Hāgas Starptautiskās privāttiesību konferences ietvaros 2007.gada 23.novembrī tika pieņemts Hāgas Protokols par uzturēšanas saistībām piemērojamiem tiesību aktiem. Savukārt 2009.gada 30. novembrī Eiropas Savienība pieņēma Padomes lēmumu Nr.2009/941/EK par to, lai Eiropas Kopiena noslēgtu Hāgas 2007.gada 23.novembra Protokolu. Līdz ar šī lēmuma pieņemšanu to, kādas valsts tiesību akti ir piemērojami Eiropas Savienības dalībvalstīs pārrobežu uzturlīdzekļu lietās, nosaka saskaņā ar Hāgas 2007.gada Protokolu. Tomēr jāatzīmē, ka Hāgas 2007.gada Protokolu nepiemēro Apvienotajā Karalistē un Dānijā. Atsauce uz Hāgas 2007.gada Protokolu kā starptautisko instrumentu, kas nosaka pārrobežu uzturlīdzekļu lietās piemērojamo likumu Eiropas Savienības dalībvalstīs, ir ietverta arī Regulā (EK) Nr.4/2009. Tādejādi Hāgas 2007.gada Protokols Latvijai ir saistošs ne vien attiecībās ar trešajām valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis un kas ir pievienojušās Hāgas 2007.gada Protokolam, bet arī attiecībās ar visām Eiropas Savienības dalībvalstīm, izņemot Apvienoto Karalisti un Dāniju.  

Hāgas 2007.gada Protokolu, tāpat kā Hāgas 2007.gada uzturlīdzekļu konvenciju un Regulu (EK) Nr.4/2009, piemēro ne vien uzturlīdzekļu saistībām iepretim bērnam, bet arī citām uzturlīdzekļu saistībām kā, piemēram, saistībām, kas izriet no ģimenes attiecībām iepretim vecākiem, laulības vai radniecības attiecībām.

Saskaņā ar Hāgas 2007.gada Protokolu vispārīgajā gadījumā pārrobežu uzturlīdzekļu lietās ir piemērojami tās valsts tiesību akti, kurā ir uzturlīdzekļu pieprasītāja pastāvīgā dzīvesvieta, ja vien Hāgas 2007.gada Protokolā nav noteikts citādi.

Ja uzturlīdzekļu lieta nav saistīta ar uzturlīdzekļu prasījumu bērnam, kas vēl nav sasniedzis 18 gadu vecumu, vai citādi neaizsargātām personām, Hāgas 2007.gada Protokols paredz ierobežotu iespēju pusēm uzturlīdzekļu lietā vienoties par to, kuras valsts likums ir piemērojams uzturlīdzekļu saistībām.

Papildu informāciju par Hāgas 2007.gada Protokola izpratni un piemērošanu var atrast Hāgas 2007.gada Protokola Izskaidrojošajā ziņojumā.