Informācija presei
Izsludināts atklāts konkurss programmā "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014-2020"
Eiropas Komisijas Tieslietu ģenerāldirektorāts ir izsludinājis atklātu konkursu: Programma: ”Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014-2020”, 2014. gada darba programma Tēma: „Atklāts konkurss bērnu tiesību aizsardzībai, veicinot bērnu tiesību aizsardzības sistēmā iesaistīto personu un bērnu pārstāvju tiesu procesos kompetences pilnveidošanu” Izsludināšanas datums: 2014.gada 3.oktobris Iesniegšanas termiņš: 2015.gada 15.janvāris 12.00 (CET) Rezultātu paziņošana: 2015. gada jūnijs Līgumu slēgšana ar uzvarētājiem: 2015. gada jūlijs-septembris Kopējā pieejamā summa konkursa ietvaros: EUR 3 800 000 Projekta minimālā summa: EUR 100 000 Līdzfinansējuma likme: 80% Projektam jābūt starptautiskam, tajā jāiesaistās vismaz 4 Eiropas Savienības dalībvalstīm. Piedalās arī Īslande. Konkursa sludinājums EK Tieslietu ģenerāldirektorāta mājaslapā (t.sk. rokasgrāmata ar detalizētu informāciju projektu iesniedzējiem, skatīt „Guide for applicants”): http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/just_2014_rchi_ag_prof_en.htm EK Tieslietu ģenerāldirektorāta funkcionālais e-pasts jautājumiem par konkursiem šīs programmas ietvaros: EC-REC-CALLS@ec.europa.eu
 1. Atklātā konkursa prioritātes:
     Atklātā konkursa ietvaros tiks sniegts atbalsts kapacitātes stiprināšanai bērnu tiesību aizsardzības sistēmā strādājošajām personām, kā arī juridisko profesiju pārstāvjiem, kuri pārstāv bērnu intereses tiesas procesos. Vēlams, lai konkursa ietvaros tiktu veicināta labas prakses piemēru popularizēšana, apmācību moduļu veidošana, balstoties uz ES un starptautiskajiem likumiem un standartiem.[1]      Prioritāri tiks izvēlēti projekti, kuri iesaista bērnus no mazāk aizsargātām sabiedrības grupām. Projektos jāparedz praktiskais darbs ar bērniem, lai sniegtu zināšanas un pārliecību tiesu procesos iesaistītajiem un ārpusģimenes aprūpes institūcijās mītošajiem bērniem. Projekta pamatojumam jābūt iestrādātai atsaucei uz ANO Bērnu tiesību konvencijas 12. pantu (bērna tiesības tikt uzklausītam), tādējādi nodrošinot bērna tiesības izteikties, kā arī tiesības uz sniegtās liecības adekvātu uzklausīšanu tiesas procesa gaitā.      Projektā izveidotajiem apmācību modeļiem jābūt pieejamiem un viegli adaptējamiem piemērošanai citās ES dalībvalstīs (un Īslandē). Apmācību moduļiem pirms ieviešanas nepieciešams īstenot pilotfāzi.      Projekti jāveido saskaņā ar ES likumdošanu bērnu tiesību aizsardzības jomā.[2] Finansējums netiks piešķirts projektiem, kuri atkārtos jau ieviestas iniciatīvas[3].
 1. Atklātā konkursa ietvaros atbalstāmās aktivitātes:
 2. Kapacitātes stiprināšana personām, kuras strādā ar bērniem alternatīvās aprūpes iestādēs un ieslodzījuma vietās.
 3. Kapacitātes stiprināšana advokātiem, kuri pārstāv bērnus kriminālprocesā, administratīvajā vai civilajā procesā, izmantojot inovatīvas metodes bērnu tiesību aizsardzības veicināšanai, piemēram: 2.2.1. procesa izspēle; kolektīvā prasība;
2.2.2. praktiska ANO Bērnu tiesību konvencijas trešā protokola ieviešana (attiecībā uz komunikācijas procedūru); 2.2.3. griešanās pēc palīdzības Eiropas Sociālo tiesību komitejā un/vai Eiropas Cilvēktiesību tiesā.  
 1. Kapacitātes stiprināšana citām bērnu tiesību aizsardzībā iesaistītām personām – sociālajiem un veselības aprūpes darbiniekiem, policijai.
Projekta ietvaros jāparedz apkopot no projekta labumu guvušo bērnu un bērnu tiesības aizsardzības jomā strādājošo profesionāļu skaitu, kā arī apkopot anonīmas atsauksmes no projekta dalībniekiem. NB!
 1. Konkursa ietvaros projekta iesnieguma iesniedzējam var tikt piešķirts līdzfinansējums vairākos projektos.
 2. Organizācija var piedalīties projektā kā iesnieguma iesniedzējs, partneris vai jaunākais partneris.
 3. Projekta īstenošanas maksimālais ilgums ir 2 gadi (24 mēneši).
 4. Konkursa ietvaros ieguldījumi natūrā (piemēram, ekspertu darbs) 20% līdzfinansējuma nodrošināšanai nav pieļaujami.
 5. Projektu īstenošanu nedrīkst uzsākt pirms projekta iesnieguma iesniegšanas. Projektiem jādod ieguldījums problēmas risināšanai ne tikai reģionālajā vai vietējā līmenī, bet visas Eiropas līmenī (European added value).
 6. Projektu iesniegumu iesniedzēji var būt valsts iestādes, kā arī starptautiskas vai nevalstiskas organizācijas, kuras likumīgi darbojas kādā no ES dalībvalstīm. Pieteikumi no fiziskām personām nav attiecināmi.
 7. Projekta iesniegums jāiesniedz Eiropas Komisijas Tieslietu ģenerāldirektorātam, izmantojot PRIAMOS sistēmu: http://ec.europa.eu/justice/grants1/priamos/index_en.htm
[1] Daži piemēri: Vispārēji: http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/eu_acquis_2013_en.pdf ; http://www.ohchr.org/EN/professionalinterest/pages/crc.aspx ; http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/HUDOC&c=  . Bērniem draudzīga tiesa: http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/childjustice/publicationsavailable_en.asp  ; https://e-justice.europa.eu/content_rights_of_the_child-257-en.do?clang=en  ;   Ārpusģimenes aprūpe: ANO vadlīnijas par bērnu alternatīvo aprūpi: http://www.refworld.org/docid/4c3acd162.html  ; Rokasgrāmata par ANO vadlīniju par alternatīvo aprūpi ieviešanai (Cantwell et al (2012) http://www.alternativecareguidelines.org/Portals/46/Moving-forward/Moving-forward-implementing-the-guidelines-ENG.pdf  ; Eiropas Padomes vadlīnijas: Nodrošinot bērna tiesības: ceļvedis alternatīvās aprūpes profesionāļiem (2013): http://www.coe.int/t/dg3/children/ChildrenInCare/ChildrenInCare_en.asp  . Ieslodzījuma vietas: http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/CRC.C.GC.10.pdf  ; Pekinas likumi: http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/BeijingRules.aspx  ; Havannas likumi: http://www.unrol.org/files/TH007.PDF  ; Tokijas likumi: http://www.unrol.org/files/UNITED~2.PDF  ; Eiropas Padomes noteikumi cietumiem: https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=955747  . [2] http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/rights-child/index_en.htm ; http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/rights-child/friendly-justice/index_en.htm  . [3] http://ec.europa.eu/justice/grants1/files/award_annex_2013_frc_ag_en.pdf