Tieslietu ministrija izstrādā Sabiedrības integrācijas politikas pamatnostādnes 2011. – 2017.gadam (turpmāk - pamatnostādnes) un 14.oktobrī notiek dokumenta publiskā apspriede ar sabiedrības pārstāvjiem. Sabiedriskā apspriede par Sabiedrības integrācijas politikas pamatnostādnēm notiks Rīgā Tiesu namu aģentūrā „Tiesu nams”, Abrenes ielā 3 laikā no plkst. 13:00 līdz 15:00. Dalību apspriedē pieteikuši pārstāvji gan no valsts pārvaldēm, gan nevalstiskajām organizācijām, kopā no 25 institūcijām. Sabiedrības integrācijas politikas pamatnostādņu mērķis ir definēt sabiedrības integrācijas politiku turpmākajiem septiņiem gadiem, norādot uz Latvijas integrācijas politikas būtību, problēmām un galvenajiem attīstības virzieniem, kas ir galvenais šīs dienas diskusijas priekšmets. Lai sekmētu Latvijas sabiedrības saliedētību, pamatnostādnes paredz četrus galvenos sabiedrības integrācijas politikas virzienus – valstiskās identitātes stiprināšanu, starpkultūru dialoga, tajā skaitā valsts valodas prasmes attīstību, diskriminācijas novēršanas sekmēšanu un imigrantu integrāciju. Norādām, ka laika posmā no 3.augusta līdz 6.septembrim visi interesenti tika aicināti sniegt atzinumus un izteikt viedokli Tieslietu ministrijai par pamatnostādņu saturu, kas bija pieejams Tieslietu ministrijas interneta mājas lapā. Sabiedrības integrācijas politikas pamatnostādnes ir pieejamas Tieslietu ministrijas mājas lapā sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”: /cits/-lv-tiesibu-akti-publisk-apspriesanas-html. Natālija Sivko TM Administratīvā departamenta pārstāve Tālr. 67036739 e-pasts: Natalija.Sivko@tm.gov.lv