Efektīva līdzekļu atgūšanu no parādnieka ir ikviena kreditora interese. Pārrobežu lietās sprieduma izpilde var izrādīties komplicēta. Lai pēc iespēja izvairītos no nepamatotiem šķēršļiem šādā procesā, paātrinātu, vienkāršotu to un reizē sekmētu Eiropas Savienības iekšējā tirgus attīstību, 2004. gada 21. aprīlī tika pieņemta Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr.805/2004, ar ko izveido Eiropas izpildes rīkojumu neapstrīdētiem prasījumiem (turpmāk – EIR regula).

Ar EIR regulu ieviests mehānisms, ar kuru ir iespējams vienā dalībvalstī pieņemtu spriedumu, izlīgumu vai publisku aktu, kas atzīstams par neapstrīdētu prasījumu, civillietās vai komerclietās apstiprināt ar Eiropas izpildes rīkojums neapstrīdētiem prasījumiem (turpmāk - EIR), kas ļauj šo spriedumu, izlīgumu vai publisku aktu brīvi izpildīt Eiropas Savienībā.

EIR ir salīdzināms ar Eiropas Savienības līmeņa izpildrakstu, jo jebkuras Eiropas Savienības dalībvalsts spriedums, kas apstiprināts ar EIR, kļūst automātiski izpildāms visā Eiropas Savienības teritorijā, izņemot Dāniju.

EIR ir alternatīva Briseles I un Briseles Ibis regulā paredzētajam mehānismam sprieduma atzīšanai un izpildei.

Kreditoram, izvēloties EIR procedūru, jāņem vērā, ka EIR regula piemērojama spriedumiem, izlīgumiem, publiskiem aktiem, kas sastādīti saskaņā ar jurisdikcijas noteikumiem un attiecas uz neapstrīdētiem prasījumiem par naudas summas samaksu civillietā vai komerclietā.

Jēdzieni “neapstrīdēts prasījums”, “civillieta”, “komerclieta” ir autonomi jēdzieni, kas tulkojumi saskaņā ar Eiropas Savienības tiesu praksi un regulās ietvertajām definīcijām. Kāds prasījums EIR regulas izpratnē atzīstams par neapstrīdētu, skaidrots EIR regulas 3. panta 1.punktā. Tā, piemēram, prasījumu uzskata par neapstrīdētu, ja parādnieks tiesas procesa gaitā prasījumu nekad nav apstrīdējis saskaņā ar izcelsmes valsts tiesību aktos paredzētajā atbilstīgajām procesuālajām tiesību normām.

EIR procedūra:

  • kreditors vēršas dalībvalsts kompetentajā iestādē (pamatā tā ir iestāde, kas lietu skatījusi pēc būtības) ar lūgumu par EIR izsniegšanu;
  • dalībvalsts kompetentā iestāde pārbauda, vai izpildās EIR izsniegšanas priekšnosacījumi (tiek pārbaudīta sprieduma atbilstība minimālajām procesuālajām garantijām, tai skaitā kādā veidā dokumenti, ar ko celta prasība, tika izsniegti parādniekam, vai parādnieks tika nodrošināts ar atbilstošu informāciju par prasījumu, piemēram, par prasītāju, prasījuma summu un pamatojumu, kā arī par informāciju saistībā ar prasījuma apstrīdēšanu un sekām, ja prasījums netiek apstrīdēts. Eiropas izpildes rīkojumu neizsniegs, ja, piemēram, atbildētājs uz tiesas sēdi aicināts ar sludinājumu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”);
  • kompetentā iestāde, izmantojot standartizētu veidlapu, izdod EIR apstiprinājumu, kam ir Eiropas līmeņa izpildu dokumenta spēks;
  • kreditors vēršas izpildes dalībvalsts kompetentajā iestādē, iesniedzot sprieduma norakstu, EIR apstiprinājuma norakstu un nepieciešamos tulkojumus;
  • izpildes dalībvalsts kompetentā iestāde izpilda EIR.

Izpildes procesu, ciktāl to neierobežo regulas noteikumi, regulē izpildes dalībvalsts tiesību akti. Latvijā, piemēram, EIR izpilde notiek saskaņā ar Civilprocesa likuma E daļu (Tiesas spriedumu izpilde).

Regula piemērojama spriedumiem, izlīgumiem, publiskiem aktiem, kas sastādīti pēc 2005. gada 21. oktobra.

Regula ir spēkā visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, izņemot Dāniju.
Detalizēta informācija par regulas piemērošanu pieejama Eiropas Komisijas sagatavotajā rokasgrāmatā „Praktisks metodiskais līdzeklis par to, kā piemērot regulu par Eiropas izpildes rīkojumu”.
Regulas veidlapas un citu dalībvalstu saskaņā ar regulas 30. pantu paziņotā informācija pieejama Eiropas Tiesiskās sadarbības atlanta civillietās sadaļā par Eiropas izpildes kārtību.