Šodien, 2017.gada 5.oktobrī Tieslietu ministrijas pastāvīgās darba grupas Civilprocesa likuma grozījumu izstrādei kārtējās sanāksmes laikā notika Tieslietu ministrijas paspārnē izstrādātā un Eiropas Sociālā fonda projekta ,,Justīcija attīstībai” ietvaros izdotā bukleta “Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Regulas Nr.655/2014, ar ko izveido Eiropas kontu apķīlāšanas procedūru, piemērošana Latvijā shēmās” atvēršana.

 

2017. gada 18. janvārī visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, izņemot Apvienoto Karalisti un Dāniju, piemērojama kļuva Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Regula Nr. 655/2014, ar ko izveido Eiropas kontu apķīlāšanas procedūru, lai atvieglotu pārrobežu parādu piedziņu civillietās un komerclietās (turpmāk – Regula Nr. 655/2014).

 

 

Regulas Nr. 655/2014 mērķis ir izveidot jaunu Eiropas Savienības procedūru, kas ļautu ātrā un efektīvā veidā apķīlāt pārrobežu civillietās banku kontos turētos finanšu līdzekļus. Proti, ar Regulu Nr. 655/2014 ir izveidots jauns pārrobežu prasības nodrošināšanas instruments – Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojums, kas ļauj kreditoriem apķīlāt parādnieka naudas līdzekļus (kontus) kredītiestādēs Eiropas Savienības dalībvalstīs (izņemot Dāniju un Apvienoto Karalisti). Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojums ir pārrobežu lietās piemērojama alternatīva nacionālajās tiesību sistēmās pastāvošajiem prasības nodrošināšanas instrumentiem.

 

Regula Nr. 655/2014 ir sarežģīts Eiropas Savienības dalībvalstu kompromiss, tāpēc jaunajā bukletā tiesību normu piemērotājiem tiek piedāvāts gan Civilprocesa likuma normu, kas ievieš Regulu Nr. 655/2014 Latvijas tiesību sistēmā, skaidrojums, gan Regulā Nr. 655/2014 ietverto procesu attēlojums shēmās, pielāgojot tās Latvijas situācijai.

 

Tieslietu ministrija izsaka lielu pateicību par Regulas Nr. 655/2014 ieviešanu Latvijā pastāvīgās darba grupas Civilprocesa likuma grozījumu izstrādes dalībniekiem, bet jo īpaši Tieslietu ministrijas pārstāvēm Ilzei Lepiksonei un Maijai Laurei, Tiesu administrācijas pārstāvei Elīnai Šķiparei, Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājai Daigai Vilsonei, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes docentei Dainai Osei un Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes izpilddirektorei Gunai Berlandei.

 

Rokasgrāmatas elektroniskā versija atrodama ŠEIT!