Tiesiskās palīdzības lūgumu veidlapas 21.06.2013


Tiesiskās palīdzības lūgumu veidlapas

1. Tiesiskās palīdzības lūgumu veidlapas atbilstoši Latvijai saistošajiem divpusējiem (trīspusējiem) līgumiem par tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām civilajās, ģimenes, darba un krimināllietās:

Sprieduma atzīšana:

  1. Tiesiskās palīdzības lūguma veidlapa par Latvijas tiesas sprieduma atzīšanu un izpildīšanu ārvalstī latviešu un krievu valodā

Dokumentu izsniegšana:

  1. Tiesas dokumentu izsniegšanas apliecinājuma veidlapa latviešu un krievu valodā
  2. Tiesiskās palīdzības lūguma veidlapa par tiesas dokumentu izsniegšanu latviešu un krievu valodā

2. Tiesiskās palīdzības lūgumu veidlapas atbilstoši Hāgas 1965.gada 15.novembra konvencijai par tiesas un ārpustiesas dokumentu izmantošanu civilajos un komerciālajos jautājumos:

  1. Tiesiskās palīdzības lūguma veidlapa par tiesas vai ārpustiesas dokumentu izsniegšanu
  2. Tiesas vai ārpustiesas izsniedzamo dokumentu pārskata veidlapa
  3. Apliecība par tiesas vai ārpustiesas dokumentu nosūtīšanu un izsniegšanu

3. Tiesiskās sadarbība civillietās ar Eiropas Savienības dalībvalstīm:

  1.  Eiropas Komisija - Tiesiskās sadarbības atlants 

4. Tiesiskās palīdzības lūgumu veidlapas atbilstoši 1959.gada 20.aprīļa Eiropas Padomes konvencijai par savstarpējo palīdzību krimināllietās:

  1. Tiesiskās palīdzības lūguma veidlapa par tiesas dokumentu izsniegšanu
  2. Paziņojums par tiesas dokumentu izsniegšanu

Tiesiskās palīdzības lūgums par dokumentu nodošanu atbilstoši 2000.gada 29.maija Konvencijai par Eiropas Savienības dalībvalstu savstarpēju palīdzību krimināllietās

Saskaņā ar 2000.gada 29.maija Konvenciju par Eiropas Savienības dalībvalstu savstarpēju palīdzību krimināllietās, ko padome pieņēmusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 34.pantu (turpmāk – 2000.gada Konvencija) 5.panta pirmo daļu procesuālos dokumentus, kas paredzēti personām citas dalībvalsts teritorijā, katra dalībvalsts nosūta pa pastu tieši šīm personām. Šī panta trešā daļa nosaka, ja ir iemesls uzskatīt, ka adresāts nesaprot valodu, kādā ir sastādīts dokuments, šis dokuments vai vismaz šā dokumenta svarīgākās daļas ir jāpārtulko tās dalībvalsts valodā (vienā no valodām), kuras teritorijā uzturas adresāts. Ja iestāde, kas izdevusi procesuālo dokumentu, zina, ka adresāts saprot tikai kādu citu valodu, šis dokuments vai vismaz šā dokumenta svarīgākās daļas jāpārtulko attiecīgajā valodā.

2000.gada Konvencijas 5.panta otrā daļa nosaka, ka procesuālos dokumentus var sūtīt izmantojot lūguma saņēmējas dalībvalsts kompetento iestāžu starpniecību tikai tad, ja: a) tās personas adrese, kurai dokuments paredzēts, nav zināma vai ir neskaidra, vai b) lūguma saņēmējas dalībvalsts attiecīgās procesuālo tiesību normas pieprasa pierādījumus par dokumenta piegādi adresātam, un tie nav pierādījumi, ko var iegūt no pasta, vai c) dokumentu nav bijis iespējams piegādāt pa pastu, vai d) lūguma iesniedzēja dalībvalsts ir pamatojusi apsvērumus, ka pasta sūtījums būs neefektīvs vai ir nepiemērots.

5. Ietvarlēmumi

1.Padomes Pamatlēmums 2008/909/TI (2008. gada 27. novembris) par savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu attiecībā uz spriedumiem krimināllietās, ar kuriem piespriesti brīvības atņemšanas sodi vai ar brīvības atņemšanu saistīti pasākumi, lai tos izpildītu Eiropas Savienībā.

2.Padomes Pamatlēmums 2008/947/TI (2008. gada 27. novembris) par savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu tādiem spriedumiem un probācijas lēmumiem, kuri paredzēti probācijas pasākumu un alternatīvo sankciju uzraudzībai.

APLIECINOŠAIS DOKUMENTS minēts 6. pantā Padomes Pamatlēmumā 2008/947/TI (2008. gada 27. novembris) par savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu tādiem spriedumiem un probācijas lēmumiem, kuri paredzēti probācijas pasākumu un alternatīvo sankciju uzraudzībai

3.Padomes Pamatlēmums 2009/829/TI (2009. gada 23. oktobris), ar ko attiecībās starp Eiropas Savienības dalībvalstīm savstarpējas atzīšanas principu piemēro lēmumiem par uzraudzības pasākumiem kā alternatīvu pirmstiesas apcietinājumam.

4.Padomes Pamatlēmums Nr. 2005/214/TI (2005.gada 24.februāris) par savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu finansiālām sankcijām.

APLIECĪBA kas minēta 4. pantā Padomes Pamatlēmumā 2005/214/TI par savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu attiecībā uz finansiālām sankcijām

5. Padomes Pamatlēmums 2006/783/TI (2006. gada 6. oktobris) par savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu konfiskācijas rīkojumiem.

APLIECINOŠAIS DOKUMENTS, kas minēts 4.pantā Padomes Pamatlēmumā 2006/783/TI par konfiskācijas rīkojumu savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu

6. Videokonferences krimināllietās ar Eiropas Savienības dalībvalstīm

Veidlapa „Lūgums par videokonferences organizēšanu krimināllietā” pieejama Eiropas Tiesiskās sadarbības Tīkla krimināllietās mājas lapā: http://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/EJN_Compendium.aspx

7. Apliecība attiecībā uz publiskiem aktiem, kas minēta 57. panta 4. punktā Konvencijā par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās (Lugāno Konvencija). Konvencijas teksts un veidlapa pieejama: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:22009A0610(01)

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.