Informācija presei
ES tieslietu ministri diskutēs par digitālo tehnoloģiju plašāku izmantošanu tiesiskajā sadarbībā
Piektdien, 13.jūlijā, tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs piedalīsies Eiropas Savienības (ES) tieslietu ministru neformālajā sanāksmē Insbrukā, kurā Austrijas prezidentūra aicina diskutēt par digitālo tehnoloģiju plašāku pielietošanu, lai veicinātu efektīvāku pārrobežu tiesisko sadarbību. Sanāksmes laikā paredzēta viedokļu apmaiņa par tiesu iestāžu sadarbības modernizāciju civillietās un komerclietās, uzlabojot elektronisko saziņas līdzekļu izmantošanu un ieviešot arī jaunus elektroniskos rīkus pārrobežu tiesvedības procesos, lai paaugstinātu to efektivitāti. Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs uzskata, ka digitālo tehnoloģiju izmantošana ir jāpaplašina arī pārrobežu tiesvedības procesos, tostarp, videokonferences iespēju plašāka izmantošana pierādījumu iegūšanā. Latvija jau pirms vairākiem gadiem ir veikusi uzlabojumus tiesvedības procesos, nodrošinot, ka jebkurai personai ir tiesības iesniegt tiesā ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus, kā arī no tiesas elektroniski saņemt tiesas nolēmumus un citu informāciju. Šāda kārtība ne tikai samazinājusi izdevumus par pasta pakalpojumiem, bet arī padarījusi ātrāku informācijas un dokumentu apmaiņu starp tiesu un privātpersonu. Arī Eiropas Komisijas ziņojumos par tiesiskumu Eiropas Savienībā Latvijas tiesu sistēma īpaši augstu tiek novērtēta elektronisko rīku ieviešanā tiesvedības procesos. Latvija pārliecinoši ierindojas to valstu vidū, kurās vispilnīgāk interneta vidē ir atspoguļota informācija par tiesu pakalpojumiem, pieejamību, jurisdikciju, kā arī pieņemtajiem tiesu nolēmumiem. Īpaša uzmanība ministru diskusijā tiks veltīta elektronisko pierādījumu iegūšanai krimināllietās, tostarp, ES dalībvalstu tiesu iestāžu sadarbībai ar interneta pakalpojumu sniedzējiem, kas piedāvā pakalpojumus ES, bet reģistrēti (atrodas) ārpus ES. Šogad aprīlī Eiropas Komisija nāca klajā ar diviem jauniem priekšlikumiem, lai tiesībaizsardzības iestādes varētu efektīvāk iegūt elektroniskos pierādījumus. Regula paredzēs tiesībaizsardzības un tiesu iestāžu tiešu sadarbību ar interneta pakalpojumu sniedzējiem, tostarp, arī pārrobežu pieprasījumus, ja e-pierādījumi atrodas citā ES dalībvalstī vai arī trešajā valstī reģistrēto pakalpojumu sniedzēja rīcībā. Latvija uzskata, ka visiem pakalpojumu sniedzējiem, kas piedāvā savu pakalpojumu ES, būtu jānodrošina vienādi tiesiskā regulējuma nosacījumi un prasības.