Izsludināts Eiropas Komisijas Tieslietu direktorāta konkurss
Programma: „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014-2020” un “Tiesiskums 2014-2020” 2015. gada darba programma Tēma: „Atklāts konkurss no vardarbības un noziedzības cietušo atbalstam” Izsludināšanas datums: 2016.gada 14.janvāris Iesniegšanas termiņš: 2016.gada 8.aprīlis 12.00 (CET) Rezultātu paziņošana: 2016.gada septembris Līgumu slēgšana ar uzvarētājiem: Sākot ar 2016. gada oktobri Kopējā pieejamā summa konkursa ietvaros (Daphne): EUR 3 019 357 Kopējā pieejamā summa konkursa ietvaros (Access to justice): EUR 2 000 000 Projekta minimālā summa (abās programmās): EUR 75 000 Līdzfinansējuma likme: 80% "Atklāts konkurss no vardarbības un noziedzības cietušo atbalstam" „Atklāts konkurss starptautisku projektu atbalstam bērnu miesassodu izbeigšanai” Konkursa sludinājums Eiropas Komisijas (turpmāk – EK) Tieslietu ģenerāldirektorāta mājaslapā: http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/2015_action_grants/just_2015_spob_ag_vict_en.htm. EK Tieslietu ģenerāldirektorāta funkcionālais e-pasts jautājumiem par konkursiem šīs programmas ietvaros: EC-JUSTICE-CALLS@ec.europa.eu. 1. Atklātā konkursa mērķis      Atklātā konkursa mērķis līdzfinansēt:
 • starptautiskus projektus, kas atbalsta no vardarbības cietušos saskaņā ar programmas “Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” mērķiem: (i) aizsargāt un apkarot visas vardarbības formas pret bērniem, jauniešiem, sievietēm, kā arī citām riska grupām, kas var ciest no vardarbības tuvās attiecībās; (ii) aizsargāt no šādas vardarbības cietušos (Daphne);
 • starptautiskus un nacionālus projektus, kas palielina no noziedzības cietušo tiesības saskaņā ar programmas “Tiesiskums” mērķiem atvieglot visiem efektīvu pieeju tiesiskumam, ieskaitot no noziedzības cietušo tiesību veicināšanu un atbalstu (Access to justice).
2. Atklātā konkursa prioritātes un atbalstāmās darbības a. Daphne
 • Šī konkursa sadaļa paredzēta projektiem, kas vērsti uz tādiem vardarbības upuriem vai potenciālajiem upuriem kā bērni, jaunieši, sievietes un/vai citas riska grupas, kas var ciest no vardarbības tuvās attiecībās.
 • Projektiem jāfokusējas uz:
  • kapacitātes palielināšanu un profesionāļu apmācību, īpaši to speciālistu, kas strādā ar cietušo atbalstu (piem., patversmes vai cita veida drošības formas, alternatīvas izmitināšanas pieejamība, juridiskie pakalpojumi, medicīniskā un psiholoģiskā konsultēšana, uzticības tālruņi, cietušo atbalsta organizācijas vai citi cietušajiem un viņu ģimenēm būtiski pakalpojumi);
  • kapacitātes palielināšanu un apmācībām ar dzimumu un bērniem saistītiem jautājumiem, īpaši speciālistiem (policisti, skolotāji, medicīnas darbinieki, uzticības tālruņu darbinieki), kuri ir pirmās kontaktpersonas no vardarbības cietušajiem, lai šie speciālisti varētu labāk nodrošināt neaizsargāto cietušo vajadzības;
  • konkrētām atbalsta programmām, kas ir mērķētas uz pašiem neaizsargātākajiem cietušajiem, piemēram, bēgļiem un migrantiem, cilvēkiem ar invaliditāti, romiem, personām, kas pieder nacionālajām, etniskajām vai reliģiskajām minoritātēm, LGBTI, vecāka gada gājuma sievietēm, bērniem alternatīvajā aprūpē un ielas bērniem;
  • savstarpēju mācīšanos, identificējot un apmainoties ar labajām praksēm, darba metožu attīstību, kas var tikt pārnesta uz citām dalībvalstīm;
  • izpratnes veidošanas aktivitātēm, apmācību, labāko prakšu apmaiņu starp speciālistiem un/vai atbalsta pakalpojumu sniedzējiem par no vardarbības cietušo tiesībām un par aizsardzību un pieejamo atbalstu.
b. Access to justice
 • Šī konkursa sadaļa paredzēta projektiem, kas vērsti uz jebkuru no noziedzības cietušo (neierobežojot loku ar vardarbības upuriem, bērniem, jauniešiem, sievietēm vai citām riska grupām).
 • Projektiem jāfokusējas uz:
  • savstarpēju mācīšanos, labo prakšu apmaiņu, darba metožu attīstību, kas var tikt pārnestas uz citām dalībvalstīm;
  • kapacitātes palielināšanu atbilstošajiem speciālistiem (piem., policistiem, tiesu pārstāvjiem, sociālajiem un medicīnas darbiniekiem, robežsardzes amatpersonām) par cietušo vajadzībām pēc palīdzības, informācijas, atbalsta, aizsardzības un kompensācijām;
  • personāla kapacitātes celšanas cietušo atbalsta organizācijām un atjaunojošā taisnīguma dienestos par cietušo vajadzībām, kad tiek meklēti atbalsta pakalpojumi (piem., informācija, praktiskās un juridiskās konsultācijas, psihologa konsultācijas), un dažādi pakalpojumu nodrošināšanas veidi (piem., telefona vai interneta ‘karstās līnijas’);
  • informācijas rīku attīstīšana, apmaiņa un informācijas nodrošināšana, izplatīšana un izpratnes veidošanas aktivitātes par cietušo tiesībām saistībā ar ES likumdošanu;
  • sadarbības veicināšanu starp kompetentajām iestādēm, juridiskajiem speciālistiem un/vai pakalpojumu sniedzējiem (ieskaitot starpiestāžu sadarbību, starptautiskā, nacionālā, reģionālā vai lokālā līmenī);
  • analītiskajām aktivitātēm, piemēram, datu apkopošanu un datu bāzu veidošanu, aptaujām un pētījumiem.
NB!
 1. Projekta iesniegums jāiesniedz Eiropas Komisijas Tieslietu ģenerāldirektorātam, izmantojot PRIAMOS sistēmu: http://ec.europa.eu/justice/grants1/priamos/index_en.htm
 2. Daphne sadaļā projektu pieteikumus drīkst iesniegt visas ES dalībvalstis un Islande.
 3. Access to justice sadaļā projektu pieteikumus nedrīkst iesniegt Apvienotā Karaliste un Dānija.
 4. Daphne sadaļas projektu pieteikumiem jābūt starptautiskiem un jāietver partneri no vismaz trīs valstīm. Asociētie partneri šajā skaitā netiek ņemti vērā.
 5. Daphne sadaļas projektiem jādemonstrē skaidra ietekme uz no vardarbības cietušo un iespējamo no vardarbības cietušo personu dzīvēm.
 6. Daphne projektu sadaļā projektiem vajadzētu paredzēt starpiestāžu sadarbību un, kur pakalpojuma sniedzējs iesaista valsts iestādes, jāietver formāla vienošanās starp iestādi un projekta īstenotāju.
 7. Access to justice sadaļas projekti var būt gan starptautiski, gan nacionāla mēroga. Nacionāla projekta gadījumā partneru tā īstenošanā var nepiesaistīt.
 8. Access to justice sadaļā apmācību aktivitātes tiks finansētas, ja tās nebūt galvenais projekta mērķis.
 9. Projektiem abās sadaļās ir jāparedz nosacījumi dokumentēt sasniegto personu/speciālistu skaitu, nodrošinot anonimizētus datus, ka parāda dzimumu un vecuma dalījumu, un jāapraksta granta pieteikumā, kā tas tiks nodrošināts.
 10. Konkursa ietvaros projekta iesnieguma iesniedzējam var tikt piešķirts līdzfinansējums vairākos projektos.
 11. Projekta īstenošanas periods nedrīkst pārsniegt 24 mēnešus.
 12. Konkursa ietvaros ieguldījumi natūrā 20% līdzfinansējuma nodrošināšanai nav pieļaujami.
 13. Projektu īstenošanu nedrīkst uzsākt pirms projekta iesnieguma iesniegšanas.
 14. Projektiem jādod ieguldījums problēmas risināšanai ne tikai reģionālajā vai vietējā līmenī, bet visas Eiropas līmenī (European added value).