Informācija plašsaziņas līdzekļiem

2018. gada 10. aprīlī

Eksperti spriež, kā sekmēt bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un darba tirgū

 

2018. gada 9. aprīlī, Tieslietu ministrijas (TM) sadarbībā ar Ieslodzījuma vietu pārvaldi (IeVP) un Valsts probācijas dienestu (VPD) organizētajā diskusijā “Cik efektīvi notiek bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū?” ieslodzījuma vietu, VPD, pašvaldību, nevalstisko organizāciju un Labklājības ministrijas eksperti runāja par ciešāka sadarbības tīkla veidošanu atbalsta sniegšanai personām, kas atbrīvojušies no ieslodzījuma.

TM Valsts sekretārs Raivis Kronbergs pasākuma atklāšanā atzina: “Kritiski nepieciešams aktivizēt sabiedrībā esošos resursus, kam ir nozīmīga loma personas resocializācijas uzturēšanai pēc soda beigām. Katram no sabiedrības sektoriem ir milzīgi resursi šo personas pozitīvo pārmaiņu uzturēšanā – pašvaldībām, komersantiem, nevalstiskajām organizācijām un citiem sektoriem. Bieži vien šie sektori pat neapzinās par savu lomu un nozīmīgumu, tāpēc par to ir jāatgādina un jāizskaidro. Svarīgi ir stiprināt šo sektoru sadarbības tīklu, lai sekmētu ar kriminālsodu notiesāto cilvēku atgriešanos sabiedrībā pēc soda izciešanas un novērstu atkārtotu noziedzību.”

Pērn no ieslodzījuma vietām pēc pilna soda termiņa izciešanas atbrīvotas ap 1350 personām, 320 bijušie notiesātie brīvībā devušies bez noteiktas dzīves vietas. Kā atzīst IeVP priekšniece Ilona Spure: “Praksē novērojam, ka tieši šiem cilvēkiem ir lielāks atkārtotu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanas risks, nestabilās sociālās situācijas dēļ. Tādēļ gan pašvaldībām, gan cietumiem jāstiprina sadarbība, lai nodrošinātu šiem cilvēkiem pietiekamu atbalstu resocializācijas procesa turpināšanai arī pēc ieslodzījuma”.

Kopš 2016. gada decembra IeVP īsteno divus Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzfinansētus projektus “Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū” un “Resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšna”.

Sadarbībā ar IeVP, TM šogad plāno organizēt vēl trīs diskusijas par resocializācijas nozīmi un ieguvumiem, piesaistot vairāku institūciju ekspertus un pārrunājot starpinstitūciju efektīvo sadarbību, lai sekmētu bijušo ieslodzīto integrāciju darba tirgū.

IeVP projekts “Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū” paredz veicināt ieslodzīto un bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un to iesaisti darba tirgū, kā arī atbalsta pasākumu īstenošanu bijušo ieslodzīto ģimenēm. Projekta īstenošanas gaitā plānots ieviest brīvprātīgo darbu kā soda izpildes procesa sastāvdaļu, tai skaitā iedzīvināt brīvprātīgo darbu ieslodzījuma vietās. Tiek īstenoti pasākumi ieslodzīto un bijušo ieslodzīto karjeras plānošanai (karjeras konsultācijas, valsts valodas apmācība u.c.). Tāpat tiek īstenotas dažādas aktivitātes, kas saistītas ar atbalsta sniegšanu ieslodzīto un bijušo ieslodzīto ģimenēm, piemēram, speciālistu konsultācijas, pasākumi ieslodzīto tuviniekiem (ģimenes dienas ieslodzījuma vietās) u.c.

Savukārt projekts "Resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšana" ir vērsts uz ieslodzījuma vietu un probācijas darbinieku profesionālās kapacitātes celšanu un mācību sistēmas pilnveidi. Projektā plānots nodrošināt apjomīgu apmācību, atbalsta un motivācijas pasākumu ieviešanu, kā arī darbinieku atlases sistēmas pilnveidi.  Projektā tiks izvērtēta esošā resocializācijas sistēma un izstrādāts mehānisms tās efektivitātes paaugstināšanai, apzinot un praksē ieviešot jaunus instrumentus (resocializācijas programmas, atbalsta programmas u.c.), kam būs tieša ietekme uz ieslodzīto un bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un darba tirgū. Tāpat projektā tiks veikta virkne pētījumu, uz kuru rezultātiem tiks balstīta rekomendāciju izstrāde un metodes esošās resocializācijas sistēmas pilnveidei.

 

Diskusija notika TM ESF projekta Nr. 10.1.2.0/15/TP/008 “Tehniskā palīdzība Tieslietu ministrijai kā atbildīgajai iestādei informācijas un publicitātes pasākumu īstenošanā” ietvaros. Projektu 85% apmērā finansē Eiropas Sociālais fonds un 15% ir valsts budžeta finansējums.

 

Papildu informācija:

Ksenija Lučko

Tieslietu ministrijas

Projektu departamenta
Eiropas Savienības fondu nodaļas
sabiedrisko attiecību speciāliste (ES fondu jautājumos)

Tel.: 67036837
E-pasts: Ksenija.Lucko@tm.gov.lv