Darba grupas un padomes 12.07.2016


Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ikvienam sabiedrības loceklim ir tiesības paust viedokli par normatīvo aktu projektiem un iesaistīties to sagatavošanā.

Tieslietu ministrijā ir izveidotas vairākas darba grupas un konsultatīvās padomes, kuru darbā piedalās arī nevalstisko organizāciju pārstāvji. Darba grupas tiek veidotas ar mērķi uzlabot tiesiskumu valstī un pilnveidot likumdošanu, izstrādājot jaunus normatīvos aktus vai grozījumus tajos.

 

Darba grupas, padomes, komitejas, komisijas nosaukums Vadītājs TM kontaktpersona/s
Darba grupa Direktīvas 2016/343/ES ieviešanai nacionālajos tiesību aktos Indra Gratkovska - Krimināltiesību departaments Indra Gratkovska - Krimināltiesību departaments
Darba grupa ministra noteikumu institūta ieviešanas izvērtēšanai Laila Medina -
valsts sekretāra vietniece tiesību politikas jautājumos
Margarita Baumane - Normatīvo aktu kvalitātes nodrošināšanas departaments
Uzraudzības komiteja OECD Kukuļošanas apkarošanas starptautiskajos biznesa darījumos darba grupas izteikto rekomendāciju izpildē Laila Medina -
valsts sekretāra vietniece tiesību politikas jautājumos
Dina Spūle - Krimināltiesību departaments
Maksātnespējas jautājumu konsultatīvā padome Tieslietu ministrs Sekretariāta funkcijas pilda
Miks Čevers - Maksātnespējas administrācija

Kontaktpersona ministrijā:
... - Nozaru politikas departaments
Darba grupa Koncepcijas par Nekustamā īpašuma valsts kadastra un Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas vienotas informācijas sistēmas izveidi ieviešanai Laila Medina -
valsts sekretāra vietniece tiesību politikas jautājumos
Ingrīda Reizina - Nozaru politikas departaments
Latvijas pastāvīgā delegācija OECD Kukuļošanas apkarošanas starptautiskajos biznesas darījumos Laila Medina -
valsts sekretāra vietniece tiesību politikas jautājumos
Dina Spūle - Krimināltiesību departaments
Latvijas pastāvīgā delegācija Eiropas Padomes Konvencijas par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu, kā arī šo līdzekļu meklēšanu, izņemšanu un konfiskāciju dalībvalstu sanāksmē  V.Burkāns - Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests Indra Gratkovska - Krimināltiesību departaments
Darba grupa Latvijas normatīvā regulējuma atbilstības Eiropas Padomes Konvencijai par cīņu pret cilvēku orgānu tirdzniecību izvērtēšanai Indra Gratkovska - Krimināltiesību departaments Zane Ozola - Krimināltiesību departaments
Pirmslaulību apmācības programmas ieviešanas iespēju izvērtēšanas darba grupa Irēna Kucina -
valsts sekretāra vietniece tiesu jautājumos
Solvita Saukuma-Laimere - Dzimtsarakstu departaments
Kooperatīvo sabiedrību likuma grozījumu izstrādes darba grupa Civiltiesību departaments Kaspars Vecozols - Civiltiesību departaments
Darba grupa par priekšlikuma ieviest obligātu notariālā akta formu nekustamo īpašumu atsavināšanas darījumiem izvērtēšanai Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Kristīne Alberinga - Tiesu sistēmas politikas departaments
Darba grupa Kriminālsodu izpildes likuma izstādei Laila Medina -
valsts sekretāra vietniece tiesību politikas jautājumos
Laura Šileikiste - Nozaru poltikas departaments
Darba grupa Maksātnespējas regulējuma pilnveidošanai Laila Medina -
valsts sekretāra vietniece tiesību politikas jautājumos
Liene Ozola - Nozaru politikas departaments
Valsts probācijas dienesta Konsultatīvā padome M.Papsujevičs - Valsts probācijas dienests Kristīne Ķipēna - Nozaru poltikas departaments
Patāvīgā darba grupa Kriminālprocesa likuma grozījumu izstrādei Indra Gratkovska - Krimināltiesību departaments Indra Gratkovska - Krimināltiesību departaments
Pastāvīgā darba grupa Civilprocesa likuma grozījumu izstrādei Laila Medina -
valsts sekretāra vietniece tiesību politikas jautājumos
Maija Laure - Civiltiesību departaments
Darba grupa Administratīvā procesa regulējuma un piemērošanas prakses uzlabošanai Anda Smiltēna - Valststiesību departaments Uldis Rudziks - Valststiesību departaments
Pastāvīgā Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa darba grupa Anda Smiltēna - Valststiesību departaments Jolanta Laura - Valststiesību departaments
Komisija  PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaita un masu kapu vietu noteikšanai, informācijas par represijām un masveida deportācijām apkopošanai un Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšanai E. Stankevičs – Latvijas okupācijas izpētes biedrība Sandra Segliņa - Stratēģijas departaments
Darba grupa ar Koncepcijas par Civillikuma Mantojuma tiesību daļas modernizāciju īstenošanu saistīto normatīvo aktu projektu izstrādei Civiltiesību departaments Jānis Bērziņš - Civiltiesību departaments
Pastāvīgā darba grupa Komerclikuma grozījumu izstrādei Laila Medina -
valsts sekretāra vietniece tiesību politikas jautājumos
Baiba Lielkalne - Civiltiesību departaments
Darba grupa ar pētniecību saistīto jautājumu koordinēšanai Valsts probācijas dienestā un Ieslodzījuma vietu pārvaldē Laila Medina -
valsts sekretāra vietniece tiesību politikas jautājumos
Laura Šileikiste - Nozaru poltikas departaments
Pastāvīgā starpinstitūciju darba grupa Eiropas Savienības Tiesas jautājumos Eiropas Savienības Tiesas departaments Kristaps Freimanis - Eiropas Savienības Tiesas departaments
Pastāvīgā Krimināllikuma darba grupa Indra Gratkovska - Krimināltiesību departaments Indra Gratkovska - Krimināltiesību departaments
Rīcības komiteja valsts nozīmes pasākumu norises nodrošināšanai starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā Laila Medina -
valsts sekretāra vietniece tiesību politikas jautājumos
Jekaterina Macuka - Nozaru politikas departaments
Pastāvīgā darba grupa Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu pret Latviju izvērtēšanai Laila Medina -
valsts sekretāra vietniece tiesību politikas jautājumos
Inta Salinieka - Valststiesību departaments
Darba grupa grozījumu izstrādei Civillikuma Ģimenes tiesību daļā, Civilprocesa likumā un citos tiesību aktos saistībā ar Civillikuma Ģimenes tiesību daļas modernizāciju un tiesas nolēmumu piespiedu izpildi, kas saistīti ar aizgādības un saskarsmes tiesību nodrošināšanu Laila Medina -
valsts sekretāra vietniece tiesību politikas jautājumos
Sandris Rāgs - Civiltiesību departaments
Reliģijas lietu konsultatīvā padome Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Mudīte Tindenovska - Nozaru politikas departaments
Pastāvīgā darba grupa Administratīvā procesa likuma grozījumu izstrādei Anda Smiltēna - Valststiesību departaments Anda Smiltēna - Valststiesību departaments
Kriminālsodu izpildes politikas pastāvīgā darba grupa Laila Medina -
valsts sekretāra vietniece tiesību politikas jautājumos
Kristīne Ķipēna - Nozaru poltikas departaments
Ekspertu grupa intelektuālā īpašuma tiesību jomā Jekaterina Macuka -
Nozaru politikas departaments
Luīze Mantiņa - Nozaru poltikas departaments
Intelektuālā īpašuma padome Tieslietu ministrs Luīze Mantiņa - Nozaru poltikas departaments

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.