Šodien Valsts sekretāru sanāksmē izsludināja grozījumus Civilprocesa likumā (turpmāk – CPL), lai uzlabotu un efektivizētu tādu lietu izskatīšanu, kas saistītas ar bērnu prettiesisku pārvietošanu. Grozījumus izstrādājuši Tieslietu ministrijas speciālisti. Piemēram, lai nodrošinātu bērna tiesību aizsardzību un novērstu psiholoģisku kaitējumu, kas bērnam vai citiem lietas dalībniekiem var rasties no tā, ka tiesas sēdē piedalās svešas personas, tostarp arī masu informācijas līdzekļi, plānots, ka turpmāk šo lietu kategorijas tiks izskatītas slēgtās tiesas sēdēs. Savukārt, lai šīs lietas varētu izskatīt samērā īsā termiņā, tiks noteikts, ka pēc prasības pieteikuma saņemšanas tiesā šajās lietās tiesnesis pieņems lēmumu ne vēlāk kā nākamajā dienā. Attiecībā uz lēmumiem par bērna atgriešanos valstī, kurā ir viņa dzīvesvieta, izpildu rakstā papildu jau paredzētajam tiesnesim būs jānorāda arī ziņas par bērnu – vārdu, uzvārdu, personas kodu un atrašanās vietu. Šī informācija izpildu rakstā nepieciešama, jo tiesu izpildītājam izpildu dokuments par bērna atgriešanos valstī, kurā ir viņa dzīvesvieta, jāpieņem izpildei tikai tad, ja bērna atrašanās vieta ir tiesu izpildītāja amata vietai noteiktajās robežās. Ar grozījumiem plāno ieviest arī jaunu piespiedu izpildes līdzekli – bērna atgriešana valstī, kurā ir viņa dzīvesvieta. Līdz ar to CPL paredz regulējumu par šī piespiedu līdzekļa izpildes izdevumiem un to segšanas kārtību. Būtiskākais ir tas, ka tieši piedzinējs, iesniedzot izpildu dokumentu izpildei, samaksās valsts nodevu un iemaksā tiesu izpildītāja depozīta kontā naudas summu iespējamo nolēmuma izpildes izdevumu segšanai tādā apmērā, kāds nepieciešams nolēmuma par bērna atgriešanu valstī, kurā ir viņa dzīvesvieta, izpildes uzsākšanai. Vēlāk ar nolēmuma izpildi saistītos izdevumus tiesu izpildītājs piedzīs no parādnieka, kurš savu tiesību aizsardzībai varēs lūgt tiesu atbrīvot no naudas soda vai samazināt tā apmēru. Tas nozīmē, ka parādniekam jebkurā gadījumā pastāvēs iespēja savu tiesību aizsardzībai. Būtiski tiks grozīta līdzšinējā CPL paredzētā kārtība par lēmuma par pieprasījuma iesniegšanu ārvalstij izpildīšanu un pārsūdzību. Līdz šim lēmums par pieprasījuma iesniegšanu ārvalstij bija izpildāms nekavējoties un par tiesas lēmumu varēja iesniegt blakus sūdzību. Taču prakse liecina, ka šī kārtība rāda problēmas, proti, var būt situācijas, kad Tieslietu ministrija pārsūtīs lēmumu un ārvalsts kompetentā iestāde jau uzsāks lemt par to, atgriezt vai neatgriezt bērnu Latvijā, taču vēlāk pārsūdzības instancē Latvijā, izskatot blakus sūdzību, nolems, ka pieprasījums ārvalstij par bērna atgriešanos Latvijā nav jāiesniedz, jo nav konstatēta bērna prettiesiska aizvešana vai aizturēšana. Līdz ar to būs noteikts, ka par tiesas lēmumu varēs iesniegt blakus sūdzību 10 dienu laikā no lēmuma noraksta izsniegšanas dienas un to, ka pirmās instances tiesas lēmums stāsies likumīgā spēkā pēc tam, kad būs beidzies pārsūdzēšanas termiņš. CPL paredzēts veikt arī citas izmaiņas, piemēram, tiks noteikts, ka tiesas dokumentus ar elektroniskā pasta sūtījumu piegādās, ja lietas dalībnieks būs paziņojis, ka viņš piekrīt saziņai ar tiesu izmantot elektronisko pastu. Šādā gadījumā tiesas dokumentus nosūtīs uz elektroniskā pasta adresi, kādu būs norādījis lietas dalībnieks. Ja tiesa konstatēs tehniskus šķēršļus tiesas dokumentu piegādāšanai elektroniskā pasta sūtījumā, tos piegādās citā veidā. Likuma grozījumu projekts nodots saskaņošanai Finanšu, Ārlietu, Ekonomikas, Iekšlietu, Kultūras, Labklājības, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu, Zemkopības un Satiksmes ministrijām, Latvijas Pašvaldību savienībai, Nacionālās trīspusējās sadarbības padomei, Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomei, Konkurences padomei un Valsts kancelejai. Ar pilnu grozījumu tekstu iespējams iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Laura Pakalne TM Sabiedrisko attiecību nodaļas pārvaldes vecākā referente Tālr. 67036739 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv