Hāgas Starptautiskās privāttiesību konferences ietvaros 2007.gada 23.novembrī tika pieņemta Hāgas Konvencija par uzturlīdzekļu bērniem un cita veida ģimenes uzturēšanas līdzekļu pārrobežu piedziņu.

Latvijai Hāgas 2007.gada uzturlīdzekļu konvencija ir saistoša kopš 2014.gada 1.augusta, kad tai pievienojās Eiropas Savienība. Eiropas Savienības dalībvalstis vienojās nodot Eiropas Savienībai kompetenci Hāgas 2007.gada uzturlīdzekļu konvencijas jautājumos, tādēļ šo konvenciju dalībvalstu vārdā noslēdza Eiropas Savienība viena pati.

Eiropas Savienība 2011. gada 9.jūnija Padomes lēmuma par to, lai Eiropas Savienības vārdā apstiprinātu Hāgas 2007. gada uzturlīdzekļu konvenciju I pielikuma B punktā deklarējusi, ka tā paplašina Hāgas 2007.gada uzturlīdzekļu konvencijas II un III nodaļas piemērošanu arī attiecībā uz laulātā uzturēšanas līdzekļiem. Hāgas 2007.gada uzturlīdzekļu konvenciju, tāpat kā Regulu (EK) Nr.4/2009 jeb Uzturlīdzekļu regulu, piemēro ne vien uzturlīdzekļu saistībām iepretim bērnam, bet arī uzturlīdzekļu saistībām, kas izriet no ģimenes attiecībām.


Hāgas 2007.gada uzturlīdzekļu konvencijas noteikumi vairākos aspektos ir ļoti līdzīgi Uzturlīdzekļu regulas noteikumiem, jo Eiropas Savienības mērķis, izstrādājot Uzturlīdzekļu regulu bija pārņemt Hāgas 2007.gada uzturlīdzekļu konvencijas noteikumus un mēģināt vienoties par vēl ciešāku sadarbību, nekā paredzēta Hāgas 2007.gada uzturlīdzekļu konvencijā. Tā, piemēram, Hāgas 2007.gada uzturlīdzekļu konvencijā noteikumi par centrālo iestāžu tīkla izveidi un sadarbību starp šīm centrālajām iestādēm, kas paredzēti uzturlīdzekļu kreditoru interešu nodrošināšanai, ir identiski Uzturlīdzekļu regulas noteikumiem.

Tāpat Hāgas 2007.gada uzturlīdzekļu konvencijā ir iekļauti noteikumi par vienā Hāgas 2007.gada uzturlīdzekļu konvencijas līgumvalstī uzturlīdzekļu lietā pieņemta nolēmuma atzīšanu un izpildi citā līgumvalstī. Hāgas 2007.gada uzturlīdzekļu konvencijā, atšķirībā no Uzturlīdzekļu regulas, nav paredzēta vienā līgumvalstī uzturlīdzekļu lietā pieņemta nolēmuma automātiskas atzīšana un izpilde citā līgumvalstī.   

Papildu informāciju par Hāgas 2007.gada uzturlīdzekļu konvencijas izpratni un piemērošanu var atrast Hāgas 2007.gada uzturlīdzekļu konvencijas Izskaidrojošajā ziņojumā.