Darba grupas un padomes 10.04.2017


Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ikvienam sabiedrības loceklim ir tiesības paust viedokli par normatīvo aktu projektiem un iesaistīties to sagatavošanā.

Tieslietu ministrijā ir izveidotas vairākas darba grupas un konsultatīvās padomes, kuru darbā piedalās arī nevalstisko organizāciju pārstāvji. Darba grupas tiek veidotas ar mērķi uzlabot tiesiskumu valstī un pilnveidot likumdošanu, izstrādājot jaunus normatīvos aktus vai grozījumus tajos.

 

Darba grupas, padomes, komitejas, komisijas nosaukums

TM kontaktpersona/s

Darba grupa Preču zīmju direktīvas ieviešanai

Nozaru politikas departaments

Darba grupa saskaņā ar likumprojektā “Kriminālprocesā un administratīvo pārkāpumu lietvedībā nodarītā kaitējuma atlīdzināšanas likums” paredzēto pilnvarojumu izdodamo Ministru kabineta noteikumu projekta izstrādei

Juridiskais departaments

Disciplinārlietu komisija

Maksātnespējas administrācija,
Nozaru politikas departaments

Darba grupa Policijas direktīvas ieviešanai

Nozaru politikas departaments

Pastāvīgā Krimināllikuma darba grupa

Indra Gratkovska (Krimināltiesību departaments)

Darba grupa, lai nodrošinātu nepilngadīgo kriminālatbildības reformas īstenošanu un Direktīvas 2016/800/ES ieviešanu

R.Lūsis (Krimināltiesību departaments)

Darba grupa Direktīvas 2016/343/ES ieviešanai nacionālajos tiesību aktos

Indra Gratkovska (Krimināltiesību departaments)

Uzraudzības komiteja OECD Kukuļošanas apkarošanas starptautiskajos biznesa darījumos darba grupas izteikto rekomendāciju izpildē

Dina Spūle (Krimināltiesību departaments)

Darba grupa Koncepcijas par Nekustamā īpašuma valsts kadastra un Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas vienotas informācijas sistēmas izveidi ieviešanai

Ingrīda Reizina (Nozaru politikas departaments)

Latvijas pastāvīgā delegācija OECD Kukuļošanas apkarošanas starptautiskajos biznesa darījumos darba grupa

Dina Spūle (Krimināltiesību departaments)

Latviešu valodas ekspertu komisija

Valsts valodas centrs,
Valststiesību departaments

Probācijas programmu licencēšanas komisija

Nozaru politikas departaments

Kooperatīvo sabiedrību likuma grozījumu izstrādes darba grupa

Civiltiesību departaments

Darba grupa jauna Kriminālsodu izpildes likuma izstādei

Laura Šileikiste (Nozaru politikas departaments)

Maksātnespējas regulējuma pilnveidošanas darba grupa

Liene Ozola (Nozaru politikas departaments)

Valsts probācijas dienesta Konsultatīvā padome

Kristīne Ķipēna (Nozaru politikas departaments)

Latvijas pastāvīgā delegācija Eiropas Padomes Konvencijas par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu, kā arī šo līdzekļu meklēšanu, izņemšanu un konfiskāciju dalībvalstu sanāksmē

Indra Gratkovska (Krimināltiesību departaments)

Pastāvīgā darba grupa Kriminālprocesa likuma grozījumu izstrādei

Indra Gratkovska (Krimināltiesību departaments)

Pastāvīgā darba grupa Civilprocesa likuma grozījumu izstrādei

Maija Laure (Civiltiesību departaments)

Darba grupa Administratīvā procesa regulējuma un piemērošanas prakses uzlabošanai

Uldis Rudziks (Valststiesību departaments)

Komisija  PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaita un masu kapu vietu noteikšanai, informācijas par represijām un masveida deportācijām apkopošanai un Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšanai

Sandra Segliņa (Stratēģijas departaments)

Darba grupa ar Koncepcijas par Civillikuma Mantojuma tiesību daļas modernizāciju īstenošanu saistīto normatīvo aktu projektu izstrādei

Jānis Bērziņš (Civiltiesību departaments)

Pastāvīgā darba grupa Komerclikuma grozījumu izstrādei

Baiba Lielkalne (Civiltiesību departaments)

Pastāvīgā starpinstitūciju darba grupa Eiropas Savienības Tiesas jautājumos

Gunta Bambāne (Vadības administrācija)

Darba grupa ar pētniecību saistīto jautājumu koordinēšanai Valsts probācijas dienestā un Ieslodzījuma vietu pārvaldē

Laura Šileikiste (Nozaru politikas departaments)

Rīcības komiteja valsts nozīmes pasākumu norises nodrošināšanai starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā

Nozaru politikas departaments

Pastāvīgā darba grupa Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu pret Latvija izvērtēšanai

Inta Salinieka (Valststiesību departaments)

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (LAPK) pastāvīgā darba grupa

Jolanta Laura (Valststiesību departaments)

Darba grupa grozījumu izstrādei Civillikuma Ģimenes tiesību daļā, Civilprocesa likumā un citos tiesību aktos saistībā ar Civillikuma Ģimenes tiesību daļas modernizāciju un tiesas nolēmumu piespiedu izpildi, kas saistīti ar aizgādības un saskarsmes tiesību nodrošināšanu

Sandris Rāgs (Civiltiesību departaments)

Reliģijas lietu konsultatīvā padome

Mudīte Tindenovska (Nozaru politikas departaments)

Maksātnespējas jautājumu konsultatīvā padome

Karīna Paturska (Maksātnespējas administrācija),
Jekaterina Macuka (Nozaru politikas departaments)

Kriminālsodu izpildes politikas pastāvīgā darba grupa

Kristīne Ķipēna (Nozaru politikas departaments)

Ekspertu grupa intelektuālā īpašuma tiesību jomā

Luīze Mantiņa (Nozaru politikas departaments)

Intelektuālā īpašuma padome

Luīze Mantiņa (Nozaru politikas departaments)

 

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.