This publication has been produced within the project JUST/2013/JCIV/AG/4691 „The Court of Justice of the European Union and its case law in the area of civil justice” with the financial support of the Civil Justice Programme of the European Union. The contents of this publication are sole responsibility of the Ministry of Justice of Latvia and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission.”

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Komisijas īpašās programmas "Civiltiesības" finansiālu atbalstu projekta nr. JUST/2013/JCIV/AG/4691 „Eiropas Savienības Tiesa un tās judikatūra pārrobežu tiesiskās sadarbības jomā civillietās” ietvaros. Par  publikācijas saturu ir atbildīga Latvijas Republikas Tieslietu ministrija, un tas nekādā veidā neatspoguļo Eiropas Komisijas viedokli.

 

2014. gada 1. martā Tieslietu ministrija uzsāka īstenot Eiropas Komisijas īpašās programmas „Civiltiesības” projektu Nr. JUST/2013/JCIV/AG/4691 „Eiropas Savienības Tiesa un tās judikatūra pārrobežu tiesiskās sadarbības jomā civillietās”.

Projekta mērķis ir novērst šķēršļus Eiropas Savienības civiltiesību jomā, analizējot Eiropas Savienības tiesību aktu piemērošanu civiltiesību jomā nacionālajā līmenī, kā arī veicinot Eiropas Savienības Tiesas judikatūras atbilstīgu piemērošanu nacionālo tiesu spriedumos un tiesību aktu izstrādē.

Projekta ietvaros paredzēts izstrādāt vadlīnijas „Efektīva Eiropas Savienības tiesību aktu pārrobežu tiesiskās sadarbības jomā civillietās izstrāde, pārņemšana, ieviešana un piemērošana”, kā arī veikt pētījumu „Eiropas Savienības Tiesa un tās judikatūras pārrobežu tiesiskās sadarbības jomā civillietās ietekme uz nacionālajām tiesām un iestādēm”.

Pētījuma ietvaros tiks analizēta un pētīta Eiropas Savienības Tiesas judikatūras civiltiesiskajā jomā piemērošana Latvijas, Ungārijas, Apvienotajās Karalistes un divu citu Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālo tiesu spriedumos un nacionālajos tiesību aktos, lai konstatētu problēmas un rastu risinājumus biežākai un efektīvākai Eiropas Savienības Tiesas judikatūras piemērošanai.

Vadlīniju izstrādes ietvaros tiks pētīta situācija, apkopota informācija un labā prakse par to, kā Eiropas Savienības tiesību akti pārrobežu tiesiskās sadarbības jomā civillietās tiek izstrādāti, pārņemti, ieviesti un piemēroti nacionālajā līmenī Latvijā, Ungārijā, Apvienotajā Karalistē un divās citās Eiropas Savienības dalībvalstīs, kā arī, vai pastāv šo Eiropas Savienības tiesību aktu efektīvas pārņemšanas kontrole nacionālajā līmenī.

2014. gada augustā iepirkuma rezultātā ar zvērinātas advokātes Ingas Kačevskas biroju noslēgti līgumi par pētījuma un vadlīniju izstrādi, kuru ietvaros minētie dokumenti tiks izstrādāti ciešā sadarbībā ar Tieslietu ministrijas un projekta ārvalstu partneru ekspertiem.

Pētījuma un vadlīniju izstrādi plānots pabeigt 2015. gada februārī.