Eiropas Komisija 2012.gada 25.janvārī nāca klajā ar dokumentu paketi uzsākot visaptverošu Eiropas Savienības datu aizsardzības noteikumu reformu. Datu aizsardzības reformas pamatelements ir regulas projekts par personas aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un to brīvu apriti, kas piedāvā modernizēt jau pastāvošos principus, pilnveidojot vienotos datu aizsardzības noteikumus, kas būtu spēkā visā Eiropas Savienības teritorijā.


1995.gadā tika pieņemta Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, kas arī šobrīd ir dalībvalstu nacionālajos tiesību aktos iedzīvināts pamata instruments personas datu aizsardzībai. Tajā pašā laikā globalizācijas un jaunu tehnoloģiju attīstības rezultātā rodas arvien jauni aspekti, kuru kontekstā datu aizsardzības regulējums būtu modernizējams. Tādējādi, lai arī turpmāk Eiropas Savienības līmenī garantētu personu tiesības uz augsta līmeņa aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi, ir pieņemts lēmums šobrīd spēkā esošo regulējumu modernizēt.

Pamata izmaiņas, kas tiek piedāvātas Eiropas Komisijas priekšlikumā ir administratīvā sloga mazināšana, personas datu apstrādātāju atbildības un pienākumu palielināšana, personas datu aizsardzības pārkāpuma institūta uzlabošana, „tiesības tikt aizmirstam”, indivīda tiesības piekļūt saviem datiem un tos pārnest un citi būtiski jautājumi.

Vienlaicīgi līdz ar izmaiņām, nemainīgi paliek līdz šim datu aizsardzības jomā ievērotie pamatprincipi - vienotā tirgus ieviešana un efektīva indivīda pamattiesību un brīvības ievērošana, kas noteiktas Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 8.pantā un Līguma par Eiropas Savienības darbību 16.pantā.

Papildu informācija:

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par personas aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un to brīvu apriti:
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/document/review2012/com_2012_11_en.pdf

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un Eiropas Savienības tiesiskuma komisāres Viviānas Redingas tīmekļa vietne: http://ec.europa.eu/reding

Eiropas Komisijas tīmekļa vietne par datu aizsardzību:
http://ec.europa.eu/justice/data-protection

Informācija presei – datu aizsardzības reforma:
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-protection/news/120125_en.htm

Tieslietu ģenerāldirektorāta vispārējo ziņu rubrika:
http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm