1.

Dokumenta veids

Likumprojekts

 

2.

Dokumenta nosaukums

Par Konvencijas pret spīdzināšanu un citiem nežēlīgas, necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās vai sodīšanas veidiem Fakultatīvo protokolu

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Valsts, pašvaldības vai privāta iestāde, kur personām ir vai varētu būt ierobežotas tiesības uz brīvību.

Privātpersonas, kurām ir vai varētu būt ierobežota brīvība. 

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Likumprojekts izstrādāts ar mērķi pievienoties Konvencijas pret spīdzināšanu un citiem nežēlīgas, necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās vai sodīšanas veidiem 2002. gada 18. decembra Fakultatīvajam protokolam (turpmāk – Protokols), kā arī noteikt atbildīgo institūciju par nacionālo mehānismu Protokola efektīvai piemērošanai Latvijā. Paredzēts, ka nacionālā mehānisma funkcijas pildīs tiesībsargs.

2004. gada 5. februārī saskaņā ar Konvenciju pret spīdzināšanu un citiem nežēlīgas, necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās vai sodīšanas veidiem izveidotā ANO Spīdzināšanas izskaušanas komiteja pieņēma “Noslēguma secinājumus un ieteikumus par Latvijas iesniegto sākotnējo nacionālo ziņojumu par 1984. gada Konvencijas pret spīdzināšanu un citādu cietsirdīgu, necilvēcīgu vai cilvēka cieņu pazemojošu apiešanos un sodīšanu izpildi Latvijas Republikā”. Tai skaitā komiteja iesaka paredzēt Protokola ratifikāciju.

Ministru kabineta 2017. gada 9. maija sēdē (protokols Nr.23) tika apstiprināts informatīvais ziņojums "Par Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas pret spīdzināšanu un citiem nežēlīgas, necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās vai sodīšanas veidiem Papildprotokola ieviešanas variantiem". Ministru kabinets konceptuāli lēma atbalstīt pievienošanos Protokolam, kā nacionālo mehānismu Protokola ieviešanai nosakot Tiesībsargu, kā arī lēma virzīt Protokola ratifikācijai un ieviešanai nepieciešamos likumprojektus virzīt pēc lēmuma par finansējuma piešķiršanu pieņemšanas.

Tā kā šobrīd nepieciešamais finansējums nacionālā mehānisma nodrošināšanai ir piešķirts, nepieciešams veikt formālu pievienošanos Protokolam, nosakot arī nacionālā mehānisma un starptautiskās apakškomitejas pilnvaras.

Likumprojekta spēkā stāšanās paredzēta līdz 2020. gada beigām.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Likumprojektu plānots iesniegt izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē, tiklīdz tiks nodrošināta sabiedrības līdzdalība.

7.

Dokumenti

1. Likumprojekts "Par Konvencijas pret spīdzināšanu un citiem nežēlīgas, necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās vai sodīšanas veidiem Fakultatīvo protokolu" (datne:TMLik_121020_FProt) uz 1 lapas;

2. Likumprojekta "Par Konvencijas pret spīdzināšanu un citiem nežēlīgas, necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās vai sodīšanas veidiem Fakultatīvo protokolu" sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija): (datne: TMAnot_121020_FProt) uz 12 lapām; 

3. Konvencijas pret spīdzināšanu un citiem nežēlīgas, necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās vai sodīšanas veidiem Fakultatīvais protokols (Valsts valodas centra tulkojums latviešu valodā): (datne: TMStl_121020_FProt_lv) uz  12 lapām.

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties likumprojekta izstrādē, sniedzot rakstiski viedokli līdz 2020. gada 26. novembrim.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz
Tieslietu ministrijas elektroniskā pasta adresi: pasts@tm.gov.lv

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Tieslietu ministrijas Valststiesību departamenta Starptautisko publisko tiesību nodaļas juriste Andra Reinfelde, e-pasts: Andra.Reinfelde@tm.gov.lv, tālrunis: 67046108.