Informācija presei
Notiek konference „Cietumu un Probācijas dienestu personāla profesionālisms korekcijas un audzināšanas darbā”
16.un 17.oktobrī Rīgā notiek konference „Cietumu un Probācijas dienestu personāla profesionālisms korekcijas un audzināšanas darbā, kuras laikā notiks apmācības darbiniekiem, kas strādā ar ieslodzītajiem un probācijas klientiem. Konferences mērķis ir identificēt un rast ieteicamos risinājumus problēmām, ar kurām korekcijas iestāžu speciālisti saskaras ikdienas darbā, atlasot, apmācot un atbalstot savus darbiniekus. Ilgstoši strādājot ar ieslodzītajiem un probācijas klientiem, ir secināts, ka darba efektivitāte ir cieši saistīta ar personāla zināšanām, profesionalitāti un personisko piemērotību sarežģītajam darbam, tāpēc ir jārisina jautājumi par darbinieku labsajūtu. Pētījumos ir konstatēts, ka tādi faktori kā darba specifika, augsta kadru mainība, apdraudējumi, ko rada klients, kā arī atbalsta trūkums no darba devēja un kolēģiem rada darbiniekā spriedzi, kas, savukārt, samazina darba efektivitāti un izraisa izdegšanu. Panākumu atslēga ir darbinieka labizjūta un profesionālā noturība. Darbs ar ieslodzītajiem un probācijas klientiem ir smags un sarežģīts klientu psihisko un komunikācijas īpatnību, izdarīto noziedzīgo nodarījumu un attieksmes pret valsts pārvaldi dēļ. Darba efektivitāte ir cieši saistīta ar jauna noziedzīga nodarījuma recidīva iespējamību pēc tam, kad klients izcietis sodu. Tāpēc ir būtiski risināt darbinieku labizjūtas veicināšanas jautājumus - pilnveidojot darbinieku atlases procesu, attīstot profesionālā atbalsta sistēmu, stiprinot profesionālo noturību, apmierinātības ar darbu un savstarpējo attiecību mikrokroklimatu. Darbinieka ieguldījums ir jāpamana un jānovērtē. Ņemot vērā minēto, Latvijā tiek rīkota starptautiska konference, kuras nosaukums ir „Cietumu un Probācijas dienestu personāla profesionālisms korekcijas/audzināšanas darbā” (turpmāk – Konference), kurā pieredzē dalīsies Norvēģijas, Lielbritānijas un Igaunijas eksperti. Konferenci ar uzrunu atklās Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks stratēģijas jautājumos Inguss Kalniņš un Norvēģijas korekcijas dienestu direktorāta starptautiskās sadarbības nodaļas direktors Kims Ekhaugens. Konferences norise plānota divas dienas. Pirmās dienas tēma ir cietumu un probācijas dienesta personāla profesionālisms korekcijas darba nodrošināšanā, tai skaitā personāla izglītības/apmācības modeļi, darbības vērtēšanas kritēriji, personāla attieksme un ētika, attieksmes maiņas izaicinājumi, nodrošinot atbalstošu pieeju, un elastības saglabāšana korekcijas darbā. Šajā dienā konferences dalībnieki varēs noklausīties Latvijas, Norvēģijas un Lielbritānijas ekspertu prezentācijas, kas aptver iepriekšminētās tēmas. Pirmajā dienā konferences dalībniekiem būs arī iespēja dalīties savā pieredzē, piedaloties diskusijās darba grupās par šādām tēmām: profesionālā atbalsta sistēma probācijas dienestā un cietumos; probācijas dienesta un cietumu darbinieku izglītība kā vienota sistēma; probācijas dienesta un cietumu personālvadības attīstība (darbinieku atlase, novērtēšana utt.); jauno iniciatīvu (jauns cietums, Atkarīgo centrs u.c.) radītie izaicinājumi personālam ikdienas aktivitātēs un drošības nodrošināšanā. Otrās dienas tēma ir korekcijas iestāžu attīstība, tai skaitā, šo iestāžu jaunie izaicinājumi – jauns cietums, jauns atkarīgo centrs, kas attiecīgi var radīt jaunus izaicinājumus ikdienas darbā. Šī konferences diena sāksies ar konferences dalībnieku diskusiju par darba grupās secināto. Tāpat šajā dienā Latvijas, Igaunijas un Norvēģijas korekcijas iestāžu vadītāji prezentēs savu iestāžu attīstību, skatoties uz šo jautājumu no vakardienas, šodienas un rītdienas skatupunkta. No konferences tās dalībnieki un viesi var sagaidīt jaunas atklāsmes, jaunas idejas un ierosinājumus kā korekcijas iestāžu darbu padarīt kvalitatīvāku ar kvalitatīvi atlasītu, apmācītu un atbalstītu darbinieku. Saskaņā ar sadarbības memorandā par Norvēģijas finanšu instrumenta ieviešanu 2009.-2014.gadā starp Latvijas Republiku un Norvēģijas Karalisti noteikto, Tieslietu ministrija īsteno programmu „Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma” (turpmāk – Programma). Programmas laikā Valsts probācijas dienests un Ieslodzījuma vietu pārvalde īsteno projektus „Alternatīvu brīvības atņemšanai sekmēšana (ieskaitot iespējamo pilotprojektu elektroniskajai uzraudzībai)” un „Jauna nodaļa Olaines cietumā, ieskaitot būvniecību un personāla apmācību” (turpmāk – Projekti). Viens no Programmas mērķiem ir bilateriālo attiecību stiprināšana starp Latviju un Norvēģiju, lai veicinātu pieredzes un labās prakses apmaiņu. Bildes pieejamas šeit