Informācija presei
Ievērojami paaugstinājusies maksātnespējas procesu uzraudzības efektivitāte
2017.gadā, mainoties normatīvajam regulējumam un Maksātnespējas administrācijas (MNA) funkcijām, ievērojami uzlabota maksātnespējas procesu uzraudzība – tā šodien, 2018.gada 12.februārī, notikušajā Maksātnespējas jautājumu konsultatīvās padomes sēdē informēja MNA direktore Inese Šteina, iepazīstinot ar ziņojumu par MNA 2017.gadā paveikto. Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs uzsver, ka 2017.gads ir bijis būtisku pārmaiņu gads maksātnespējas jomas sakārtošanā, palielinot valsts lomu tās uzraudzības sistēmā. Arī MNA sekmīgais darbs apliecina pirms diviem gadiem Tieslietu ministrijas uzsāktās maksātnespējas uzraudzības sistēmas reformas mērķu sasniegšanu. Ministrs atzīst, ka mērķtiecīgi un konsekventi īstenoto reformu virzībā svarīga loma ir bijusi sadarbībai ar uzņēmēju organizācijām – Ārvalstu investoru padomi Latvijā, Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru un Latvijas Komercbanku asociāciju, kā arī politiskajam atbalstam no valdības un parlamenta. “Maksātnespējas procesu uzraudzības efektivitāte ir būtiski paaugstinājusies”, MNA un tiesībsargājošo iestāžu sadarbības nozīmi akcentē ministrs. MNA direktore Inese Šteina informēja, ka nozarei 2017.gads bijis zīmīgs ar normatīvā regulējuma maiņu, pirmkārt, grozījumiem Maksātnespējas likumā, kā rezultātā ir sekmēta efektīvāka maksātnespējas procesa norise un nodrošināta stabilāka komercdarbības vide. Izmaiņas normatīvajā regulējumā paredz stingrākas prasības administratoru kvalifikācijai, reputācijai un profesionalitātei, kā arī ieviesta regulāra administratoru eksaminācija. Liels izaicinājums bija Maksātnespējas administrācijas jaunās funkcijas saistībā ar administratoru kvalifikācijas kontroli un jauniem pārbaužu veidiem. 2017.gadā MNA izbeigusi 51 administratora sertifikāta darbību. Vairumā gadījumu administrators iesniedzis iesniegumu par sertifikāta darbības izbeigšanu (19) vai saņēmis negatīvu vērtējumu kvalifikācijas eksāmenā (16), kā arī nav pieteicies kvalifikācijas eksāmena kārtošanai (8). Astoņu administratoru sertifikātu darbība apturēta, savukārt seši administratori atstādināti no amata darbības veikšanas. 2017.gada sākumā maksātnespējas reģistrā bija 312, savukārt gada beigās – 255 administratori. Ziņojuma pārskata periodā ir organizēti divi administratoru kvalifikācijas eksāmeni, kurus kārtojuši 100 administratoru, no kuriem 84 personas eksāmenu nokārtoja un tika iecelti administratora amatā.       Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 2017. gadā par 39,7% ir samazinājies MNA iesniegto sūdzību skaits, kas saistītas ar administratoru rīcību. Vērtējot administratoru rīcībā konstatēto pārkāpumu raksturu, secināms, ka pārkāpumi visbiežāk ir saistīti ar Maksātnespējas likumā noteikto termiņu un kārtības neievērošanu.   Maksātnespējas administratoru uzraudzība nodrošināta, izmantojot kompleksu pasākumu kopumu – uzraudzības kārtībā veiktas pārbaudes, sūdzību izskatīšanas laikā organizētās neplānotās pārbaudes, organizētas plānotas pārbaudes prakses vietās, kā arī administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšana. Kopumā preventīvie uzraudzības pasākumi nodrošināti 456 maksātnespējas un tiesiskās aizsardzības procesos, 54 no tiem konstatēti pārkāpumi. Biežāk konstatēto pārkāpumu vidū  ir darbības pārskatu nesniegšana (16), informācijas nesniegšana (15), savlaicīga pieteikuma par procesa izbeigšanu neiesniegšana tiesā (5) un savlaicīgi neveiktas procesuālās darbības (5). I.Šteina informēja, ka MNA 2018. gadā ir noteikusi vairākas prioritātes, kas vērstas uz Maksātnespējas politikas attīstības pamatnostādnēs 2016. - 2020. gadam (turpmāk – Pamatnostādnes) noteikto mērķu sasniegšanu – tiks turpināts darbs pie ar administratora amata darbību saistīto jautājumu risināšanas; tāpat plānots nostiprināt pārskatīto preventīvas uzraudzības mehānismu praktisko piemērošanu, kā arī meklēti jauni risinājumi uzraudzības efektivitātes paaugstināšanai. Pastiprināta uzmanība tiks veltīta maksātnespējas procesa izmaksu kontrolei, īstenojot uzraudzības pasākumus, tostarp veicot klātienes pārbaudes un piedaloties kreditoru sapulcēs. Tiks arī pilnveidota Elektroniskā maksātnespējas uzraudzības sistēma, uzlabojot rindas darbību un nodrošinot MNA darbības efektivitātes paaugstināšanu.  Prezentācija "Maksātnespējas administrācijas 2017. gada ziņojums"   Informāciju sagatavoja Maksātnespējas administrācija   Kontaktinformācija: Tālrunis: 67099158 E-pasts: dace.jansone@mna.gov.lv