvaros: 3 048 000 EUR Projekta minimālā summa: 75 000 EUR Līdzfinansējuma likme: 80%      "Atklāts konkurss starptautisku projektu atbalstam, lai uzlabotu noziegumu upuru tiesības" Konkursa sludinājums Eiropas Komisijas (turpmāk – EK) mājaslapas konkursu sadaļā: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/topics/just-jacc-vict-ag-2016.html.     EK Tieslietu ģenerāldirektorāta funkcionālais e-pasts jautājumiem par konkursiem šīs programmas ietvaros: EC-JUSTICE-CALLS@ec.europa.eu. 1. Atklātā konkursa mērķis Atklātā konkursa mērķis ir sekmēt efektīvu un vienmērīgu Eiropas Savienības (turpmāk–ES) krimināltiesību piemērošanu attiecībā uz noziegumu upuru tiesībām.  2. Atklātā konkursa prioritātes un atbalstāmās darbības Konkursa galvenās prioritātes ir īstenot un piemērot šādus instrumentus:
 • Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra direktīvu 2012/29/ES, ar ko nosaka noziegumos cietušo tiesību, atbalsta un aizsardzības minimālos standartus un aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2001/220/TI;
 • Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 13. decembra direktīvu 2011/99/ par Eiropas aizsardzības rīkojumu;
 • Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 12. jūnija regulu 606/2013 par aizsardzības pasākumu savstarpēju atzīšanu civillietās;
 • Eiropas Padomes 2004. gada 29. aprīļa direktīvu 2004/80/EK par kompensāciju noziedzībā cietušajiem (turpmāk – Direktīva 2004/80/EK).
Projektiem jāsniedz maksimāls praktisks labums un ietekme uz noziegumu upuriem, tai skaitā plānota:
 • Metožu un instrumentu izstrāde un testēšana informācijas sniegšanai upuriem;
 • Drošu informācijas kanālu izveide cietušo nosūtīšanai uz attiecīgajām institūcijām;
 • Praktisku sadarbības metožu dažādu valstu starpā izveide;
 • Procedūru, protokolu un citu nepieciešamo rīku izveide individuālu upura vajadzību izvērtēšanai;
 • Sadarbības starp iestādēm, kā arī centrālajiem kontaktpunktiem uzlabošana atbilstoši Direktīvai 2004/80/EK, lai veicinātu upuru pieeju kompensācijai;
 • Metožu izstrāde upuru aizsardzības stiprināšanai.
Konkursa prioritātes nav projekti, kuru galvenais mērķis ir izvērtēt augstāk minēto instrumentu iekļaušanu nacionālajos tiesību aktos. Projektu konkursa otrā prioritāte ir iespējamo vajadzību un trūkumu izvērtēšana, lai uzlabotu esošos ES tiesību aktus upuru tiesību jomā. Konkursa ietvaros atbalstāmās aktivitātes:
 • savstarpēja mācīšanās, labo prakšu apmaiņa, darba metožu attīstība, ko iespējams nodot citām dalībvalstīm (arī tām, kuras nepiedalās konkursā);
 • informācijas apmaiņa un informācijas rīku attīstība;
 • profesionāļu kapacitātes celšana;
 • sadarbības veicināšana starp atbildīgajām iestādēm un aģentūrām vai organizācijām, kuras ir ciešā saskarē ar upuriem, piemēram, praktizējoši juristi un/vai pakalpojumu sniedzēji (tai skaitā multi-disciplināri tīkli starptautiskā, nacionālā, reģionālā vai vietējā līmenī);
 • analītiskās aktivitātes, piemēram, datu apkopošana un datu bāžu radīšana, aptaujas, pētījumi utt.;
 • izpratni un publicitāti veicinošas aktivitātes.
Pirmās prioritātes ietvaros var tikti iesniegti projekti, kuros paredzēti pētījumi un citas analītiskas aktivitātes, tomēr tādā gadījumā jāparedz zināšanu par upuru tiesībām izplatīšana ES starp dažādām pusēm. Otrajā prioritātē projektos var tikt iekļautas analītiskas aktivitātes kā pētījumi, aptaujas un datu apkopošana, kā arī analīze par esošo likumdošanu, tai skaitā par iespējamiem trūkumiem, reaģējot uz praktiskām problēmām, ar kurām saskaras noziegumu upuri, un / vai ierosinot labākās metodes, lai nodrošinātu upuru piekļuvi viņu tiesībām. Konkursa ietvaros var tikt finansētas apmācības, ja tās ir kā papildus elements un nav galvenais projekta mērķis. NB!
 1. Informējam, ka ir mainījusies projektu iesniegšanas kārtība elektroniskajā projektu iesniegšanas sistēmā. Lūdzam ar to detalizēti iepazīties: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/common/just-rec-guide-applicants_en.pdf
 2. Projektu konkursos var pieteikties valsts iestādes, privātas organizācijas vai starptautiskas organizācijas. Organizācijām, kuras gūst ienākumus, projektu pieteikumi jāsagatavo sadarbībā valsts iestādēm, privātām organizācijām vai starptautiskām organizācijām.
 3. Projektu pieteikumus drīkst iesniegt visas ES dalībvalstis, tai skaitā to aizjūras departamenti. Konkursā nedrīkst pieteikties Apvienotā Karaliste un Dānija.
 4. Projektā jāpiedalās vismaz divām valstīm.
 5. Projekta īstenošanas periods nedrīkst pārsniegt 24 mēnešus.
 6. Projektu īstenošanu nedrīkst uzsākt pirms projekta iesnieguma iesniegšanas.
___________________________________________________________________________________ Eiropas Komisijas Tieslietu direktorāts ir izsludinājis atklātu konkursu: Programma: "Tiesiskums 2014-2020" 2016. gada darba programma Tēma: "Atklāts konkurss Eiropas tiesiskuma apmācību atbalstam" Konkursa sludinājuma Nr. JUST-JTRA-EJTR-AG-2016 Izsludināšanas datums: 2016. gada 14. septembris Iesniegšanas termiņš: 2016. gada 16. novembris 17.00 (CET) Kopējā pieejamā summa konkursa ietvaros: 5 700 000 EUR Projekta minimālā summa: 50 000 EUR Līdzfinansējuma likme: 80%      "Atklāts konkurss Eiropas tiesiskuma apmācību atbalstam" Konkursa sludinājums Eiropas Komisijas (turpmāk – EK) mājaslapas konkursu sadaļā: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/topics/just-jtra-ejtr-ag-2016.html       EK Tieslietu ģenerāldirektorāta funkcionālais e-pasts jautājumiem par konkursiem šīs programmas ietvaros: EC-JUSTICE-CALLS@ec.europa.eu. 1. Atklātā konkursa mērķis Atklātā konkursa mērķis ir sekmēt efektīvu un vienmērīgu Eiropas Savienības (turpmāk–ES) tiesību aktu piemērošanu attiecībā uz civiltiesībām, krimināltiesībām un pamattiesībām, ietverot apmācības šajās jomās. Konkursa ietvaros tiek atbalstītas arī tiesu darbinieku apmācības atbilstoši Eiropas Komisijas konferences par tiesu darbinieku apmācību, kura norisinājās 2015. gada oktobrī, secinājumiem. 2. Atklātā konkursa prioritārās jomas un atbalstāmās darbības Civiltiesības Juridiskie instrumenti ģimenes un mantošanas jomās, jo īpaši:
 • Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 4. jūlija direktīva 650/2012 par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, nolēmumu atzīšanu un izpildi un publisku aktu akceptēšanu un izpildi mantošanas lietās un par Eiropas mantošanas apliecības izveidi;
 • Padomes 2003. gada 27. novembra regula 2201/2003 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi laulības lietās un lietās par vecāku atbildību un par Regulas (EK) Nr. 1347/2000 atcelšanu (Briseles II a regula);
Juridiskie instrumenti civillietās un komerclietās, jo īpaši:
 • Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 21. maija direktīva 2008/52/EK par konkrētiem mediācijas aspektiem civillietās un komerclietās;
 • Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 11. jūlija regula 861/2007, ar ko izveido Eiropas procedūru maza apmēra prasībām;
 • Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija regula 655/2014, ar ko izveido Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma procedūru, lai atvieglotu pārrobežu parādu piedziņu civillietās un komerclietās.
 • Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 20. maija regula 2015/848 par maksātnespējas procedūrām (pārstrādāta redakcija).
Krimināltiesības Procesuālās tiesības krimināllietu izskatīšanā:
 • Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 22. maija direktīva 2012/13/ES par tiesībām uz informāciju kriminālprocesā;
 • Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 22. oktobra direktīva 2013/48/ES par tiesībām uz advokāta palīdzību kriminālprocesā un Eiropas apcietināšanas ordera procesā, par tiesībām uz to, ka pēc brīvības atņemšanas informē trešo personu, un par tiesībām, kamēr atņemta brīvība, sazināties ar trešām personām un konsulārajām iestādēm.
Upuru tiesības:
 • Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 22. maija direktīva 2012/29/ES, ar ko nosaka noziegumos cietušo tiesību, atbalsta un aizsardzības minimālos standartus un aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2001/220/TI;
Savstarpējās atzīšanas instrumenti:
 • Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 3. aprīļa direktīva 2014/41/ES par Eiropas izmeklēšanas rīkojumu krimināllietās;
 • Padomes 2008. gada 27. novembra pamatlēmums 2008/909/TI par savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu attiecībā uz spriedumiem krimināllietās, ar kuriem piespriesti brīvības atņemšanas sodi vai ar brīvības atņemšanu saistīti pasākumi, lai tos izpildītu Eiropas Savienībā;
 • Padomes 2008. gada 27. novembra pamatlēmums 2008/947/TI par savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu tādiem spriedumiem un probācijas lēmumiem, kuri paredzēti probācijas pasākumu un alternatīvu sankciju uzraudzībai;
 • Padomes 2003. gada 22. jūlija pamatlēmums 2003/577/TI par to, kā Eiropas Savienībā izpilda īpašuma vai pierādījumu iesaldēšanas rīkojumus;
 • Padomes 2006. gada 6. oktobra pamatlēmums 2006/783/TI par savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu konfiskācijas rīkojumiem;
Pamattiesības:
 • Eiropas Savienības Pamattiesību hartas piemērošana;
 • Padomes 2008. gada 28. novembra pamatlēmums 2008/913/ par krimināltiesību izmantošanu cīņā pret noteiktiem rasisma un ksenofobijas veidiem un izpausmēm;
 • Datu aizsardzības reforma.
Mērķauditorija: Tieslietu jomas darbinieki – tiesneši, prokurori un tiesu darbinieki, kā arī citi ar tiesu jomu saistīti praktizējoši juristi, piemēram, advokāti, notāri, tiesu izpildītāji, probācijas darbinieki, mediatori, tiesu tulki un tulkotāji, kuri ir iesaistīti attiecīgo instrumentu pielāgošanā. Konkursa ietvaros atbalstāmās aktivitātes:
 • Interaktīvas, uz praksi orientētas apmācību aktivitātes;
 • Daudzpusējas apmaiņas praktizējošu juristu starpā (izņemot tiesnešus un prokurorus, kuru mācību iestādes ir Eiropas Tiesiskās apmācības tīkla (EJTN) locekļi un tādējādi var piedalīties EJTN aktivitātēs;
 • Apmācību satura radīšana;
 • Instrumenti apmācību sniedzējiem.
NB!
 1. Informējam, ka ir mainījusies projektu iesniegšanas kārtība elektroniskajā projektu iesniegšanas sistēmā. Lūdzam ar to detalizēti iepazīties: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/common/just-rec-guide-applicants_en.pdf
 2. Projektu konkursos var pieteikties valsts iestādes, privātas organizācijas vai starptautiskas organizācijas. Organizācijām, kuras gūst ienākumus, projektu pieteikumi jāsagatavo sadarbībā valsts iestādēm, privātām organizācijām vai starptautiskām organizācijām.
 3. Projektu pieteikumus drīkst iesniegt visas ES dalībvalstis, tai skaitā to aizjūras departamenti. Konkursā nedrīkst pieteikties Apvienotā Karaliste un Dānija.
 4. Projektā jāpiedalās vismaz divām valstīm.
 5. Projekta īstenošanas periods nedrīkst pārsniegt 24 mēnešus.
 6. Projektu īstenošanu nedrīkst uzsākt pirms projekta iesnieguma iesniegšanas.
* Šis ir tikai informatīvs materiāls. Detalizētāka informācija par konkursu pieejama EK mājaslapas konkursu sadaļā (lūdzam skatīt augstāk). _____________________________________________________________________ Eiropas Komisijas Tieslietu direktorāts ir izsludinājis atklātu konkursu: Programma: "Tiesiskums 2014-2020" 2016. gada darba programma Tēma: "Atklāts konkurss Eiropas tiesiskuma apmācību atbalstam" Konkursa sludinājuma Nr. JUST-JTRA-EJTR-AG-2016 Izsludināšanas datums: 2016. gada 14. septembris Iesniegšanas termiņš: 2016. gada 16. novembris 17.00 (CET) Kopējā pieejamā summa konkursa ietvaros: 5 700 000 EUR Projekta minimālā summa: 50 000 EUR Līdzfinansējuma likme: 80%      "Atklāts konkurss Eiropas tiesiskuma apmācību atbalstam" Konkursa sludinājums Eiropas Komisijas (turpmāk – EK) mājaslapas konkursu sadaļā: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/topics/just-jtra-ejtr-ag-2016.html       EK Tieslietu ģenerāldirektorāta funkcionālais e-pasts jautājumiem par konkursiem šīs programmas ietvaros: EC-JUSTICE-CALLS@ec.europa.eu. 1. Atklātā konkursa mērķis Atklātā konkursa mērķis ir sekmēt efektīvu un vienmērīgu Eiropas Savienības (turpmāk–ES) tiesību aktu piemērošanu attiecībā uz civiltiesībām, krimināltiesībām un pamattiesībām, ietverot apmācības šajās jomās. Konkursa ietvaros tiek atbalstītas arī tiesu darbinieku apmācības atbilstoši Eiropas Komisijas konferences par tiesu darbinieku apmācību, kura norisinājās 2015. gada oktobrī, secinājumiem. 2. Atklātā konkursa prioritārās jomas un atbalstāmās darbības Civiltiesības Juridiskie instrumenti ģimenes un mantošanas jomās, jo īpaši:
 • Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 4. jūlija direktīva 650/2012 par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, nolēmumu atzīšanu un izpildi un publisku aktu akceptēšanu un izpildi mantošanas lietās un par Eiropas mantošanas apliecības izveidi;
 • Padomes 2003. gada 27. novembra regula 2201/2003 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi laulības lietās un lietās par vecāku atbildību un par Regulas (EK) Nr. 1347/2000 atcelšanu (Briseles II a regula);
Juridiskie instrumenti civillietās un komerclietās, jo īpaši:
 • Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 21. maija direktīva 2008/52/EK par konkrētiem mediācijas aspektiem civillietās un komerclietās;
 • Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 11. jūlija regula 861/2007, ar ko izveido Eiropas procedūru maza apmēra prasībām.
 • Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija regula 655/2014, ar ko izveido Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma procedūru, lai atvieglotu pārrobežu parādu piedziņu civillietās un komerclietās.
 • Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 20. maija regula 2015/848 par maksātnespējas procedūrām (pārstrādāta redakcija).
Krimināltiesības Procesuālās tiesības krimināllietu izskatīšanā:
 • Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 22. maija direktīva 2012/13/ES par tiesībām uz informāciju kriminālprocesā;
 • Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 22. oktobra direktīva 2013/48/ES par tiesībām uz advokāta palīdzību kriminālprocesā un Eiropas apcietināšanas ordera procesā, par tiesībām uz to, ka pēc brīvības atņemšanas informē trešo personu, un par tiesībām, kamēr atņemta brīvība, sazināties ar trešām personām un konsulārajām iestādēm.
Upuru tiesības:
 • Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 22. maija direktīva 2012/29/ES, ar ko nosaka noziegumos cietušo tiesību, atbalsta un aizsardzības minimālos standartus un aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2001/220/TI;
Savstarpējās atzīšanas instrumenti:
 • Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 3. aprīļa direktīva 2014/41/ES par Eiropas izmeklēšanas rīkojumu krimināllietās;
 • Padomes 2008. gada 27. novembra pamatlēmums 2008/909/TI par savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu attiecībā uz spriedumiem krimināllietās, ar kuriem piespriesti brīvības atņemšanas sodi vai ar brīvības atņemšanu saistīti pasākumi, lai tos izpildītu Eiropas Savienībā;
 • Padomes 2008. gada 27. novembra pamatlēmums 2008/947/TI par savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu tādiem spriedumiem un probācijas lēmumiem, kuri paredzēti probācijas pasākumu un alternatīvu sankciju uzraudzībai;
 • Padomes 2003. gada 22. jūlija pamatlēmums 2003/577/TI par to, kā Eiropas Savienībā izpilda īpašuma vai pierādījumu iesaldēšanas rīkojumus;
 • Padomes 2006. gada 6. oktobra pamatlēmums 2006/783/TI par savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu konfiskācijas rīkojumiem;
Pamattiesības:
 • Eiropas Savienības Pamattiesību hartas piemērošana;
 • Padomes 2008. gada 28. novembra pamatlēmums 2008/913/ par krimināltiesību izmantošanu cīņā pret noteiktiem rasisma un ksenofobijas veidiem un izpausmēm;
 • Datu aizsardzības reforma.
Mērķauditorija: Tieslietu jomas darbinieki – tiesneši, prokurori un tiesu darbinieki, kā arī citi ar tiesu jomu saistīti praktizējoši juristi, piemēram, advokāti, notāri, tiesu izpildītāji, probācijas darbinieki, mediatori, tiesu tulki un tulkotāji, kuri ir iesaistīti attiecīgo instrumentu pielāgošanā. Konkursa ietvaros atbalstāmās aktivitātes:
 • Interaktīvas, uz praksi orientētas apmācību aktivitātes;
 • Daudzpusējas apmaiņas praktizējošu juristu starpā (izņemot tiesnešus un prokurorus, kuru mācību iestādes ir Eiropas Tiesiskās apmācības tīkla (EJTN) locekļi un tādējādi var piedalīties EJTN aktivitātēs;
 • Apmācību satura radīšana;
 • Instrumenti apmācību sniedzējiem.
NB!
 1. Informējam, ka ir mainījusies projektu iesniegšanas kārtība elektroniskajā projektu iesniegšanas sistēmā. Lūdzam ar to detalizēti iepazīties: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/common/just-rec-guide-applicants_en.pdf
 2. Projektu konkursos var pieteikties valsts iestādes, privātas organizācijas vai starptautiskas organizācijas. Organizācijām, kuras gūst ienākumus, projektu pieteikumi jāsagatavo sadarbībā valsts iestādēm, privātām organizācijām vai starptautiskām organizācijām.
 3. Projektu pieteikumus drīkst iesniegt visas ES dalībvalstis, tai skaitā to aizjūras departamenti. Konkursā nedrīkst pieteikties Apvienotā Karaliste un Dānija.
 4. Projektā jāpiedalās vismaz divām valstīm.
 5. Projekta īstenošanas periods nedrīkst pārsniegt 24 mēnešus.
 6. Projektu īstenošanu nedrīkst uzsākt pirms projekta iesnieguma iesniegšanas.
* Šis ir tikai informatīvs materiāls. Detalizētāka informācija par konkursu pieejama EK mājaslapas konkursu sadaļā (lūdzam skatīt augstāk).