Pēc tam, kad pārrobežu lietas piekritība jeb jurisdikcija un piemērojamās tiesību normas noskaidrotas, lietas dalībnieki var izvēlēties viņu tiesvedībai piemērotāko lietas izskatīšanas kārtību. Kā alternatīva nacionālajam procesam Eiropas Savienībā pieejamas arī t.s. Eiropas procedūras.
Lai vienkāršotu un paātrinātu tiesvedības procesu un samazinātu tiesāšanās izdevumus pārrobežu lietās attiecībā uz neapstrīdētiem prasījumiem par naudas piedziņu Eiropas Savienības ietvaros, 2006. gada 12. decembrī tika pieņemta Eiropas Parlamenta un Padomes regula (EK) Nr.1896/2006, ar ko izveido Eiropas maksājuma rīkojuma procedūru (turpmāk – EMR regula).

Ar EMR procedūru saprot speciālu procesuālu kārtību prasības pieteikuma izskatīšanai, kura detalizēti aprakstīta EMR regulā. Viss process pamātā ir balstīt uz standartizētu veidlapu aizpildīšanu un to pārsūtīšanu starp tiesas iestādi un lietas dalībniekiem. Veidlapas izmantojamas, piemēram, pieteikumam Eiropas maksājuma rīkojumam, šī pieteikuma grozīšanai, Eiropas maksājuma rīkojuma izsniegšanai, paziņojumam par iebildumiem pret Eiropas maksājuma rīkojumu. Visas veidlapas pieejamas ne vien Eiropas e-tiesiskuma portāla attiecīgajā sadaļā, bet arī tiesās, kuras ir kompetentas izdot EMR. Latvijā EMR izdot ir kompetentas vispārējās jurisdikcijas tiesas, savukārt ārvalsts kompetento tiesu ir iespējams ērti atrast, izmantojot Eiropas e-tiesiskums portāla meklēšanas rīku.

Kopš 2017. gada 14. jūlija attiecībā uz EMR procedūru piemērojama Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 16. decembra regula (ES) 2015/2421, ar kuru groza regulu (EK) Nr. 861/2007, ar ko izveido Eiropas procedūru maza apmēra prasībām un EMR regulu.

EMR procedūru piemēro konkrētas, neapstrīdētas summas, kurai pieteikuma par Eiropas maksājuma rīkojumu iesniegšanas brīdī iestājies samaksas termiņš, piedziņai pārrobežu civillietās vai komerclietās.

EMR procedūra:

  • EMR procedūra sākas ar personas pieteikuma par Eiropas maksājuma rīkojuma iesniegšanu dalībvalsts iestādē, kuras jurisdikcijā ir izdot šādu rīkojumu. Jurisdikcija tiek noteikta saskaņā ar attiecīgiem Eiropas Savienības instrumentiem tiesiskās sadarbības jautājumos civillietās un komerclietās – pamatā ar Briseles Ibis regulas noteikumiem;
  • viss turpmākais tiesvedības process pamātā tiek balstīts uz EMR regulas pielikumā pievienotu standartizētu veidlapu aizpildīšanu un to pārsūtīšanu starp kompetento tiesas iestādi un lietas dalībniekiem. Tikai tiem procesuālajiem jautājumiem, kas nav izklāstīti EMR regulā, piemērojami valsts tiesību akti;
  • ja atbildētājs EMR regulā paredzētajā termiņā neiebilst pret EMR, tiesa nekavējoties pasludina EMR par izpildāmu un nosūta to prasītājam;
  • EMR citās dalībvalstīs ir izpildāms bez jebkādiem starpposmiem – nav vajadzīgs iesniegt pieteikumu par tā izpildāmības pasludināšanu;
  • EMR izpildes procesu, ciktāl to neierobežo regulas noteikumi, regulē izpildes dalībvalsts tiesību akti. Latvijā EMR izpilde notiek saskaņā ar Civilprocesa likuma E daļu (Tiesas spriedumu izpilde).

Gadījumā, ja EMR regulā paredzētajā termiņā atbildētājs būs paziņojis par iebildumiem EMR, tiesvedība tiks turpināta izcelsmes dalībvalsts kompetentajā tiesā, ja vien prasītājs nebūs skaidri lūdzis tādā gadījumā izbeigt tiesvedību. Minētajā gadījumā tiesvedība var tikt turpināta saskaņā ar regulu (EK) Nr. 861/2007, ar ko izveido Eiropas procedūru maza apmēra prasībām vai jebkuru attiecīgo valsts civilprocesa procedūru.

Daudzas dalībvalstis, cīnoties ar neapstrīdēto prasījumu masveida piedziņu, nacionālajā līmenī jau ir izveidojušas vienkāršotas maksājuma rīkojuma procedūras, piemēram, Latvijā, šāda procedūra civillietās ir saistību piespiedu izpildīšana brīdinājuma kārtībā. Eiropas maksājuma rīkojuma procedūra (turpmāk – EMR procedūra) šīs dalībvalstu nacionālās procedūras neietekmē.

EMR regulu piemēro kopš 2008. gada 12. decembra.

EMR regula ir spēkā visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, izņemot Dāniju.

Regulas pielikumu veidlapas un citu dalībvalstu saskaņā ar regulas 26. pantu paziņotā informācija pieejama Eiropas Tiesiskās sadarbības atlanta civillietās sadaļā par Eiropas maksājuma rīkojumu.

Eiropas e-tiesiskuma porta sadaļā "Eiropas Tiesiskā sadarbības tīkla publikācijas" citu starpā pieejama arī lietotājiem ērta praktiskā rokasgrāmata par Eiropas maksājuma rīkojuma procedūras regulas piemērošanu.