Informācija presei
Aicina pieteikties Valsts valodas centra sabiedriskos palīgus
Valsts valodas centrs saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu un Ministru kabineta 2014. gada 17. jūnija noteikumiem Nr. 317 „Kārtība, kādā tiešās pārvaldes iestādes slēdz un publisko līdzdarbības līgumus, kā arī piešķir valsts budžeta finansējumu privātpersonām valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai un uzrauga piešķirtā finansējuma izlietojumu” izsludina konkursu „Par Valsts valodas centra sabiedriskajiem palīgiem”. Ar konkursa nolikumu var iepazīties Valsts valodas centra mājas lapā www.vvc.gov.lv sadaļā „Konkursi”, kā arī līdz pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām – Valsts valodas centrā Rīgā, Eksporta ielā 6 (ieeja no Vašingtona laukuma), darba dienās no plkst. 8.30 līdz 17.00. Pieteikumi jāiesniedz Valsts valodas centrā līdz 2015. gada 30. septembrim plkst. 17:00, nogādājot tos personīgi vai nosūtot pa pastu – Eksporta ielā 6, Rīgā, LV–1010 (pasta zīmogs – 2015. gada 30. septembris). Pieteikumu atvēršanas datums un vieta: ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām. Informāciju par nolikumu un dalību konkursā var saņemt pa tālruni 67334269 un 67334638 vai iesniedzot rakstveida pieprasījumu, bet ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām. Nolikums Līdzdarbības līgums Informācija no Valsts valodas centra mājas lapas www.vvc.gov.lv Noderīga informācija Informācija par sabiedrisko palīgu institūta izveides ieceri Informatīvais ziņojums "Par Valsts valodas centra sabiedrisko palīgu institūta izveidi"