29.septembrī, Briselē, Eiropas Savienības (ES) Konkurētspējas ministru padomes sanāksmē dalībvalstis diskutēja par ES Padomes sagatavoto līguma projektu vienotās patentu tiesas izveidei.

Diskusijā Prezidentūru aicināja turpināt iesākto darbu ar mērķi līdz šī gada beigām panākt politisko vienošanos par vienota spēka Eiropas patenta sistēmas izveidi.

Padomes sanāksmē galvenais uzsvars tika likts uz nepieciešamību izveidot tādu līgumu, kurš būtu saderīgs ar līgumu par ES un par tās darbību un ES Tiesas konkrētu atzinumu. Vairākums dalībvalstu atbalstīja izmaksu ziņā pieejamu un tiesiski noteiktu sistēmu, kas nodrošinātu šādus nosacījumus: līgums būs saistošs ES dalībvalstīm, trešās valstis nebūs līguma dalībvalstis, izveidotā ES patentu tiesa piemēros ES tiesības un ievēros ES normatīvo aktu pārākumu attiecībā pret dalībvalstu nacionālajiem normatīvajiem aktiem. Līgums ietvers arī indivīdu aizsardzību garantiju gadījumos, kad Patentu tiesas darbības rezultātā tiktu pārkāptas ES tiesības.

Patentu tiesvedības sistēma plānota kā ekskluzīva ES vienotās Patentu tiesas sistēma, kurā skatītu lietas par patenta anulēšanu patentspējas trūkuma dēļ, patentu pārkāpumus un citus ar patentiem saistītus strīdus. Patentu tiesas spriedumiem būtu spēks visās līguma projektā iesaistīto dalībvalstu teritorijās.

Latvija atbalsta nepieciešamību risināt patentu tiesvedības jautājumus, uzsverot, ka ir svarīgi nodrošināt jaunās Patentu tiesas sistēmas pieejamību mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. To var panākt, nodrošinot pieejamas tiesvedības izmaksas. Tāpat Latvija uzskata, ka šādu tiesu nepieciešams veidot atbilstoši ES un nacionālo tiesību prasībām.

Latvija uzskata, ka būtu nepieciešams nodrošināt līguma projekta saderību ar spēkā esošajiem ES tiesību instrumentiem ar mērķi novērst neskaidrības, nodrošināt tiesisko noteiktību un skaidri nošķirt attiecīgo tiesību aktu piemērošanas jomu.

Tāpat Latvijai svarīgi jautājumi, par kuriem ir nepieciešams turpināt diskusijas ir valodu lietojums tiesas procesā, tiesvedības izmaksas, Latvijas kompetento institūciju iesaistīšana tiesas nolēmumu izpildē, kā arī solidāra dalībvalstu finansiālā atbildība.

Šī gada 10.martā ES Konkurētspējas ministru padome pieņēma lēmumu, ar ko atļauj ciešāku sadarbību attiecībā uz vienotas patentu aizsardzības izveidi. Ciešākas sadarbības mehānismā ir iesaistījušās 25 ES dalībvalstis, tai skaitā Latvija.

Līga Brice
Tieslietu ministrijas
Sabiedrisko attiecību speciāliste
E-pasts: liga.brice@tm.gov.lv
Tālr.: 67036739, 26485232
Adrese: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536
www.tm.gov.lv
http://twitter.com/tieslietas
www.flickr.com/photos/tieslietas/