Šodien Valsts sekretāru sanāksmē izsludināja virkni grozījumu Administratīvā procesa likumā (turpmāk – APL). Minētie grozījumi izstrādāti ar mērķi noregulēt procesuālos jautājumus, kas saistīti ar tehnisko līdzekļu izmantošanu tiesā, kā arī efektivizēt lietu izskatīšanas gaitu administratīvajās tiesās un iestādēs. Ar grozījumiem paredz, ka tiesa varēs noteikt to, ka procesuālās darbības tiesas sēdē tiek veiktas, izmantojot videokonferenci, ja procesa dalībnieks, liecinieks vai eksperts tiesas sēdes laikā atradīsies citā vietā. Tādējādi tiks veicināta to lietu izskatīšana, kurās personu prombūtnes dēļ bija jāatliek tiesas sēdes. Vienlaikus tiek paredzēts, ka tiesas sēdes gaitu pilnā apjomā varēs fiksēt, izmantojot skaņu ierakstu. Plānots ieviest regulējumu, kas veicinātu plašāku rakstveida procesa izmantošanu administratīvo lietu izskatīšanā tiesā. Šobrīd spēkā esošais APL regulējums salīdzinājumā ar daudzu citu Eiropas valstu regulējumu kā administratīvo lietu izskatīšanas pamatprocesu paredz mutvārdu procesu. Proti, APL plānots, ka pirmās instances tiesa lietu izskatīs rakstveidā, ja privātpersona neprasīs lietas izskatīšanu mutvārdu procesā. Apelācijas instances tiesa lietu izskatīs rakstveida procesā, ja atzīs, ka lietas apstākļu objektīvai noskaidrošanai konkrētajā lietā nav nepieciešama tiesas sēde. Savukārt kasācijas instances tiesa lietu izskatīs rakstveida procesā. Prognozējams, ka lietu izskatīšana rakstveida procesā gan samazinātu lietu izskatīšanas laiku, gan ietaupītu tiesas resursus. Ar grozījumiem APL paredzēts administratīvajā procesā tiesā ieviest pilotsprieduma procedūru. Proti, gadījumos, kad tiesā tiek saņemtas vairākas vienveidīgas lietas, par kuru izšķiršanai svarīgo jautājumu nav izveidojusies judikatūra, vienai vai vairākām „tipiskākajām” no šīm lietām paredzēta iespēja piešķirt pilotlietas statusu. Tas nozīmētu, ka konkrētā lieta paātrinātā kārtībā tiek izskatīta gan pirmās instances, gan augstāko instanču tiesās. Vienlaikus pārējās analogās lietas tiesa netiks skatītas līdz dienai, kad spēkā stājies galīgais nolēmums pilotlietā. Plānots, ka vēršanās augstākas instances tiesā būs „dārgāka”. Proti, plānots noteikt, ka valsts nodeva par apelācijas sūdzības iesniegšanu būs Ls 40. Vienlaikus plānots ieviest drošības naudu Ls 10 par blakus sūdzībām un Ls 50 – kasācijas sūdzībām, kā arī valsts nodevu par lūgumu par pagaidu aizsardzību un par lūgumu par lietas jaunu izskatīšanu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem Ls 10 apmērā. Lai veicinātu kvalitatīvu un nesasteigtu nolēmumu un procesuālo dokumentu sagatavošanu, APL paredzēts, ka gadījumā, ja noteiktajā procesuālajā termiņā, kas ir īsāks par 15 dienām, kādā no nedēļas darbdienām ir svētku diena, procesuālais termiņš attiecīgi pagarinās. Lai veicinātu tiesas spriedumu uztveramību, plāno izslēgt nepieciešamību spriedumā ietvert lieku vai atkārtotu informāciju. Likumprojekta sagatavošanai ar tieslietu ministra rīkojumu tika izveidota darba grupa, kurā piedalījās Augstākās tiesas pārstāvji, Administratīvo tiesnešu biedrības pārstāvis, Administratīvās apgabaltiesas un Administratīvās rajona tiesas pārstāvji, kā arī Tieslietu ministrijas pārstāvji. Grozījumu projekts nodots saskaņošanai Finanšu, Ārlietu, Aizsardzības, Ekonomikas, Iekšlietu, Izglītības un zinātnes, Kultūras, Labklājības, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu, Veselības, Vides, Satiksmes un Zemkopības ministrijām, kā arī Valsts kancelejai, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam un Nacionālajai trīspusējās sadarbības padomei. Grozījumi vēl jāakceptē valdībā un jāpieņem Saeimā. Ar pilnu APL grozījumu tekstu iespējams iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Laura Pakalne TM Administratīvā departamenta pārstāve Tālr. 67036712 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv