Tieslietas ES


ES tiesību ieviešanas rokasgrāmata

10.06.2015

Eiropas Savienības Tiesa (turpmāk - EST) 2014. gada 4. septembrī pasludināja spriedumu lietā C-575/12 Air Baltic Corporation par trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanas nosacījumiem

05.12.2014

Eiropas Savienības Tiesa piespriež Zviedrijas Karalistei samaksāt Eiropas Komisijai naudas sodu EUR 3 miljoni apmērā

18.06.2013 Eiropas Savienības Tiesa (turpmāk – EST) 2013. gada 30. maijā ir pasludinājusi spriedumu lietā C-270/11 Eiropas Komisija/Zviedrijas Karaliste par valsts pienākumu neizpildi atbilstoši Līguma par Eiropas Savienības darbību (turpmāk – LESD) 260. panta 2. punktam. Minētais LESD punkts regulē gadījumus, kad dalībvalsts nav veikusi pasākumus, lai izpildītu EST spriedumu.

Eiropas Savienības Tiesa pasludina spriedumu par atteikumu piešķirt PVN identifikācijas numuru tāpēc, ka nodokļa maksātājam nav materiāltehnisku un finansiālu iespēju deklarētās saimnieciskās darbības veikšanai

19.03.2013 Eiropas Savienības Tiesa (turpmāk – Tiesa) 2013. gada 14. martā ir pasludinājusi spriedumu lietā Nr. C-527/11 Ablessio. Šajā lietā Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāts (turpmāk – Senāts) uzdeva Tiesai jautājumus par to, vai Padomes 2006. gada 28. novembra Direktīvas 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (turpmāk –Direktīva) normas ir interpretējami tādējādi, ka tās liedz dalībvalsts nodokļu administrācijai, lai nodrošinātu pareizu PVN iekasēšanu un novērstu krāpšanu,

ES Tiesa pasludina spriedumu par Šengenas Robežu kodeksā noteikto dalībvalsts pienākumu paredzēt pārsūdzības iespējas attiecināšanu uz lēmuma, ar kuru atļauts ieceļot, pieņemšanas gaitā izdarītiem procesuāliem pārkāpumiem

22.02.2013 Eiropas Savienības Tiesa (turpmāk – Tiesa) 2013. gada 17. janvārī ir pasludinājusi spriedumu lietā Nr. C-23/12 Zakaria. Šajā lietā Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāts (turpmāk – Senāts) uzdeva Tiesai jautājumu par to, vai Regulas Nr.562/2006 ar kuru ievieš Kopienas Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss) (turpmāk - Regula Nr. 562/2006) 13. panta 3. punktā ir paredzētas personas tiesības pārsūdzēt ne tikai ieceļošanas atteikumu,

ES Tiesa izdeva rīkojumu par valsts tiesiskā regulējuma atbilstību ES tiesībām saistībā ar atsevišķiem papildus valsts tiešajiem maksājumiem

22.02.2013 Eiropas Savienības Tiesa (turpmāk – Tiesa) 2013. gada 10. janvārī ir izdevusi rīkojumu lietā Nr. C-650/11 Brunovskis. Šajā lietā Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāts (turpmāk – Senāts) uzdeva Tiesai jautājumus par to, pirmkārt, vai valsts atbalsts lauksaimniecībai, kas īstenots kā papildus valsts tiešais maksājums (turpmāk tekstā – piemaksa) par zīdītājgovīm, nosakāms, ievērojot visas kalendārajā gadā dzimušās zīdītājgovis, otrkārt, vai ar sešu mēnešu periodu saprotams pieteikšanās termiņ

Eiropas Savienības Tiesa pasludināja spriedumu par pakalpojumu sniegšanas brīvības ierobežojumu savienojamību ar kompetento valsts iestāžu rīcības brīvību lēmumu pieņemšanā azartspēļu jomā

20.07.2012 Eiropas Savienības Tiesa (turpmāk – Tiesa) 2012. gada 19. jūlijā ir pasludinājusi spriedumu lietā Nr.C-470/11 Garkalns. Šajā lietā Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāts (turpmāk – Senāts) vērsās Tiesā ar jautājumu par to, vai ar pakalpojumu sniegšanas brīvību ir savienojama pašvaldībām piešķirtā lielā rīcības brīvība, tām ļaujot atteikt izsniegt atļauju kazino, spēļu zāles vai bingo zāles atvēršanai, pamatojoties uz “būtisku valsts un attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju in

Eiropas Savienības Tiesa pasludināja spriedumu par jēdziena „saimnieciskā darbība” piemērošanu kokmateriālu piegādēm, kas veiktas ar mērķi novērst vētras sekas

20.07.2012 Eiropas Savienības Tiesa (turpmāk – Tiesa) 2012. gada 19. jūlijā ir pasludinājusi spriedumu lietā Nr. C-263/11 Rēdlihs. Šajā lietā Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāts (turpmāk – Senāts) uzdeva Tiesai jautājumu par to, vai kokmateriālu piegāde, ko fiziska persona veikusi nolūkā kompensēt nepārvaramas varas gadījuma sekas, ietilpst jēdzienā “saimnieciskā darbība”, kas ir apliekama ar pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN).

ES Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksmē diskutēja par personu aizsardzības jautājumiem

02.05.2012 Šī gada 26. un 27. aprīlī Luksemburgā notika kārtējā Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksme. Latvijas delegāciju tieslietu jautājumos vadīja Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Mārtiņš Lazdovskis.

ES līmenī ir uzsākta publiskā apspriede par Eiropas maksātnespējas tiesību nākotni

25.04.2012 Eiropas Savienības (ES) līmenī ir uzsākta publiskā apspriede par Eiropas maksātnespējas tiesību nākotni. Eiropas Komisijas 2012.gada darba programmā ir ieplānota ES līmeņa maksātnespējas regulējuma pārskatīšana, proti, Padomes 2000. gada 29. maija regulas (EK) par maksātnespējas procedūrām (regula) piemērošanas pārskatīšana.

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.