• Pēc personas pieprasījuma Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments izsniedz atļaujas vai lēmuma par vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņu atvasinājumu vai izziņu par minēto atļauju vai lēmumu.
 • Iesniegumu var iesniegt:
 1. Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentā;
 2. jebkurā Latvijas Republikas dzimtsarakstu nodaļā;
 3. Latvijas Republikas diplomātiskā un konsulārā pārstāvniecība ārvalstīs.
 • Citai personai ir tiesības pieprasīt un saņemt atļaujas vai lēmuma par vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņu atvasinājumu vai izziņu par minēto atļauju vai lēmumu, ja tā pamato savu tiesisko ieinteresētību, norādot izmantošanas mērķi, vai uz pilnvaras pamata.
 • Izziņa par vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņu var tikt izsniegta pēc personas pieprasījuma latviešu vai angļu valodā
 • Ja izziņu vai atvasinājumu par vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņu pieprasa Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentam, maksa par dokumentu sagatavošanu nosakāma pēc Ministru kabineta 2017. gada 19. decembra noteikumiem Nr. 770 "Tieslietu ministrijas maksas pakalpojumu cenrādis" (turpmāk – Noteikumi Nr. 770).
 • Atbilstoši Noteikumu Nr. 770 pielikuma 2. un 4. punktam , maksa par atļaujas vai lēmuma par vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņu atvasinājumu vai izziņu par minēto atļauju vai lēmumu ir 7,16 euro. Maksa par vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņas izziņu, kas parakstīta ar drošu elektronisko parakstu ir 8,28 euro.
 • Pieprasīto dokumentu izsniedz viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentā. Pakalpojumu var saņemt steidzamības kārtībā piecu darbdienu laikā, tad maksai par šādu pakalpojumu piemēro koeficientu 3.
 • Persona par pakalpojumu norēķinās pirms pakalpojuma saņemšanas.

No maksas par pakalpojumu, uzrādot attiecīgu statusu apliecinošu dokumentu, atbrīvo:

 • personu, kura atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā;
 • personu, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīta par trūcīgu;
 • bāreni vai bez vecāku gādības palikušu bērnu pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;
 • daudzbērnu ģimeni.

 

 • Izziņa par vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņu vai dokumenta atvasinājums tiks nosūtīts ierakstītā pasta sūtījumā uz korespondences adresi, uz e-pastu (izziņa parakstīta ar drošu elektronisko parakstu) vai oficiālajā elektroniskajā adresē, uz dzimtsarakstu nodaļu vai Latvijas pārstāvniecību ārvalstī saņemšanai klātienē.

 

Maksājuma rekvizīti:

LR Tieslietu ministrija

Reģ. Nr. 90000070045

Brīvības bulv. 36, Rīga

Konts: LV04TREL2190455079000

Valsts kase TRELLV22

Maksājuma mērķis: 21379 – izziņa/atvasinājums par vārda/uzvārda/tautības ieraksta maiņu (iesnieguma Nr.)

 

Iesniegums vārda, uzvārda, tēvvārda un tautības ieraksta maiņu apliecinoša dokumenta saņemšanai (MS Word formātā). 

Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta adrese:

Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536, Latvija

e-pasts: dzimts.dep@tm.gov.lv

Konsultāciju var saņemt telefoniski: +371 67830688, +371 67830690, +371 67830681; +371 67216032