Šodien Valsts sekretāru sanāksmē izsludināti vairāki normatīvo aktu projekti, kas saistīti ar izglītības procesa īstenošanu ieslodzījuma vietās. Tos izstrādājuši Tieslietu ministrijas speciālisti. Kā teikts anotācijā, pastāv visai būtiska atšķirība starp izglītības procesa īstenošanu ieslodzījuma vietās un sabiedrībā. Turklāt arī ieslodzījuma vietās centralizēto eksāmenu norises laikā ir nepieciešams nodrošināt drošību un kārtību, līdz ar to ar grozījumiem paredz noteikt, ka centralizētā eksāmena rakstu un mutvārdu daļas norises laikā eksāmena telpā varēs atrasties ne tikai izglītojamie, kas kārto eksāmenu, eksāmena vadītājs, novērotājs, Valsts izglītības satura centra novērotājs, izglītības iestādes vadītājs, eksāmena mutvārdu daļas intervētājs un mutvārdu daļas vērtētājs, bet arī attiecīgās ieslodzījuma vietas darbinieki. Grozījumi kārtībā, kādā akreditē vispārējās izglītības programmas un izglītības iestādes, kā arī atestē valsts un pašvaldību dibināto vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu vadītājus paredz noteikt, ka ekspertu komisija, vērtējot izglītības iestādes darbību, kas tiek īstenota ieslodzījuma vietā, neņem vērā sadarbību ar vecākiem, atbalstu izglītojamo profilaktiskās veselības aprūpes, neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošinājuma jomā un drošības garantēšanā, izglītības iestādes fizisko vidi, telpas, iekārtas un materiāltehniskos resursus. Tādejādi tiks noteikts, ka nevērtēs kritērijus, kurus nevar attiecināt uz izglītības programmu akreditāciju. Noteikumu projekti nodoti saskaņošanai Finanšu ministrijai, Izglītības un zinātnes ministrijai u.c. institūcijām. Ar noteikumu tekstiem iespējams iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Natālija Sivko TM Administratīvā departamenta pārstāve Tālr. 67036739 e-pasts: Natalija.Sivko@tm.gov.lv