Informācija presei
Tieslietu ministrija š.g. 21.septembrī rīkoja diskusiju par grozījumiem Komerclikumā. Diskusijā piedalījās pārstāvji no Ārvalstu investoru padomes, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, kā arī citi interesenti. Diskusijā tika apspriesti topošie grozījumi par atbildības regulējumu un sodu politiku komerctiesībās. Tāpat tika apspriesta nepieciešamība konkretizēt to ierobežojumu loku, kuri piemērojami personai, kurai ir atņemtas vai ierobežotas tiesības uz komercdarbību vai tiesības ieņemt noteiktus amatus komercsabiedrībās, kā arī pārkāpumu, par kuriem minēto tiesību ierobežoju piemēro, pārskatīšana. Papildus grozījumi paredzētu Uzņēmumu reģistram piešķirt tiesības saukt personas pie administratīvās atbildības par ziņu un dokumentu noteikumu iesniegšanas pārkāpumiem. Lai mazinātu krāpniecisku darījumu risku saistībā ar SIA pamatkapitāla daļu atsavināšanu, kā arī paaugstinātu pamatkapitāla daļu atsavināšanas darījumu drošību, tika apspriests arī jautājums par SIA kapitāla daļu pāreju. Plānots noteikt, ka dalībnieks savu statusu iegūs ar brīdi, kad par to izdarīts atbilstošs ieraksts komercreģistrā. Papildus paredzēti grozījumi, kas paaugstinās SIA daļu atsavināšanas darījumu drošību. Debatēs tika pievērsta uzmanība arī akciju sabiedrības akciju reģistrācijai un akcionāru sapulču sasaukšanai. Tā kā praksē ir problēmas ar akciju sabiedrības akcionāru noskaidrošanu ne vien tiesību sargājošajām iestādēm, bet arī pašai sabiedrībai, plānots nodot akcionāru reģistra vešanu  kredītiestādei vai biržai. Noslēgumā tika diskutēts par atvieglojumiem kapitālsabiedrību reorganizācijas kārtībā un komercreģistra ziņām par personas dzīvesvietas adresi. Ar atvieglojumiem paredz atteikšanos no atsevišķu reorganizācijas dokumentu, piemēram, saimnieciskās darbības pārskata, sagatavošanas, ja visi sabiedrības dalībnieki tam piekrīt. Tāpat paredzēta iespēja reorganizācijas procesā nepieciešamos dokumentus darīt pieejamus dalībniekiem elektroniskā formā, piemēram, ievietojot tos sabiedrības mājaslapā vai nosūtot dalībniekiem pa e-pastu. Papildus atvieglota reorganizācijas kārtība paredzēta attiecībā uz mātes un meitas sabiedrības reorganizāciju. Savukārt attiecībā uz komercreģistra ziņām par personas dzīvesvietas adresi plānots noteikt, ka komercreģistrā kā personas dzīvesvieta tiks norādītas Iedzīvotāju reģistrā iekļautās ziņas, ja personai ir likumā noteikts pienākums deklarēt dzīvesvietu. Turklāt minētās ziņas tiks ierakstītas komercreģistrā, pamatojoties uz Iedzīvotāju reģistra datiem, līdz ar to personai pašai nebūs jāiesniedz pieteikums Uzņēmumu reģistram arī gadījumā, ja viņas deklarētās dzīvesvietas adrese ir mainījusies. Taču gadījumā, ja personai nav likumā noteikts pienākums deklarēt dzīvesvietu, t.i., ārvalstniekiem, kuriem nav uzturēšanas atļaujas, komercreģistrā tiks ierakstīta personas pieteikumā norādītā adrese, kurā persona ir sasniedzama. Tieslietu ministrija pateicas diskusijas dalībniekiem par piedalīšanos tās rīkotajā diskusijā, konstruktīvajiem ierosinājumiem par nepieciešamajiem uzlabojumiem izstrādātajos normatīvo aktu grozījumos un cer uz turpmāku sadarbību.