1.

Dokumenta veids

Likumprojekts

2.

Dokumenta nosaukums

Grozījumi Administratīvā procesa likumā

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Likumprojekts tieši ietekmēs jebkuru privātpersonu, kas vēršas administratīvajā tiesā, lai pakļautu neatkarīgas, objektīvas un kompetentas tiesu varas kontrolei izpildvaras darbības, kuras attiecas uz konkrētām publiski tiesiskajām attiecībām starp valsti un privātpersonu, kā arī citus administratīvā procesa dalībniekus, piemēram iestādi, pārstāvi. Tāpat likumprojekts tieši ietekmēs tiesnešus un tiesu darbiniekus, zvērinātus tiesu izpildītājus un citas ar tiesu varu saistītu institūciju amatpersonas, Tiesu administrāciju.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Likumprojekts izstrādāts saskaņā ar Valdības rīcības plāna Deklarācijas par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai 177.1. pasākumu, kas paredz izstrādāt e-lietas sistēmu un ieviest to tiesās, lai izveidotu vienotu un efektīvu tiesvedības elektronisko procesu, samazinot tiesvedības termiņus un nodrošinot informācijas pieejamību un atklātību.

Likumprojekts ir vēsts uz pāreju no papīra lietas uz elektronisku lietu administratīvajā procesā. Šobrīd tas, vai un kādi dokumenti procesa dalībniekiem ir pieejami elektroniski pamatā ir atkarīgs no tā, ko tiesas elektroniskajā vidē ir ievietojušas. Ar likumprojekta spēkā stāšanos, proti, no 2021. gada 1. aprīļa pilnīgi visi lietas materiāliem pievienojamie dokumenti gan tiesas radītie, gan tie, ko iesniegs procesa dalībnieki, būs pievienojami un glabājami elektroniskajā vidē, veidojot e-lietu. Tā kā šobrīd administratīvais process pamatā ir pieskaņots papīra dokumentu apritei, e-lietas izveides kontekstā ir veicama virkne gan tehnisku, gan saturisku grozījumu Administratīvā procesa likumā, lai normatīvo regulējumu padarītu tehnoloģiski neitrālu, novēršot iespējamos normatīvos šķēršļus e-lietas ieviešanai, un veicinātu elektronisko dokumentu apriti administratīvajā procesā. Lai gan ar e-lietas ieviešanu visi lietas materiāli tiks glabāti un būs pieejami elektroniski, procesa  dalībniekiem netiks liegta iespēja dokumentus iesniegt tiesā un saņemt tos no tiesas papīra formā. Tomēr tiesas dokumentu izsniegšana elektroniski noteiktos gadījumos tiek noteikta kā prioritāra, un tiek ieviests jauns elektroniskās piegādes veids – piegāde uz adresāta oficiālās elektroniskās adreses kontu.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Pēc sabiedrības līdzdalībai noteiktā termiņa beigām, likumprojekts tiks virzīts izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē. Paredzams, ka likumprojekts stāsies spēkā 2021. gada 1. aprīlī.

7.

Dokumenti

Likumprojekts "Grozījumi Administratīvā procesa likumā":

  • Likumprojekts (TMLik_170720_APL groz);
  • Likumprojekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) (TMAnot_170720_APLgroz).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties likumprojektu izstrādē, rakstveidā sniedzot viedokli līdz 2020. gada 4. augustam atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.4.apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus, kuri vēlas sniegt viedokli par izstrādātajiem likumprojektiem, lūdzam to nosūtīt uz Tieslietu ministrijas Valststiesību departamenta Administratīvo tiesību nodaļas vadītājas Gunas Žvīgures elektroniskā pasta adresi: Guna.Zvigure@tm.gov.lv.

10.

Cita informācija

 -

11.

Atbildīgā amatpersona

Tieslietu ministrijas Valststiesību departamenta direktore Sanita Armagana, tālr. 67036945, elektroniskā pasta adrese: Sanita.Armagana@tm.gov.lv