Eiropas Savienības (ES) Padome kopā ar Eiropas Parlamentu veic likumdošanas un budžeta pieņemšanas funkcijas, kā arī pilda politikas veidošanas un koordinācijas funkcijas. Padomes darbu vada Padomes Ģenerālsekretariāts kopā ar Prezidentūru, kas ir kāda no ES dalībvalstīm, kas 6 mēnešus pilda prezidējošās valsts funkcijas.
2024. gada pirmajā pusgadā (2024. gada 1. janvāris – 2024. gada 30. jūnijs) ES prezidējošā valsts ir Beļģija. Vairāk par Padomes prezidējošo valsti un tās programmu iespējams uzzināt Beļģijas Prezidentūras mājaslapā.


ES Padomes sēdes sagatavošana notiek ekspertu  līmeņa darba grupās Tieslietu ministrijas atbildībā ir šādās ES Padomes darba grupas un tajās izskatāmie aktuālie jautājumi/tiesību aktu priekšlikumi:
    

Darba grupas nosaukums

Aktuālie priekšlikumi izskatīšanas stadijā

Civiltiesību jautājumu darba grupa (JUSTCIV)

 

 

 

 

Priekšlikums Padomes regulai par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, nolēmumu atzīšanu un publisku aktu akceptēšanu vecāku stāvokļa lietās un par Eiropas vecāku stāvokļa apliecības izveidi[1]

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, pasākumu atzīšanu un izpildi un sadarbību pieaugušo personu aizsardzības jautājumos[2]

Priekšlikums Padomes lēmumam, ar ko dalībvalstis tiek pilnvarotas Eiropas Savienības interesēs kļūt vai turpināt būt par 2000. gada 13. janvāra Konvencijas par pieaugušo personu starptautisko aizsardzību līgumslēdzējām pusēm[3]

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par ārpuslīgumiskās civiltiesiskās atbildības noteikumu pielāgošanu mākslīgajam intelektam (MI atbildības direktīva)[4]

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par sabiedrības līdzdalībā iesaistījušos personu aizsardzību pret acīmredzami nepamatotu vai ļaunprātīgu tiesvedību ("stratēģisku tiesvedību pret sabiedrības līdzdalību")[5] (trialoga stadija)

Datu aizsardzības tiesību darba grupa (Data protection)

Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko paredz papildu procesuālos noteikumus attiecībā uz Regulas (ES) 2016/679 īstenošanu[6]

Uzņēmējdarbības tiesību darba grupa (COMPET)

 

 

 

Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par Eiropas pārrobežu asociācijām [7]

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par maksājumu kavējumu novēršanu komercdarījumos[8]

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvas 2009/102/EK un (ES) 2017/1132 attiecībā uz turpmāku digitālo rīku un procesu izmantošanas paplašināšanu un modernizēšanu sabiedrību tiesību jomā[9]

Priekšlikums direktīvai par uzņēmumu pienācīgu rūpību attiecībā uz ilgtspēju un ar ko groza Direktīvu (ES) 2019/1937[10] (trialoga stadija)

Intelektuālo īpašuma tiesību darba grupa

 

 

 

 

 

 

 

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par standartam būtiskiem patentiem un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 2017/1001[11]

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par obligāto licencēšanu krīzes pārvarēšanai un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 816/2006[12]

Priekšlikums regulai par vienoto papildu aizsardzības sertifikātu augu aizsardzības līdzekļiem[13]

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par augu aizsardzības līdzekļu papildu aizsardzības sertifikātu (pārstrādāta versija)[14]

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par vienoto papildu sertifikātu zālēm[15]

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par zāļu papildu aizsardzības sertifikātu (pārstrādāta versija)[16]

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 6/2002 par Kopienas dizainparaugiem un atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 2246/2002[17] (trialoga stadija)

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dizainparaugu tiesisko aizsardzību (pārstrādāta redakcija)[18]  (trialoga stadija)

Vispārējo lietu jautājumu darba grupa (GAG)

 

 

 

 

 

Priekšlikums ES Padomes regulai par Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlēšanās, ar ko atceļ Padomes Lēmumu (76/787/EOTK, EEK, Euratom) un Aktu par Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlēšanās, kas pievienots minētajam lēmumam, un ar ko groza Regulu (ES, Euratom) Nr. 1141/2014[19]

Priekšlikums Padomes direktīvai, ar kuru paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā tiesības balsot un kandidēt pašvaldību vēlēšanās izmanto Savienības pilsoņi, kas dzīvo dalībvalstī, kuras pilsoņi tie nav (pārstrādāta redakcija)[20]

Priekšlikums ES Padomes direktīvai, ar ko nosaka sīki izstrādātu kārtību  balsstiesību un tiesību kandidēt Eiropas Parlamenta vēlēšanās izmantošanai Eiropas Savienības pilsoņiem, kas dzīvo dalībvalstī, kuras pilsoņi tie nav (pārstrādātā redakcija)[21]

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu statūtiem un finansēšanu (pārstrādāta versija)[22] (trialoga stadija)

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par politiskās reklāmas pārredzamību un mērķorientēšanu[23] (trialoga stadija)

 

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko izveido saskaņotas prasības iekšējā tirgū attiecībā uz trešo valstu vārdā veiktas interešu pārstāvības pārredzamību un groza Direktīvu (ES) 2019/1937 [35].

E-Tiesiskuma darba grupa (e-Justice)

                                          

Eiropas Parlamenta un Padomes regula par tiesu iestāžu sadarbības digitalizāciju un tiesu pieejamību civillietās, komerclietās un krimināllietās un par grozījumiem dažādos tiesību aktos tiesu iestāžu sadarbības jomā[24] (trialoga stadija)

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz tiesu iestāžu sadarbības digitalizāciju groza Padomes Direktīvu 2003/8/EK, Padomes Pamatlēmumus 2002/465/TI, 2002/584/TI, 2003/577/TI, 2005/214/TI, 2006/783/TI, 2008/909/TI, 2008/947/TI, 2009/829/TI un 2009/948/TI un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/41/ES[25] (trialoga stadija)

Tiesu iestāžu sadarbības krimināllietās darba grupa (COPEN)

 

 

 

 

 

 

 

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par tiesvedības nodošanu krimināllietās[26]

Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par korupcijas apkarošanu, ar ko aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2003/568/TI un Konvenciju par cīņu pret korupciju, kurā iesaistītas Eiropas Kopienu amatpersonas vai Eiropas Savienības dalībvalstu amatpersonas, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Eiropas Parlamenta Direktīvu (ES) 2017/1371[27]

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko paredz minimālos noteikumus, lai novērstu un apkarotu neatļautas ieceļošanas, tranzīta un uzturēšanās atvieglojumus Savienībā, un ar ko aizstāj Padomes Direktīvu 2002/90/EK un Padomes Pamatlēmumu 2002/946 TI[28]

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par līdzekļu atgūšanu un konfiskāciju[29] (trialoga stadija)

Priekšlikumu direktīvai par  noziedzīgu nodarījumu un sodu definēšanu attiecībā uz Savienības ierobežojošo pasākumu pārkāpumiem [30] (trialoga stadija)

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2011/36/ES par cilvēku tirdzniecības novēršanu un apkarošanu un cietušo aizsardzību[31] (trialoga stadija)

Priekšlikums direktīvai par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē apkarošanu[32](trialoga stadija)

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko pārskata Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2008/99/EK (2008. gada 19. novembris) par vides krimināltiesisko aizsardzību[33] (trialoga stadija)

Priekšlikumu direktīvai par seksuālas vardarbības pret bērniem, bērnu seksuālas izmantošanas un bērnu pornogrāfijas apkarošanu un ar kuru aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2004/68/TI (pārstrādātā versija) [36].

Eiropas Savienības tiesas darba grupa (COUR)

Eiropas Savienības Tiesas lūgums grozīt Eiropas Savienības Tiesas Statūtu Protokolu Nr. 3, sekojot Līguma par Eiropas Savienības Darbību 281. pantam.[34]

 

 


[1] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:52022PC0695

[2] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:52023PC0280

[3] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=COM:2023:281:REV1

[4] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:52022PC0496

[5] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:52022PC0177

[6] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:52023PC0348

[7] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=COM%3A2023%3A516%3AFIN&qid=1693910621013

[8] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2023:533:FIN

[9] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:52023PC0177

[10] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:52022PC0071

[11] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:52023PC0232

[12] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:52023PC0224

[13] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:52023PC0221

[14] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:52023PC0223

[15] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:52023PC0222

[16] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:52023PC0231

[17] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:52022PC0666

[18] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:52022PC0667

[19] https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0129_LV.html

[20] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:52021PC0733

[21] https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/15_1_177537_epproposal_en.pdf

[22] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:52021PC0734

[23] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:52021PC0731

[24] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:52021PC0759

[25] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:52021PC0760

[26] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52023PC0185

[27] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2023%3A234%3AFIN

[28] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=comnat%3ACOM_2023_0755_FIN

[29] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52022PC0245

[30] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022PC0684

[31] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52022PC0732

[32] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52022PC0105

[33] https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/1_1_179760_prop_dir_env_en.pdf

[34] https://curia.europa.eu/upload/docs/application/pdf/2022-12/demande_transfert_ddp_tribunal_en.pdf

[35] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:52023PC0637 

[36] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52024PC0060