2002. gadā tika uzsāktas sarunas par jaunas Lugāno konvencijas izstrādi ar mērķi panākt, lai tās noteikumi pēc iespējas lielākā mērā būtu atbilstoši Briseles I regulas noteikumiem (par Briseles I regulu vairāk skatīt šeit). Jaunās konvencijas izstrādes sarunu vešana ieilga, jo Padome vērsās Eiropas Savienības Tiesā, lai noskaidrotu, vai šādas konvencijas noslēgšana, ietilpst Kopienas ekskluzīvajā kompetencē vai tomēr Kopienas un dalībvalstu dalītajā kompetencē. Saskaņā ar Eiropas Savienības Tiesas 2006.gada 7. februāra atzinumu Nr.1/03 jaunās Lugāno konvencijas noslēgšana ietilpst Eiropas Kopienas ekskluzīvajā kompetencē. Tas deva iespēju jauno Lugāno konvenciju Kopienas vārdā ir noslēgt Kopienai un dalībvalstīm individuāli šo konvenciju nebija jāparaksta vai jāratificē. 2007. gada 15. oktobrī pēc attiecīga Padomes lēmuma pieņemšanas Kopiena saņēma pilnvarojumu parakstīt konvenciju, un 2007. gada 30. oktobrī Islande, Šveice, Norvēģija un Eiropas Kopiena parakstīja 2007.gada 30.oktobra Konvenciju par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās jeb 2007.gada Lugāno konvenciju, kuras 1.-61.panta noteikumi ir pilnībā identiski Briseles I Regulas 1.-61.panta noteikumiem. 2008.gada 27.novembrī tika pieņemts Padomes lēmums, ar kuru Kopienas vārdā apstiprināja 2007.gada Lugāno konvenciju. Eiropas Kopiena 2007. gada Lugāno konvenciju ratificēja 2009. gada 18. maijā, bet Dānija to ratificēja 2009. gada 24. septembrī. Šobrīd 2007. gada Lugāno konvencija ir spēkā:


- visās Eiropas Savienības dalībvalstīs (no 2010. gada 1. janvāra), tostarp Dānijā (no 2010. gada 1. janvāra);
- Islandē (no 2011. gada 1. maija);
- Norvēģijā (no 2010. gada 1. janvāra);
- Šveicē (no 2011.gada 1.janvāra).

 

Saskaņā ar 2007. gada Lugāno konvencijas 63. pantu, ja Latvijas tiesas spriedums pieņemts tiesvedībā, kas uzsākta pēc 2004. gada 1. maija, prasītājs var lūgt spriedumu atzīt un izpildīt Norvēģijā, Šveicē vai Islandē. Saskaņā ar 2007. gada Lugāno konvencijas noteikumiem personai, kura vēlas Latvijas tiesas spriedumu izpildīt Norvēģijā, Šveicē vai Islandē, vispirms jālūdz šo spriedumu atzīt un pasludināt par izpildāmu (vairāk skatīt šeit).

Sīkāk 2007.gada Lugāno konvencijas noteikumi skaidroti F.Pocar (Milānas Universitātes Starptautisko tiesību profesors) 2007. gada Lugāno konvencijas Izskaidrojošā ziņojumā.