Izsludināts atklāts konkurss programmā „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014-2020”/”Tiesiskums 2014-2020”
  Eiropas Komisijas (EK) Tieslietu ģenerāldirektorāts ir izsludinājis atklātu konkursu: Programma: „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014-2020”/”Tiesiskums 2014-2020” 2014.gada darba programma Tēma: „Atklāts konkurss noziegumos un no vardarbības cietušo personu atbalstam” Izsludināšanas datums: 2014. gada 30. oktobris Iesniegšanas termiņš: 2015. gada 10. februāris 12.00 (CET) Rezultātu paziņošana: 2015. gada augusts Līgumu slēgšana ar uzvarētājiem: 2015. gada septembris Kopējā pieejamā summa konkursa ietvaros: „Dafne” novirziena ietvaros: EUR 4,500 000; „Tiesiskuma pieejamības” novirziena ietvaros: EUR 1 000 000 Projekta minimālā summa: EUR 75 000 Līdzfinansējuma likme: 80% Projektam „Dafne” novirzienā jābūt starptautiska līmeņa, iesaistot vismaz 3 Eiropas Savienības (ES) dalībvalstis; piedalās arī Īslande. Projekts „Tiesiskuma pieejamības” novirzienā var būt nacionāla vai starptautiska līmeņa; piedalās visas ES dalībvalstis, izņemot Dāniju un Lielbritāniju. Konkursa sludinājums EK Tieslietu ģenerāldirektorāta mājaslapā (t.sk. rokasgrāmata ar detalizētu informāciju projektu iesniedzējiem, skatīt „Guide for applicants”): http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/just_2014_spob_ag_vict_en.htm EK Tieslietu ģenerāldirektorāta funkcionālais e-pasts jautājumiem par konkursiem šīs programmas ietvaros: EC-JUSTICE-CALLS@ec.europa.eu Atklātā konkursa ietvaros ir divi novirzieni:
 1.  Dafne (Daphne), kurā uzsvars likts uz specializētu atbalsta pasākumu pieejamību sievietēm, jauniešiem un bērniem, kas cietuši no vardarbības ģimenē.
 2. Tiesiskuma pieejamība (Access to justice), kura ietver noziegumus cietušo personu aizsardzību plašākā kontekstā saistībā ar „Cietušo atbalsta direktīvas” EK 2012/29/EU ieviešanu.
NB! Projektu iesniegumu iesniedzējiem jāņem vērā, ka projektos, kur paredzētas aktivitātes bērnu aizsardzībai, jābūt aprakstītiem bērnu tiesību aizsardzības pasākumiem, kuri tiks piemēroti, svarīga ir arī personas datu aizsardzība un konfidencialitātes ievērošana.
 1.  Prioritātes novirziena „Dafne” ietvaros:
 • dzimumnoziegumos cietušo personu (sieviešu, bērnu un jauniešu aizsardzība un rehabilitācija);
 • ģimenes vardarbībā cietušo bērnu aizstāvība;
 • citu riska grupu (piemēram, jauniešu, romu tautības pārstāvju) aizsardzība
Projektu iesniegumiem šī novirziena ietvaros jābūt balstītiem „Cietušo aizsardzības direktīvā”, kurā paredzēts, ka cietušajiem un viņu ģimenes locekļiem jānodrošina vispārējs un specializēts atbalsts saskaņā ar viņu vajadzībām.
 1.  Atbalstāmās aktivitātes novirziena „Dafne” ietvaros:
 • apmācīt patversmēs strādājošo personālu medicīniska, juridiska un psiholoģiska atbalsta sniegšanā vardarbībā cietušajiem; apmācīt personas, kuras sniedz krīzes tālruņa pakalpojumus;
 • apmācīt cilvēkus, kuri pirmie saskaras ar vardarbībā cietušajiem (policistus, sociālos darbiniekus u.c.);
 • izstrādāt sadarbības modeļus starp institūcijām, kuras palīdz vardarbībā cietušajiem, lai integrēti un katras personas individuālajām vajadzībām atbilstoši sniegtu pakalpojumus veselības aprūpes, izglītības, nodarbinātības un sociālā atbalsta jomās;
 • specifisku atbalsta programmu veidošana īpašam riskam pakļautām sabiedrības grupām, piemēram, personām ar invaliditāti, romu tautības pārstāvjiem utt.
2.1. Prioritātes novirziena „Tiesiskuma pieejamība” ietvaros: uzsvars likts uz „Cietušo atbalsta direktīvā” EK 2012/29/EU minēto nostādņu ieviešanu, īpaši attiecībā uz 8. un 9. panta (atbalsts cietušajiem), 22. panta (individuāls aizsardzības pasākumu izvērtējums), 25. panta (cietušo aizsardzības jomā strādājošo profesionāļu apmācība) un 26.panta (ar cietušajiem strādājošo institūciju sadarbības un pakalpojumu sniegšanas koordinācijas uzlabošana) ieviešanai. Projektu iesniegumu izstrādē nepieciešams uzsvars uz praktisku risinājumu izstrādi, kas pielietojami vairākās ES dalībvalstīs. Lai gan konkursa ietvaros var izstrādāt arī nacionāla līmeņa projektus, finansējums prioritāri tiks piešķirts starptautiska līmeņa projektiem. 2.2. Aktivitātes novirziena „Tiesiskuma pieejamība” ietvaros:
 • direktīvas EK 2012/29/EU 8. un 9. panta ieviešana – atbalsts cietušajiem;
lai ieviestu šos pantus, var īstenot aktivitātes, kas saistītas ar vispārēju vai specifisku atbalsta pakalpojumu cietušajiem attīstīšanu. Projektu ietvaros jāparedz: 1) valsts līmeņa struktūras radīšana (ar filiālēm reģionos), lai cietušajiem būtu iespēja vērsties pēc palīdzības; 2) valsts līmeņa koordinācijas mehānismu ieviešana sadarbībai starp institūcijām, kuras strādā ar cietušajiem (piemēram, policija ziņo nevalstiskajām organizācijām, kuras sniedz atbalstu vardarbībā cietušajiem);
 • direktīvas EK 2012/29/EU 22. panta ieviešana - individuāls aizsardzības pasākumu izvērtējums;
projektu ietvaros jāparedz izveidot praktiskus mehānismus, lai identificētu cietušos, kuriem nepieciešama īpaša aizsardzība kriminālprocesa ietvaros, piemēram, riska novērtēšanas mehānismu izstrāde, lai pārliecinātos, ka cietusī persona netiks pakļauta turpmākai vardarbībai un iebiedēšanai;
 • direktīvas EK 2012/29/EU 25. panta ieviešana - cietušo aizsardzības jomā strādājošo profesionāļu apmācība;
apmācību organizēšana policijas, tiesu darbiniekiem, sociālajiem darbiniekiem u.c., lai labāk spētu identificēt cietušo vajadzības, t.sk. izstrādāt profesionālos standartus darbam ar cietušajiem;
 • direktīvas EK 2012/29/EU 26. panta ieviešana - ar cietušajiem strādājošo institūciju sadarbības un pakalpojumu sniegšanas koordinācijas uzlabošana;
sadarbības tīklu veidošana pašvaldību, reģionu, nacionālā vai starptautiskā līmenī, lai dalītos labas prakses piemēros, kā arī strādātu ar cietušajiem gadījumos, ja lietā iesaistītas vairākas valstis. NB!
 1. Konkursa ietvaros projekta iesnieguma iesniedzējam var tikt piešķirts līdzfinansējums vairākos projektos.
 2. Organizācija var piedalīties projektā kā iesnieguma iesniedzējs, partneris vai jaunākais partneris.
 3. Projekta īstenošanas maksimālais ilgums ir 2 gadi (24 mēneši).
 4. Konkursa ietvaros ieguldījumi natūrā (piemēram, ekspertu darbs) 20% līdzfinansējuma nodrošināšanai nav pieļaujami.
 5. Projektu īstenošanu nedrīkst uzsākt pirms projekta iesnieguma iesniegšanas. Projektiem jādod ieguldījums problēmas risināšanai ne tikai reģionālajā vai vietējā līmenī, bet visas Eiropas līmenī (European added value).
 6. Projektu iesniegumu iesniedzēji var būt valsts iestādes, kā arī starptautiskas vai nevalstiskas organizācijas, kuras likumīgi darbojas kādā no ES dalībvalstīm. Pieteikumi no fiziskām personām nav attiecināmi.
 7. Projekta iesniegums jāiesniedz EK Tieslietu ģenerāldirektorātam, izmantojot PRIAMOS sistēmu: http://ec.europa.eu/justice/grants1/priamos/index_en.htm