Eiropas Komisijas Tieslietu direktorāts izsludinājis atklātu konkursu programmā "Tiesiskums 2014-2020"
Eiropas Komisijas Tieslietu direktorāts ir izsludinājis atklātu konkursu: Programma: "Tiesiskums 2014-2020" 2016. gada darba programma Tēma: "Atklāts konkurss nacionālu vai starptautisku projektu atbalstam krimināltiesību jomā, lai novērstu radikalizāciju, kā rezultātā rodas terorisms un vardarbīgs ekstrēmisms" Konkursa sludinājuma Nr. JUST-JCOO-TERR-AG-2016 Izsludināšanas datums: 2016. gada 27. septembris Iesniegšanas termiņš: 2016. gada 15. novembris 17.00 (CET) Kopējā pieejamā summa konkursa ietvaros: 4 000 000 EUR Projekta minimālā summa: 75 000 EUR Līdzfinansējuma likme: 80%      "Atklāts konkurss nacionālu vai starptautisku projektu atbalstam krimināltiesību jomā, lai novērstu radikalizāciju, kā rezultātā rodas terorisms un vardarbīgs ekstrēmisms" Konkursa sludinājums Eiropas Komisijas (turpmāk – EK) mājaslapas konkursu sadaļā: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/topics/just-jcoo-terr-ag-2016.html     EK Tieslietu ģenerāldirektorāta funkcionālais e-pasts jautājumiem par konkursiem šīs programmas ietvaros: EC-JUSTICE-CALLS@ec.europa.eu. 1. Atklātā konkursa mērķis Atklātā konkursa mērķis ir īstenot 2015. gada aprīlī pieņemtajā Eiropas Drošības programmā http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:52015DC0185&from=EN par radikalizācijas novēršanu, kā rezultātā rodas terorisms un vardarbīgs ekstrēmisms, paredzētās aktivitātes, it īpaši rīcību, kas pausta Eiropas Savienības Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju secinājumos par krimināltiesiskas atbildes rīcības pastiprināšanu pret radikalizāciju, kas noved pie terorisma un vardarbīga ekstrēmisma: http://www.consilium.europa.eu/lv/press/press-releases/2015/11/20-conclusions-radicalisation/, kas bija turpinājums 2015. gada 19. oktobrī notikušajai ministru konferencei  "Krimināltiesību atbilde uz radikalizāciju (Criminal justice response to radicalisation): http://ec.europa.eu/justice/events/response-radicalisation-2015/index_en.htm 2. Atklātā konkursa prioritārās jomas un atbalstāmās darbības Prioritāri atbalstāmās aktivitātes: 1. Deradikalizācijas, radikalizācijas novēršanas un rehabilitācijas programmas cietumos. Projektiem jānovērš radikalizācija un teroristu vervēšana. Projekti var iekļaut šādus elementus:
 • Risku izvērtējuma rīku un radikalizācijas sākotnējo pazīmju noteikšanas rīku izveide;
 • Reliģisko pārstāvju, sociālo darbinieku un padomdevēju (counsellors) iesaiste un apmācība;
 • Drošas vides nodrošināšana, lai efektīvi īstenotu rehabilitācijas un reintegrācijas programmas, kuru mērķis ir novērst radikalizācijas un teroristu grupu vervēšanas riskus;
 • Sagatavošana atbrīvošanai, programmas probācijas un pēcatbrīvošanas periodā;
 • Multi-aģentūru pieejas attīstīšana efektīvai deradikalizācijas, radikalizācijas novēršanas un rehabilitācijas programmu īstenošanai;
 • Deradikalizācijas, radikalizācijas novēršanas un rehabilitācijas programmu izvērtēšana cietumos (jaunu vai jau esošo)
2. Risku novērtēšanas instrumenti tiesu iestādēs. Projekti var iekļaut šādus elementus:
 • Izveidotu risku novērtēšanas instrumentu (jaunu vai esošu) pielietošana praksē, vēlams multidisciplinārā vai visaptverošā formā;
 • Risku novērtēšanas instrumentu (jaunu vai esošu) izvērtēšana un praktiskā pielietošana.
3. Profesionāļu apmācība (jo īpaši cietumu vadības un darbinieku, probācijas darbinieku, prokuroru, tiesu iestāžu darbinieku, cietumu kapelānu / imamu, konsultantu), kuriem ir kontakts ar radikalizētiem ekstrēmistiem vai personām, kurām ir radikalizācijas risks. Konkursa ietvaros atbalstāmās aktivitātes:
 • analītiskās aktivitātes, piemēram, datu apkopošana, aptaujas, pētījumi utt.;
 • savstarpēja mācīšanās, labo prakšu apmaiņa, darba metožu attīstība, ko iespējams nodot citām dalībvalstīm (arī tām, kuras nepiedalās konkursā);
 • informācijas apmaiņa un informācijas rīku attīstība;
 • apmācības;
 • profesionāļu kapacitātes celšana;
 • sadarbības veicināšana starp atbildīgajām iestādēm un aģentūrām, praktizējošiem juristiem, un/vai pakalpojumu sniedzējiem (tai skaitā multi-disciplināri tīkli starptautiskā, nacionālā, reģionālā vai vietējā līmenī);
 • izpratni un publicitāti veicinošas aktivitātes.
NB!
 1. Informējam, ka ir mainījusies projektu iesniegšanas kārtība elektroniskajā projektu iesniegšanas sistēmā. Lūdzam ar to detalizēti iepazīties: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/common/just-rec-guide-applicants_en.pdf
 2. Projektu konkursā var pieteikties valsts iestādes, privātas organizācijas vai starptautiskas organizācijas. Organizācijām, kuras gūst ienākumus, projektu pieteikumi jāsagatavo sadarbībā ar valsts iestādēm, privātām organizācijām vai starptautiskām organizācijām.
 3. Projektu pieteikumus drīkst iesniegt visas ES dalībvalstis, tai skaitā to aizjūras departamenti. Konkursā nedrīkst pieteikties Apvienotā Karaliste un Dānija.
 4. Projekta īstenošanas periods nedrīkst pārsniegt 24 mēnešus.
 5. Projektu īstenošanu nedrīkst uzsākt pirms projekta iesnieguma iesniegšanas.
* Šis ir tikai informatīvs materiāls. Detalizētāka informācija par konkursu pieejama EK mājaslapas konkursu sadaļā (lūdzam skatīt augstāk).