Informācija presei
Izsludināts Eiropas Komisijas Konkurences direktorāta konkurss
Tēma: „Atklāts konkurss tiesnešu mācībām par ES Konkurences likumu un tiesiskā sadarbība nacionālā līmenī starp konkurences tiesību tiesnešiem” Izsludināšanas datums: 2015.gada 29.septembris Iesniegšanas termiņš: 2016.gada 29.janvāris Rezultātu paziņošana: 2016.gada maijs / jūnijs Līgumu slēgšana ar uzvarētājiem: 2016. gada jūnijs / jūlijs Kopējā pieejamā summa konkursa ietvaros: EUR 1 000 000 Projekta maksimālā summa: EUR 400 000 Projekta minimālā summa: EUR 10 000 Līdzfinansējuma likme: 80% Atklāts konkurss tiesnešu mācībām par ES Konkurences likumu un tiesiskā sadarbība nacionālā līmenī starp konkurences tiesību tiesnešiem Konkursa sludinājums Eiropas Komisijas (turpmāk – EK) Tieslietu ģenerāldirektorāta mājaslapā: http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/2015_action_grants/just_2015_jtra_comp_en.htm.   Pilns konkursa sludinājums un rokasgrāmata ar detalizētu informāciju projektu iesniedzējiem skatāmi Konkurences ģenerāldirektorāta mājas lapā: http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html   EK Konkurences ģenerāldirektorāta funkcionālais e-pasts jautājumiem par konkursiem šī konkursa ietvaros: TRAINING-JUDGES@ec.europa.eu.
 1. Atklātā konkursa mērķis
Konkursa mērķis ir atbalstīt projektus ar mērķi veicināt tiesisko sadarbību un mācības tiesnešiem saistībā ar Eiropas konkurences noteikumu izpildi (Pretmonopola noteikumi un Valsts atbalsta noteikumi). Gala mērķis ir nodrošināt konsekventu ES konkurences likuma piemērošanu nacionālajās tiesās. Projekti konkursa ietvaros var fokusēties uz:
 • Saskaņotas un konsekventas Eiropas konkurences noteikumu piemērošanas nacionālajās tiesās nodrošināšana;
 • Nacionāla līmeņa tiesnešu sadarbības uzlabošana un veicināšana saistībā ar Eiropas konkurences likumu;
 • Specifiskas mācību vajadzības tiesnešiem.
3. Atklātā konkursa mērķa grupa Mērķa grupai ir jāsastāv no tiesnešiem, kas strādā ar konkurences lietām nacionālā līmenī. Tas ietver arī prokurorus, tiesnešu mācekļus, tiesnešu biroja vai tiesu darbiniekus. 2. Atklātā konkursa prioritātes Pieteikumā skaidri jānorāda izvēlētā prioritāte. Izvēloties vairākas prioritātes, jānorāda, kura ir galvenā prioritāte un kura – papildu prioritāte.
 • JOMA 1: Zināšanu par ES konkurences likumu, tā piemērošanas un interpretācijas uzlabošana:
  • Prioritāte 1: Mācību aktivitātes, kas fokusējas uz Valsts palīdzību;
  • Prioritāte 2: Mācību aktivitātes, kas fokusējas uz Direktīvu 2014/104 par pretmonopola zaudējumu atlīdzību;
  • Prioritāte 3: Mācību aktivitātes, kas fokusējas pamatā uz konkurences likuma ekonomiskajiem principiem.
 • JOMA 2: Tiesnešu juridiskās valodas prasmju attīstība:
  • Prioritāte 4: Mācību aktivitātes saistītas ar terminoloģiju, ko izmanto konkurences likuma piemērošanā.
 • JOMA 3: Sadarbības tīklu uzlabošana un/vai izveidošana:
  • Prioritāte 5: Tiesnešu sadarbības un/vai tiesnešu un Komisijas sadarbības stiprināšana Valsts palīdzības jomā un/vai Antimonopola lietās;
  • Prioritāte 6: Datu bāžu vai web-bāzētu rīku izveide, uzlabošana un/vai savietošana, stiprinot sadarbību un izplatot informāciju starp tiesnešiem nacionālā un Eiropas līmenī vai atvieglojot sarežģītu pārrobežu konkurences lietu gadījumu menedžmentu.
NB!
 1. Izņēmuma un pienācīgi pamatotos gadījumos EK līdzfinansējuma likme var sasniegt 90%, īpaši attiecībā uz: Eiropas, nacionālo vai zemākām organizācijām, kas radītas tieši ar mērķi mācīt tiesnešus; Eiropas, nacionāla vai zemāka līmeņa konkurences tiesnešu asociācijas.
 2. Šī konkursa ietvaros pieteikumi jāiesniedz papīra formātā (nolikuma 8.punkts)
 3. Projektā nevar piedalīties organizācijas no Apvienotās Karalistes un Dānijas.
 4. Prioritāte tiks dota projektiem, kas nedublē / nepārklāj jau esošu / nākotnē plānotu mācību materiālu vai esošus / nākotnē plānotus projektus, bet darbosies papildus vai inovatīvi.
 5. Avansa maksājums projekta pieteikuma apstiprināšanas gadījumā tiek veikts 50% apmērā no piešķirtā EK līdzfinansējuma.
 6. Projekta īstenošanas periods nedrīkst pārsniegt 24 mēnešus.
 7. Konkursa ietvaros ieguldījumi natūrā 20% līdzfinansējuma nodrošināšanai nav pieļaujami.
 8. Projektu īstenošanu nedrīkst uzsākt pirms projekta iesnieguma iesniegšanas.
 9. Projektu saturam ir jābūt pielāgotam mērķauditorijas vajadzībām. Projektos jāplāno uz praksi orientētas mācību metodes un/vai inovatīvas mācību metodes. Rezultātiem jāsniedz plašs un ilgtspējīgs efekts.
 10. Projektiem jādod ieguldījums problēmas risināšanai ne tikai reģionālajā vai vietējā līmenī, bet visas Eiropas līmenī (European added value).