Informācija presei
Izskatītas trīs zvērinātu tiesu izpildītāju disciplinārlietas
Zvērinātu tiesu izpildītāju disciplinārlietu komisija 2017. gada 7. februārī izskatīja trīs pret zvērinātiem tiesu izpildītājiem ierosinātās disciplinārlietas. 1. Disciplinārlietu komisija izskatīja ar tieslietu ministra 2018. gada 10. janvāra rīkojumu ierosinātu disciplinārlietu pret zvērinātu tiesu izpildītāju par Tiesu izpildītāju likuma 45. panta pirmās daļas pārkāpumu saistībā ar sprieduma izpildes izdevumu piedziņu. Komisija, izskatot minētās disciplinārlietas materiālus un uzklausot zvērināta tiesu izpildītāja mutvārdu paskaidrojumus, nolēma izbeigt disciplinārlietu, jo secināja, ka zvērināts tiesu izpildītājs nav pieļāvis tādu zvērinātu tiesu izpildītāju darbību regulējošu normatīvo aktu pārkāpumu, kas būtu vērtējams kā būtisks un radījis kaitējumu valsts vai privātpersonu interesēm. 2. Tāpat tika izskatīta ar Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes 2018. gada 23.janvāra lēmumu pret zvērinātu tiesu izpildītāju ierosināta disciplinārlieta par metodisko norādījumu "Noteikumi par fakta fiksēšanu" pārkāpšanu. Disciplinārlietu komisija, izvērtējot disciplinārlietas materiālus, uzklausot zvērināta tiesu izpildītāja sniegtos mutvārdu paskaidrojumus, konstatēja zvērināta tiesu izpildītāja rīcībā metodisko norādījumu "Noteikumi par fakta fiksēšanu" pārkāpumu, kas izpaudās, zvērinātam tiesu izpildītājam veicot fakta fiksēšanu apstākļos, kuros zvērinātam tiesu izpildītājam bija jārodas pamatotām šaubām par fiksējamā fakta tiesiskumu. Līdz ar to zvērinātam tiesu izpildītājam bija jāatsakās no attiecīgā fakta fiksēšanas. Par konstatēto pārkāpumu zvērinātam tiesu izpildītājam izteikta piezīme. Disciplinārlietu komisija, pieņemot lēmumu, ņēma vērā pieļautā pārkāpuma raksturu, zvērināta tiesu izpildītāja sniegtos paskaidrojumus, kā arī ziņas, kas raksturo iepriekšējo darbu zvērināta tiesu izpildītāja amatā 3. Tāpat tika izskatīta ar Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes 2017. gada 3. maija lēmumu ierosinātā disciplinārlieta pret zvērinātu tiesu izpildītāju par Zvērinātu tiesu izpildītāju ētikas kodeksa, kas apstiprināts Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju 2009. gada 20. marta kopsapulcē, 5., 8. un 9. punkta pārkāpumu saistībā ar kustamas mantas apķīlāšanu. Disciplinārlietu komisija, izskatot disciplinārlietas materiālus, uzklausot zvērināta tiesu izpildītāja mutvārdu paskaidrojumus, kā arī izvērtējot lēmumā norādīto apstākļu būtību un raksturu, nolēma izbeigt disciplinārlietu, nekonstatējot lēmumā norādītos ētikas pārkāpumus.