Informatīvas rakstura materiāli latviešu valodā (saraksts nav izsmeļošs).
 

 • Kačevska, I. Taktiskās tiesvedības sekas un identisku prasību izskatīšanas principi starptautiskajā civilprocesā. Aktuālas tiesību realizācijas problēmas. Latvijas Universitātes 69.konferences rakstu krājums. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2011.
 • Rudevska, B. Publiskās kārtības (ordre public) jēdziens starptautiskajā civilprocesā: klasiskā izpratne. Aktuālas tiesību realizācijas problēmas. Latvijas Universitātes 69.konferences rakstu krājums. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2011.
   
 • Kolomijceva, J. Ārvalsts likuma piemērošana. Aktuālas tiesību realizācijas problēmas. Latvijas Universitātes 69.konferences rakstu krājums. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2011.
   
 • Kucina, I. Latvijas tiesu prakse bērnu pārrobežu prettiesiskas aizvešanas vai aizturēšanas lietās. Aktuālas tiesību realizācijas problēmas. Latvijas Universitātes 69.konferences rakstu krājums. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2011.
   
 • Kolomijceva, J. Ārvalsts likuma piemērošana civilprocesā. // Jurista Vārds – 2010. – Nr.51.
   
 • Persano, F. No Briseles IIbis regulas līdz priekšlikumam Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr.2201/2003 attiecībā uz jurisdikciju laulības lietās un ievieš noteikumus par šajās lietās piemērojamām tiesībām. Rēzekne: SIA „Latgales druka”, 2010. Tieslietu ministrija.  
   
 • Beaumont, P. Piekritība pārrobežu lietās par vecāku atbildību. Rēzekne: SIA „Latgales druka”, 2010. Tieslietu ministrija.
   
 • Schulz, A. Briseles IIbis Regula: spriedumu atzīšana un izpilde lietās par vecāku atbildību; ar bērna atpakaļatdošanu un saskarsmes tiesībām saistīto spriedumu ekzekvatūras atcelšanas praktiskie un juridiskie aspekti. Rēzekne: SIA „Latgales druka”, 2010. Tieslietu ministrija. 
   
 • Kucina, I., Zikmane, A. Briseles IIbis Regulas jurisdikcijas normu piemērošana laulības lietās un vecāku atbildības lietās Latvijas tiesās. Rēzekne: SIA „Latgales druka”, 2010. Tieslietu ministrija. 
   
 • Skudra, A., Kucina, I. Briseles IIbis Regulas un Hāgas 1980.gada konvencijas normu piemērošana bērnu nolaupīšanas lietās Latvijas tiesās. Rēzekne: SIA „Latgales druka”, 2010. Tieslietu ministrija.
   
 • Kalnmeiere, D. Bērna atdošanas radīts kaitējuma risks un bērna iebildumi pret atgriešanos. // Jurista Vārds – 2010. – Nr.7
   
 • Kalnmeiere, D. Bērna iedzīvošanās jaunajā vidē un piekrišana bērna pārrobežu nolaupīšanai. // Jurista Vārds – 2010. – Nr.6
   
 • Kucina, I. Bērnu pārrobežu nolaupīšanas civiltiesiskie aspekti. // Jurista Vārds – 2009. - Nr. 29
   
 • Rudevska, B. Eiropas maksājuma rīkojuma procedūra: piemērošana un problēmjautājumi. // Jurista Vārds – 2009. – Nr.24/25
   
 • Kucina, I. Starptautiskā civilprocesuālā sadarbība. // Jurista Vārds – 2009. – Nr.9
   
 • Palčevska, D. Eiropas procedūru piemērošanas jautājumi. // Jurista Vārds – 2009. – Nr.9
   
 • Papāne, I. Latvijas tiesu prakse vecāku īstenotas bērnu pārrobežu nolaupīšanas lietās. // Jurista Vārds – 2009. - Nr. 6
   
 • Rudevska, B. Regulas Nr.44/2001 piemērošanas prakse Latvijas tiesās. // Jurista Vārds – 2008. – Nr.28
   
 • Strautiņš, E. Ievads ārvalsts likuma piemērošanā. // Jurista Vārds – 2006. – Nr.30
   
 • Strautiņš, E. Ārvalsts likuma satura noskaidrošana. // Jurista Vārds – 2006. – Nr.36
   
 • Strautiņš, E. Ārvalsts likuma piemērošanas kārtība. // Jurista Vārds – 2006. – Nr.38
   
 • Strautiņš, E. Ārvalsts likuma piemērošanas izslēgšana. // Jurista Vārds – 2006. – Nr.46
   
 • Palčevska, D. Civillietu un komerclietu piekritība Eiropas Savienībā. // Jurista Vārds – 2005. – Nr.4 un Nr.5