Saskaņā ar Regulas (ES) 2016/1191 par iedzīvotāju brīvas pārvietošanās veicināšanu, vienkāršojot dažu publisko dokumentu uzrādīšanas prasības Eiropas Savienībā, un grozījumiem Regulā (ES) Nr. 1024/2012 (turpmāk – Regula) 1. panta 2. punktu daudzvalodu standarta veidlapas (turpmāk – Veidlapa) ieviešanas prasība attiecināma uz tādiem publiskiem dokumentiem, kurus saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem izdevušas kādas dalībvalsts iestādes, kuri jāuzrāda citas dalībvalsts iestādēm un kuru galvenais mērķis ir konstatēt: dzimšanas faktu, to, ka persona ir dzīva, miršanas faktu, laulību (tostarp spēju doties laulībā un ģimenes stāvokli), domicilu un/vai uzturēšanas vietu, un sodāmības neesamību.

Regula atceļ “Apostille” prasību un vienkāršo formalitātes attiecībā uz apliecinātām kopijām un tulkojumiem. Līdz ar to, ja publiskajam dokumentam pievienota veidlapa, šo dokumentu vairs nav nepieciešams apliecināt ar “Apostille”. Papildus vēršam uzmanību, ka saskaņā ar Regulas 8. panta 1. punktu Veidlapu pievieno publiskajiem dokumentiem, to izmanto kā tulkošanas palīglīdzekli, un tai nav patstāvīga juridiska spēka.

Veidlapas izsniegšana izziņai par civilstāvokļa akta reģistrāciju vai atkārtotai civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecībai ir maksas pakalpojums. Tieslietu ministrijas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi noteic Ministru kabineta 2017. gada 19. decembra noteikumi Nr. 770 "Tieslietu ministrijas maksas pakalpojumu cenrādis". No maksas par pakalpojumu, uzrādot attiecīgu statusu apliecinošu dokumentu, atbrīvo:

1) personu, kura atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā;

2) personu, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīta par trūcīgu;

3) bāreni vai bez vecāku gādības palikušu bērnu pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;

4) daudzbērnu ģimeni.

Neskaidrību vai papildus jautājumu gadījumā, sazināties ar Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentu, sūtot jautājumu uz oficiālo e-pasta adresi: dzimts.dep@tm.gov.lv , vai zvanot pa tālruni 67830681 vai 67216032.