Tiesisko pamatu civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošo dokumentu atkārtotai izsniegšanai (turpmāk – atkārtots dokuments) noteic Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums un Ministru kabineta 2013. gada 3. septembra noteikumi Nr. 761 "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem".

 • Tiesības pieprasīt dzimšanas apliecību, izziņu par dzimšanas reģistrāciju vai dzimšanas reģistra ieraksta kopiju, ir personai, par kuru ieraksts izdarīts, vai tās pilnvarotai personai.
 • Tiesības pieprasīt nepilngadīgas personas dzimšanas apliecību, izziņu par dzimšanas reģistrāciju vai dzimšanas reģistra ieraksta kopiju ir vecākiem vai bērna likumiskajam pārstāvim.
 • Tiesības pieprasīt laulības apliecību, izziņu par laulības reģistrāciju vai laulības reģistra ieraksta kopiju ir personai, par kuru ieraksts izdarīts, vai tās pilnvarotai personai. Ja laulība izbeidzas ar viena laulātā nāvi vai izsludināšanu par mirušu, izsniedz izziņu par laulības reģistrāciju saskaņā ar ierakstu laulības reģistrā. Ja laulība šķirta, izsniedz izziņu par laulības reģistrāciju vai laulības šķiršanu saskaņā ar ierakstu laulības reģistrā.
 • Tiesības pieprasīt miršanas apliecību, izziņu par miršanas reģistrāciju vai miršanas reģistra ieraksta kopiju ir mirušā radiniekam.
 • Citai personai ir tiesības pieprasīt un saņemt izziņu par civilstāvokļa akta reģistrāciju, ja tā pamato savu tiesisko ieinteresētību un norāda mērķi, kādam pieprasītā izziņa tiks izmantota.

Iesniegumu var iesniegt:

 • izmantojot e-pakalpojumus Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā:

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzivessituacija/apakssituacija/p2084/ProcesaApraksts

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzivessituacija/apakssituacija/p2086/ProcesaApraksts

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzivessituacija/apakssituacija/p2085/ProcesaApraksts

Iesniegums dzimšanas reģistrācijas faktu apliecinošā atkārtotā dokumenta saņemšanai.

Iesniegums laulības reģistrācijas apliecinošā atkārtotā dokumenta saņemšanai.

Iesniegums laulības šķiršanas apliecinošā atkārtotā dokumenta saņemšanai.

Iesniegums miršanas reģistrācijas apliecinošā atkārtotā dokumenta saņemšanai.

Ņemot vērā, ka atkārtotu dokumentu var saņemt jebkurā pašvaldības dzimtsarakstu nodaļā, neatkarīgi no civilstāvokļa aktu reģistra ieraksta glabāšanas vietas, aicinām personas ar iesniegumu primāri vērsties jebkurā Latvijas pašvaldības dzimtsarakstu nodaļā.

Iesniegumā norāda:

 • pieprasītāja vārdu (-us), uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, kontakttālruni vai e-pasta adresi;
 • pamatojumu dokumenta atkārtotai saņemšanas nepieciešamībai;
 • atkarībā no dokumenta veida, kuru nepieciešams saņemt atkārtoti, – laulības noslēgšanas, laulības šķiršanas, dzimšanas, miršanas datumu un vietu, attiecīgā reģistra ieraksta reģistrācijas vietu un gadu;
 • personas, par kuru pieprasa atkārtoti izsniegt dokumentu, personas datus un ziņas par personas saistību ar iesniedzēju.

Iesniegumam pievieno:

 • notariāli apliecinātu pilnvaru, ja atkārtotu dokumentu pieprasa pilnvarotā persona;
 • radniecību vai pieprasījuma mērķi pierādošus dokumentus, ja izziņu pieprasa par citu personu.

Ja kāds no dokumentiem, kuru nepieciešams pievienot iesniegumam, sastādīts ārvalstī, tam jābūt noformētam atbilstoši Ministru kabineta 2000. gada 22. augusta noteikumos Nr. 291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā” noteiktajai kārtībai.

 

Civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecību izsniegšana.

Par atkārtotu civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecību izsniegšanu ir noteikta valsts nodeva 7.00 euro atbilstoši Ministru kabineta 2013. gada 24. septembra noteikumiem Nr. 906 „Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu”.

No valsts nodevas, uzrādot attiecīgu statusu apliecinošu dokumentu, atbrīvo:

 • personu ar I vai II invaliditātes grupu;
 • personu, kura atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā;
 • personu, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīta par trūcīgu;
 • bāreni vai bez vecāku gādības palikušu bērnu pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;
 • daudzbērnu ģimeni, ja tai un vismaz trim tās aprūpē esošiem bērniem, tai skaitā audžuģimenē ievietotiem un aizbildnībā esošiem, ir noteikta viena deklarētā dzīvesvieta vai papildu adrese.

 

Maksājumu rekvizīti valsts nodevai par civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecību izsniegšanu:

Valsts Kase

Reģ. Nr.90000050138

Saņēmējs: Valsts kase

Kods: TRELLV22

Konts:LV83TREL1060000919900

Maksājuma mērķis: par (vārds uzvārds) laulības, dzimšanas vai miršanas apliecību

 

Civilstāvokļa aktu reģistrācijas izziņu izsniegšana.

Izziņu izsniegšana no civilstāvokļa aktu reģistru ierakstiem ir maksas pakalpojums.

Tieslietu ministrijas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi noteic Ministru kabineta 2017. gada 19. decembra noteikumi Nr. 770 "Tieslietu ministrijas maksas pakalpojumu cenrādis" (turpmāk – Noteikumi Nr. 770).

No maksas par pakalpojumu, uzrādot attiecīgu statusu apliecinošu dokumentu, atbrīvo:

 • personu, kura atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā;
 • personu, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīta par trūcīgu;
 • bāreni vai bez vecāku gādības palikušu bērnu pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;
 • daudzbērnu ģimeni.

Par pakalpojuma saņemšanu ir jāveic priekšapmaksa, (Noteikumu Nr. 770 5. punkts).

Iesniegumā, norādot precīzu civilstāvokļa akta reģistrācijas gadu un vietu, personai ir iespēja saņemt pakalpojumu steidzamības kārtā piecu darbadienu laikā. Maksai par šādu pakalpojumu piemēro maksas koeficientu 3, kā to noteic Noteikumu Nr. 770 3. punkts.

Atkārtoto dokumentu izsniedz viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta Arhīva nodaļā.

Maksājumu rekvizīti par izziņu izsniegšanu no Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta Arhīva nodaļas:

 

LR Tieslietu ministrija

Reģ. Nr. 90000070045

Brīvības bulv.36, Rīga

Konts: LV04TREL2190455079000

Valsts kase

Kods: TRELLV22

Maksājuma mērķis: par (vārds, uzvārds) laulības, dzimšanas vai miršanas izziņu

 

Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta Arhīva nodaļas adrese:

Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536, Latvija

e-pasts: dzimts.dep@tm.gov.lv

Konsultācijas var saņemt, zvanot pa tālruņiem: 67830677; 67830675, 67830689; 67830679.

 

Papildu informācija:

 • Ziņas par civilstāvokļa aktu reģistrāciju (dzimšanas, laulības un miršanas reģistru ierakstiem) laikposmā pirms 1920. gada pieprasāmas Latvijas Valsts vēstures arhīvā Slokas ielā 16, Rīgā, LV-1048, Latvijā, tālr. +371 20017505; e-pasts: lvva@arhivi.gov.lv Latvijas Valsts vēstures arhīva mājaslapa.
 • Iesniegums dokumentu izprasīšanai no ārvalstīm, ar kurām Latvijai noslēgts tiesiskās palīdzības līgums:

Anketa civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošā dokumenta izprasīšana no ārvalstīm _eng

Anketa civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošā dokumenta izprasīšanai no ārvalstīm_ru