Līdz š.g. 6. jūnijam ieinteresētās puses ir aicinātas sniegt viedokli uz Eiropas Komisijas (EK) ierosinātās publiskās apspriedes jautājumiem par iespējām veicināt ES finanšu interešu aizsardzību.

Šobrīd ES līmenī ir spēkā 1995.gada konvencija par Kopienas finanšu interešu aizsardzību, darbojas Eiropas birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF) un Eurojust. Tomēr, šī brīža ekonomiskie apstākļi rada nepieciešamību izveidot papildus ES līmeņa kontroles mehānismu. Turklāt, arī Lisabonas līgums paredz šāda mehānisma izveidi, proti, lai apkarotu noziegumus, kas skar ES finansiālās intereses, Eurojust ietvaros var izveidot atsevišķu institūciju – Eiropas prokuroru. Eiropas prokurors būtu atbildīgs par finanšu noziegumu, kas skar ES intereses, izmeklēšanu, kā arī veiktu prokurora funkcijas dalībvalstu tiesās saistībā ar nodarījumiem pret ES finanšu interesēm. Vienlaikus pastāv arī iespēja paplašināt Eiropas prokurora pilnvaras, tā izveidošanas laikā vai vēlāk.

Publiskās apspriedes jautājumi ir vērsti uz to, lai noskaidrot dalībvalstu viedokli, pirmkārt, attiecībā uz krimināltiesību pielāgošanu nolūkā aizsargāt ES finanšu intereses. Otrkārt, par nepieciešamību veidot Eiropas prokurora institūciju. 

Jāatzīmē, ka Stokholmas programmas (Atvērta un droša Eiropa - tās pilsoņu un viņu aizsardzības labā) Rīcības plāns paredz, ka EK 2013.gadā nāks klajā ar Komunikāciju par Eiropas prokurora izveidošanu uz Eurojust bāzes. Publiskās apspriedes ietvaros sniegtās atbildes tiks izmantotas Komunikācijas izstrādē.

Publiskās apspriedes jautājumi ir atrodami:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/criminal/opinion/120307_en.htm