Eiropas Savienības Tiesa (turpmāk – Tiesa) 2012. gada 19. jūlijā ir pasludinājusi spriedumu lietā Nr.C-470/11 Garkalns. Šajā lietā Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāts (turpmāk – Senāts) vērsās Tiesā ar jautājumu par to, vai  ar pakalpojumu sniegšanas brīvību  ir savienojama pašvaldībām piešķirtā lielā rīcības brīvība, tām ļaujot atteikt izsniegt atļauju kazino, spēļu zāles vai bingo zāles atvēršanai, pamatojoties uz “būtisku valsts un attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interešu aizskārumu”.

Atbildot uz prejudiciālo jautājumu, Tiesa atgādināja, ka saskaņā ar tās iedibināto judikatūru azartspēļu tiesiskais regulējums ir viena no jomām, kurās dalībvalstu starpā pastāv ievērojamas atšķirības morāles, reliģijas un kultūras aspektos. Tā kā šajā aspektā nav veikta saskaņošana, tad katras dalībvalsts ziņā ir šajās jomās atbilstoši savai vērtību skalai izvērtēt attiecīgo interešu aizsardzībai izvirzāmās prasības, tomēr dalībvalstu noteiktajiem ierobežojumiem ir jāatbilst no Tiesas judikatūras izrietošajām samērīguma prasībām un tie ir jāpiemēro nediskriminējošā veidā. Saistībā ar pakalpojumu sniegšanas brīvības ierobežojumu attaisnojamību Tiesa spriedumā norādīja, ka pakalpojumu sniegšanas brīvības ierobežojums, kas ir noteikts Latvijas tiesiskajā regulējumā, lai nodrošinātu mērķi aizsargāt patērētājus pret riskiem, kas saistīti ar azartspēlēm, ir pieļaujams, ja valsts tiesiskā regulējuma mērķis patiešām atbilst rūpēm samazināt spēļu iespējas un saskaņoti un sistemātiski ierobežot darbības šajā jomā vai nodrošināt apkārtnes iedzīvotāju mieru, vai vispārējā veidā – nodrošināt sabiedrisko kārtību. Tiesa spriedumā arī atgādināja, ka azartspēļu jomā valsts iestādēm ir rīcības brīvība, lai noteiktu prasības, kas ir nepieciešamas patērētāju un sociālās kārtības aizsardzībai, ciktāl kompetento iestāžu rīcības brīvība tiek izmantota pārskatāmā veidā, kurš ļauj pārbaudīt atļaujas izsniegšanas procedūras objektivitāti.

Līdz ar iepriekšminēto, Tiesa atbalstot Latvijas Republikas pozīciju, norādīja, ka ar pakalpojumu sniegšanas brīvību ir savienojams tāds valsts tiesiskais regulējums, ar kuru pašvaldībām ir piešķirta liela rīcības brīvība atteikt izsniegt atļauju kazino, spēļu zāles vai bingo zāles atvēršanai, pamatojoties uz vispārējiem primāriem sabiedrības interešu apsvērumiem.

Ar pilnu sprieduma tekstu iespējams iepazīties www.curia.europa.eu  (lieta Nr. C-470/11).