Šodien Ministru kabinets atbalstīja grozījumus likumā „Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu” un Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā (turpmāk – LAPK), ko izstrādājuši Tieslietu ministrijas speciālisti. Ar grozījumiem paredzēts, ka par administratīvi sodāmu uzskatīs aģitācijas nosacījumu pārkāpumu pirms tautas nobalsošanas organizēšanas. Kā teikts likumprojekta anotācijā, 2009. gada 8. aprīlī tika pieņemti grozījumi Latvijas Republikas Satversmē, kas paredz vienai desmitajai daļai vēlētāju tiesības ierosināt tautas nobalsošanu par Saeimas atsaukšanu. Taču Latvijas normatīvie akti šobrīd neregulē aģitācijas pirms tautas nobalsošanas kārtību, līdz ar ko nav saprotams personas, kas veic aģitāciju pirms tautas nobalsošanas, tiesību un pienākumu apjoms. Grozījumi likumā „Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu” paredz, ka  aģitācija pirms tautas nobalsošanas ir jebkuras formas vai jebkura veida paziņojums vai pasākums, ja tas satur tiešu vai netiešu aicinājumu balsot par vai pret tautas nobalsošanā izlemjamo jautājumu. Savukārt LAPK paredzēs, ka par aģitācijas kārtības un aģitācijas pirms tautas nobalsošanas noteikumu pārkāpšanu sods būs brīdinājums vai naudas sods līdz Ls 50. Pēc grozījumu stāšanās spēkā būs noteikts, ka aģitāciju pirms tautas nobalsošanas ir tiesīga veikt ikviena fiziska persona, juridiska persona vai reģistrēta šādu personu apvienība. To ir aizliegts veikt vēlēšanu komisiju loceklim, vēlēšanu komisiju pilnvarotajai personai, pašvaldībai vai citai publiskai personai. Tautas nobalsošanas dienā, kā arī trīs dienas pirms tautas nobalsošanas ir aizliegta aģitācijas materiālu izvietošana radio, televīzijā un preses izdevumos vai to atrašanās publiskās vietās. Grozījumi vēl jāizskata Saeimā. Ar pilnu grozījumu tekstu iespējams iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Laura Pakalne TM Sabiedrisko attiecību nodaļas pārvaldes vecākā referente Tālr. 67036739 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv