Informācija presei
Administratīvajām tiesām 15
Tieslietu ministrija izsaka pateicību pirmajiem tiesas priekšsēdētājiem - pirmajam Administratīvās rajona tiesas priekšsēdētājam Kasparam Berķim un pirmajam Administratīvās apgabaltiesas priekšsēdētājam Aldim Laviņam, kuri drosmīgi uzņēmās jaunizveidoto tiesu vadību un iedibināja šo tiesu darba kvalitātes standartus, kā arī pašreizējiem priekšsēdētājiem - Administratīvās apgabaltiesas priekšsēdētājam Mārim Vīgantam un Administratīvās rajona tiesas priekšsēdētājai Ilzei Freimanei par ieguldījumu tiesas darba efektivitātes celšanā.   FOTO: Tieslietu ministrs Jānis Bordāns un Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece tiesu jautājumos Irēna Kucina sveic Administratīvās tiesas 15. pastāvēšanas gadadienā   Administratīvo tiesu izveidošana 2004. gadā iezīmē būtisku pagriezienu Latvijas tiesu vēsturē un arī tiesību sistēmā. Administratīvo tiesu darba uzsākšana ievērojami izmainīja valsts pārvaldes darbu, radot jaunu izpratni par tiesiskumu, lēmumu pamatošanas pienākumu un personu tiesībām. Iestādes bija spiestas mainīt līdzšinējo praksi un domāšanu, salāgojot to gan ar Administratīvā procesa likuma prasībām, gan administratīvo tiesu judikatūru. Administratīvo tiesu izveide ienesa jaunas vēsmas arī tiesu sistēmā. Līdz ar administratīvo tiesu izveidi par tiesnešiem kļuva jauni, augsti profesionāli juristi bez iepriekšējas tiesas darba pieredzes, no nulles veidojot administratīvo tiesu darba kultūru un kvalitātes standartu, kas joprojām var kalpot par paraugu arī citām tiesām. Pirmajos gados tiesu burtiski pārpludināja saņemtie pieteikumi. To skaits vairākas reizes pārsniedza prognozēto noslodzes apjomu. Rezultātā katra tiesneša tiesvedībā bija milzīgs lietu apjoms un par būtiskāko trūkumu jau dažus gadus pēc administratīvo tiesu darba uzsākšanas kļuva ilgie lietu izskatīšanas termiņi, kas nebija atbilstoši saprātīgam tiesvedības termiņam. Lai risinātu noslodzes problēmu, 2008. gadā tika izveidoti Administratīvās rajona tiesas nami reģionos, pietuvinot tiesas cilvēku dzīves vietai, kā arī paātrinot lietu izskatīšanu. Arī 2012. gadā administratīvo pārkāpumu lietu nodošana vispārējās jurisdikcijas tiesām sekmēja lietu ātrāku izskatīšanu. Tāpat laika gaitā veiktie grozījumi Administratīvā procesa likumā sevi ir attaisnojuši un ir manāma tendence, ka lietu iztiesāšanas ilgums samazinās. Veicot Latvijas sistēmas detalizētāku analīzi, arī Eiropas Komisijas Tiesu sistēmas efektivitātei (CEPEJ) ekspertu grupa atzīmējusi tiesu efektivitāti administratīvo tiesību jomā kopš specializēto administratīvo tiesu izveides. Tāpat izcelts tas, ka administratīvās tiesas ieņem aktīvu pozīciju lietas apstākļu noskaidrošanā (ņemot vērā likumā nostiprināto ex officio principu), tāpēc administratīvo tiesnešu izskatāmo lietu apjoms un darba rezultāti nav tieši salīdzināmi ar vispārējās jurisdikcijas tiesu darba rezultātiem. Vienlaikus jāatzīmē, ka CEPEJ ekspertu grupa saņēma pozitīvas atsauksmes no zvērinātu advokātu pārstāvjiem par tiesu darbību un par administratīvo tiesu tiesnešu pieņemto lēmumu kvalitāti.