2014. gada 8., 12. un 14. augustā izsludināti konkursi Eiropas Komisijas (EK) Tieslietu ģenerāldirektorāta (DG Justice) programmu „Tiesiskums 2014-2020” (Justice Programme 2014-2020) un „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014-2020” (Rights, Equality and Citizenship Programme 2014-2020) 2014.gada darba programmu ietvaros.

  1. Programmā „Tiesiskums 2014-2020” 8.augustā izsludināts atklāts konkurss ”Aicinājums iesniegt projekta pieteikumus, lai atbalstītu starptautiskus projektus ES narkotiku apkarošanas politikas jomā”

Šajā konkursā tiks pieņemti projektu iesniegumi, kuri izstrādāti saskaņā ar ES politiku narkotiku apkarošanas jomā, īpaši uzsverot jauno psihoaktīvo vielu izplatības novēršanu, atkarīgo cilvēku rehabilitācijas sistēmas attīstību, pieredzes apmaiņu narkotiku piedāvājuma un pieprasījuma mazināšanā, kā arī pilsoniskās sabiedrības iesaisti ES Narkomānijas apkarošanas stratēģijā 2013.-2020. (EU Drug Strategy 2013-2020) un ES Narkotiku rīcības plānā 2013.-2016. gadam (EU Drugs Action Plan 2013-2016) noteikto prioritāšu īstenošanā.

Konkursa ietvaros atbalstāmās darbības: datu vākšana, aptaujas, pētījumi, apmācības, mācību organizēšana, pieredzes apmaiņa, sabiedrības informēšana.

Pieteikuma iesniedzējs var būt valsts iestāde, kā arī nevalstiska vai starptautiska organizācija, kura likumīgi darbojas kādā no ES dalībvalstīm (programmā nepiedalās Lielbritānija un Dānija). Projekta iesniegumam jābūt starptautiskam un tajā jāpiedalās organizācijām no vismaz divām programmas „Tiesiskums 2014 - 2020” dalībvalstīm. Līdzfinansējuma likme ir līdz 80% no projekta attiecināmajām izmaksām, ES līdzfinansējuma (granta) minimums ir 75 000 euro; granta maksimālais apmērs nav noteikts. Kopumā konkursā paredzētais budžets ir 2,509 miljoni euro.

Projektu iesniegumi jāiesniedz EK Tieslietu ģenerāldirektorātā (izmantojot PRIAMOS sistēmu) līdz 2014. gada 5. novembrim, pulksten 12.00 pēc Centrāleiropas laika. Informācija par finansējuma piešķiršanu projektu pieteikumu iesniedzējiem tiks sniegta indikatīvi 2015. gada maijā un projektu līgumi tiks noslēgti 2015. gada jūnijā-augustā.

Konkursa sludinājums EK Tieslietu ģenerāldirektorāta mājaslapā: http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/just_2014_jdru_ag_drug_en.htm

2. Programmā „Tiesiskums 2014-2020” 12. augustā izsludināts atklāts konkurss „Aicinājums iesniegt projektu iesniegumus, lai atbalstītu starptautiskus projektus tiesu sistēmas darbinieku apmācībām ES mērogā”.

Šajā konkursā tiks pieņemti projektu iesniegumi, kuri izstrādāti, balstoties uz ES pilotprojekta Eiropas Tiesnešu apmācībā[1] sniegtajām apmācībām, vai ES mēroga labas prakses piemēriem[2] tiesnešu apmācību jomā civiltiesību, krimināltiesību, pamattiesību u.c. jautājumos – valodu apmācības; zināšanas par citu ES dalībvalstu tiesību sistēmām.

Konkursa ietvaros atbalstāmās darbības: interaktīvu, uz rezultātu vērstu apmācību organizēšana; daudzpusēja pieredzes apmaiņa starp tiesu darbiniekiem (izņemot tiesnešus un prokurorus, kuru apmācības tiek organizētas Eiropas Tiesiskās apmācības tīkla ietvaros); apmācību programmu satura izstrāde mācībām klātienē vai elektroniskā vidē, kā arī pašmācībām; apmācītāju apmācība (train-the-trainers, pasākumi, kuri vērsti uz atbalstu apmācību organizēšanai citās ES dalībvalstīs).

Pieteikuma iesniedzējs var būt valsts iestāde, kā arī nevalstiska vai starptautiska organizācija, kura likumīgi darbojas kādā no ES dalībvalstīm (programmā nepiedalās Lielbritānija un Dānija). Projekta iesniegumam jābūt starptautiskam un tajā jāpiedalās organizācijām no vismaz divām programmas „Tiesiskums 2014 - 2020” dalībvalstīm. Līdzfinansējuma likme ir līdz 80% no projekta attiecināmajām izmaksām, ES līdzfinansējuma (granta) minimums ir 50 000 euro; granta maksimālais apmērs nav noteikts. Kopumā konkursā paredzētais budžets ir 5 miljoni euro.

Projektu iesniegumi jāiesniedz EK Tieslietu ģenerāldirektorātā (izmantojot PRIAMOS sistēmu) līdz 2014. gada 17. novembrim, pulksten 12.00 pēc Centrāleiropas laika. Informācija par finansējuma piešķiršanu projektu pieteikumu iesniedzējiem tiks sniegta 2015.gadā; pagaidām izsludinātajā konkursā nav precizēts mēnesis.

Konkursa sludinājums EK Tieslietu ģenerāldirektorāta mājaslapā: http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/just_2014_jtra_ag_ejtr_en.htm

3. Programmā „Tiesiskums 2014-2020” 12. augustā izsludināts atklāts konkurss „Aicinājums iesniegt projektu iesniegumus, lai veicinātu par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu aizdomās turēto vai apsūdzēto personu tiesību aizsardzību”

Šajā konkursā tiks pieņemti projektu iesniegumi, kuros paredzētie pasākumi veicina ES politiku par noziegumu izdarīšanu aizdomās turēto un apsūdzēto personu tiesību aizsardzības jomā un saskaņoti ar EK publicētajiem dokumentiem noziegumos apsūdzēto personu tiesību aizsardzības jomā.[3] Īpaši tiek uzsvērta direktīvas 2010/64/EU par tiesībām uz tulka nodrošināšanu kriminālprocesā, direktīvas 2012/13/EU par tiesībām uz informāciju kriminālprocesā un direktīvas 2013/48/EU par tiesībām uz advokātu kriminālprocesā efektīvāka īstenošana. Starp konkursa prioritātēm ir arī pasākumi aizstāvības puses (apsūdzētās personas) tiesību veicināšana tiesas procedūru laikā, kā arī pasākumi pirmstiesas aizturēšanas perioda saīsināšanai.

Konkursa ietvaros atbalstāmās darbības: datu vākšana, aptaujas un izpēte; savstarpēja pieredzes apmaiņa, sadarbība, identificējot pieredzi, kuru var izmantot citās dalībvalstīs; sabiedrības informēšana, pilsoniskās sabiedrības iesaiste.

Pieteikuma iesniedzējs var būt valsts iestāde, kā arī nevalstiska vai starptautiska organizācija, kura likumīgi darbojas kādā no ES dalībvalstīm (programmā nepiedalās Lielbritānija un Dānija). Projekta iesniegums var būt nacionāls vai starptautisks. Līdzfinansējuma likme ir līdz 80% no projekta attiecināmajām izmaksām, ES līdzfinansējuma (granta) minimums ir 75 000 euro; granta maksimālais apmērs nav noteikts. Kopumā konkursā paredzētais budžets ir 2 miljoni euro.

Projektu iesniegumi jāiesniedz EK Tieslietu ģenerāldirektorātā (izmantojot PRIAMOS sistēmu) līdz 2014. gada 30. oktobrim, pulksten 12.00 pēc Centrāleiropas laika. Informācija par finansējuma piešķiršanu projektu pieteikumu iesniedzējiem tiks sniegta indikatīvi 2014. gada decembrī, projektu līgumi tiks noslēgti indikatīvi 2015. gada martā.

Noderīga informācija

Konkursa sludinājums EK Tieslietu ģenerāldirektorāta mājaslapā:
http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/just_2014_jacc_ag_proc_en.htm

EK Tieslietu ģenerāldirektorāta funkcionālais e-pasts jautājumiem par konkursiem programmas „Tiesiskums 2014-2020” 2014.gada darba programmas ietvaros:
EC-JUSTICE-CALLS@ec.europa.eu

4. Programmā „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014-2020” 8.augustā izsludināts atklāts konkurss „Aicinājums iesniegt pieteikumus, lai atbalstītu starptautiskus projektus rasisma, ksenofobijas, homofobijas un citu neiecietības formu novēršanai un apkarošanai”

Šajā konkursā tiks pieņemti projektu iesniegumi, kuri veidoti saskaņā ar ES politiku rasisma, ksenofobijas, homofobijas u.c. neiecietības formu novēršanas jomā. Konkursā izdalītas divas aktivitātes:

  1. Labākās pieredzes apmaiņa rasisma, ksenofobijas, homofobijas u.c. neiecietības formu novēršanā un apkarošanā (BEST).

Atbalstāmās darbības: savstarpēji apmācību projekti un sadarbība; sabiedrības informēšana.

2. Naida runas uzraudzība un ziņošana par naida kurināšanas izpausmēm internetā (HATE).

Atbalstāmās darbības: datu apkopošana par rasismu/ksenofobiju/homofobiju atbalstošiem interneta portāliem, dalīšanās pieredzē par ziņošanas mehānismiem (par naida runas/naida kurināšanas izpausmēm internetā), efektīvu ziņošanas/atbalsta mehānismu ieviešana naida runas upuriem.

Pieteikuma iesniedzējs var būt valsts iestāde, kā arī nevalstiska vai starptautiska organizācija, kura likumīgi darbojas kādā no ES dalībvalstīm (programmā piedalās arī Islande un Lihtenšteina). Projekta iesniegumam jābūt starptautiskam un tajā jāpiedalās organizācijām no vismaz piecām programmas „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014-2020” dalībvalstīm.

Līdzfinansējuma likme ir līdz 80% no projekta attiecināmajām izmaksām, ES līdzfinansējuma (granta) minimums ir 300 000 euro; granta maksimālais apmērs nav noteikts. Kopumā konkursā paredzētais budžets BEST prioritātei ir 1,5 miljoni euro, bet HATE prioritātei 3,85 miljoni euro.

Projektu iesniegumi jāiesniedz EK Tieslietu ģenerāldirektorātā (izmantojot PRIAMOS sistēmu) līdz 2014. gada 12. novembrim, pulksten 12.00 pēc Centrāleiropas laika. Informācija par finansējuma piešķiršanu projektu pieteikumu iesniedzējiem tiks sniegta indikatīvi 2015. gada maijā un projektu līgumi tiks noslēgti indikatīvi 2015. gada jūlijā.

EK Tieslietu ģenerāldirektorāta funkcionālais e-pasts jautājumiem par konkursu:
EC-REC-CALLS@ec.europa.eu

Konkursa sludinājums EK Tieslietu ģenerāldirektorāta mājaslapā:
http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/just_2014_rrac_ag_en.htm

Tieslietu ģenerāldirektorāta prezentācija par programmām „Tiesiskums 2014-2020” un „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014-2020

Kontaktpersona ar EK Tieslietu ģenerāldirektorāta konkursiem saistītajos jautājumos:

Anna Velika, Tieslietu ministrijas Projektu departamenta Plānošanas un kontroles nodaļas vecākā referente,

tālr. 67036820, e-pasts: Anna.Velika@tm.gov.lv

NB! Sagaidāms, ka nākamos konkursus EK Tieslietu ģenerāldirektorāts izsludinās 2014.gada septembrī

[1] Ziņojums par apmācību pilotprojektu Eiropas e-Justice portālā:

https://e-justice.europa.eu/content_the_european_judicial_training_policy-121-en.do

[2] Labas prakses piemēri tiesu darbinieku apmācībām Eiropas e-Justice portālā:

https://e-justice.europa.eu/content_good_training_practices-311-en.do

[3] Informācija no EK Tieslietu ģenerāldirektorāra: http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-rights/index_en.htm