Atbildot uz LR Augstākās tiesas Senāta uzdotajiem jautājumiem, Eiropas Savienības Tiesa (EST) 7. oktobrī pieņēma spriedumu lietā C-382/09 Stils Met. Jautājumu mērķis bija noskaidrot, kā pareizi klasificēt tērauda tauvas, kas ievestas no Ukrainas, jo atkarībā no preču klasifikācijas ir atkarīgs, vai par šo preču importu jāveic antidempinga maksājums. Senāts arī vēlējās noskaidrot, vai gadījumā, ja antidempinga maksājums preču ievedējam ir jāveic, Valsts ieņēmumu dienestam (VID) ir tiesības iekasēt soda naudu antidempinga maksājuma apmērā, ja pieteicēja antidempinga maksājumu neveic. Pieteicēja Latvijā ieveda tērauda tauvas no Ukrainas, un, lai tās laistu brīvā apgrozībā Latvijā, tās bija jādeklarē. Pieteicēja deklarēja preces tādā pozīcijā, saskaņā ar kuru nekāds papildu maksājums par preču ievešanu nebija jāveic. Savukārt VID uzskatīja, ka pieteicējai preces bija jādeklarē citā pozīcijā, saskaņā ar kuru jāveic arī antidempinga maksājums. Papildus VID arī piemēroja soda naudu antidempinga maksājuma apmērā. Pieteicēja uzskatīja, ka VID nav tiesību noteikt naudas sodu, piemērojot valsts tiesisko regulējumu. EST atzina VID veikto tērauda tauvu klasifikāciju par atbilstošu. Šādu pozīciju atbalstīja arī Latvijas valdība un Eiropas Komisija. Attiecībā uz dalībvalstu tiesībām piemērot soda naudu par antidempinga maksājuma neveikšanu, EST norādīja, ka dalībvalstīm ir jānodrošina, ka par Savienības tiesiskā regulējuma pārkāpumiem vajadzības gadījumā tiktu noteikts sods tāpat, kā par līdzīga rakstura valsts tiesību pārkāpumiem. Tā kā naudas soda mērķis ir nodrošināt, lai nodokļu maksātāji, kuriem ir nodokļus parāds, ievērotu savus pienākumus nodokļu deklarēšanas jomā, tā piemērošana nav pretrunā Savienības tiesībām. Tomēr EST uzsvēra, ka dalībvalstīm ir jānodrošina, lai sods ir efektīvs, samērīgs un preventīvs, un Senātam, izskatot lietu pēc būtības, ir jāizvērtē soda naudas apmēra atbilstība šiem principiem. Natālija Sivko TM Administratīvā departamenta pārstāve Tālr. 67036739 e-pasts: Natalija.Sivko@tm.gov.lv