1. Padome ar Lēmumu 2004/752/EK, Euratom (1) nolēma izveidot Eiropas Savienības Civildienesta tiesu. Šīs tiesas, kas pastāv pie Eiropas Kopienu Pirmās instances tiesas un atrodas Pirmās instances tiesas mītnē, kompetencē ir pirmajā instancē izskatīt domstarpības starp Kopienām un to darbiniekiem, kas minētas EK dibināšanas līguma 236. pantā un EAEK līguma 152. pantā, tostarp domstarpības starp visām struktūrām vai aģentūrām un to darbiniekiem, attiecībā uz kuriem Tiesai piešķirta jurisdikcija. 2. Civildienesta tiesā ir septiņi tiesneši, no kuriem izraugās tās priekšsēdētāju. Tiesnešu pilnvaru laiks ir seši gadi, un tas ir atjaunojams. Padome vienprātīgi ieceļ amatā tiesnešus, apspriedusies ar septiņu personu komiteju, ko izraugās no bijušiem Tiesas un Pirmās instances tiesas locekļiem un juristiem ar atzītu kompetenci. Komiteja sniedz atzinumu par pretendentu piemērotību pildīt Civildienesta tiesas tiesnešu pienākumus. Komiteja atzinumam pievieno to pretendentu sarakstu, kuriem ir vispiemērotākā augstos amatos gūta darba pieredze. Sarakstā iekļauj vismaz divas reizes vairāk pretendentu, nekā jāieceļ tiesneši. 3. Tiesnešu statusu un galvenos amata pienākumu pildīšanas nosacījumus paredz I pielikuma 5. pants Protokolā par Tiesas Statūtiem, kas grozīts ar Lēmumu 2004/752/EK, Euratom. Tiesnešu atalgojumu, pensiju un pabalstus nosaka ar Padomes 2005. gada 18. janvāra Regulu (EK, Euratom) Nr. 202/2005, ar kuru groza Regulu (EEK) Nr. 422/67, (EEK, Euratom) Nr. 5/67 par Komisijas priekšsēdētāja un tās locekļu, Tiesas priekšsēdētāja, tiesnešu, ģenerāladvokātu un tiesas sekretāra, kā arī Pirmās instances tiesas priekšsēdētāja, tiesnešu un tiesas sekretāra atalgojumu (2). 4. Tā kā viens no Civildienesta tiesas tiesnešiem ir atkāpies no amata, tiek izsludināts konkurss, lai ieceltu vienu tiesnesi laikposmam no 2009. gada 1. septembra līdz 2015. gada 31. augustam. 5. Saskaņā ar EK dibināšanas līguma 225.a panta un EAK līguma 140.b noteikumiem, kā arī atbilstīgi I pielikuma 3. pantam Protokolā par Tiesas Statūtiem, kas grozīti ar Lēmumu 2004/752/EK, Euratom, tiesnešu amata kandidātiem ir jāatbilst šādām prasībām: — neapšaubāma neatkarība, — atbilstība prasībām, kas nepieciešamas tiesneša amata pildīšanai, — Eiropas Savienības pilsonība. Kandidāti tiek aicināti vērst uzmanību uz to, ka papildus obligātām prasībām iepriekš minētā komiteja īpaši ņems vērā kandidātu spējas strādāt koleģiālā struktūrā daudznacionālā un daudzvalodu vidē, kā arī kandidātu pieredzes, kas atbilst amata pienākumiem, veidu, nozīmību un ilgumu. 6.3.2009. LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 53/15 (1) OV L 333, 9.11.2004., 7. lpp. (2) OV L 33, 5.2.2005., 1. lpp. 6. Kandidāti kopā ar pieteikumu iesniedz curriculum vitae un motivācijas vēstuli, kā arī apstiprinošo dokumentu fotokopijas. Pieteikums jānosūta uz šādu adresi: Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne Appel ą candidatures pour le Tribunal de la fonction publique Bureau 20 40 GM 23 Rue de la Loi 175 B-1048 Bruxelles Pieteikums ir jānosūta tikai ierakstītā vēstulē līdz 2009. gada 3. aprīlim (tiks ņemts vērā pasta zīmoga datums). Lai atvieglinātu pieteikumu izskatīšanas procesu, kandidāti tiek lūgti atsūtīt curriculum vitae un motivācijas vēstuli arī pa elektronisko pastu, vēlams, Word formātā (neizmantojot PDF formātu) uz šādu adresi: cdstfp@consilium.europa.eu Šis sūtījums tomēr neaizstāj sūtījumu ierakstītā vēstulē, un tas nekādi neietekmē kandidātu pielaišanu pie konkursa. Kristīne Drēviņa Tieslietu ministrijas Eiropas Kopienu Tiesas departamenta direktore Tālrunis: (+371) 67036918; fakss: (+371) 67036921 Atrašanās vieta: Raiņa bulvāris 15, LV-1050 Juridiskā adrese: Brīvības bulvāris 36, LV-1536